DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 97     <-- 97 -->        PDF

4. Za svaki prostorni metar bukovih i lisnatih ogrevnih drveta u šumi na
panju u procentima od prosječne prodajne cijene bukovih ogrijevnih drva
franko kao pod 2.
Ponuda ima da sadrži:


a) Ime i prezime, zatim zanimanje i boravište nudiočevo te njegov svoj es
ručni potpis i očitovanje, da je samostalan, ili ka nudi koja firma: njezino ime
i njezin potpuni potpis prema upisu u trgovačkom registru i mesto gde joj
je sedište.


b) Očitovanje da nudioc potpuno poznaje uslove i da im se bezuvetno
podvrgava. Ponude dakle nesmiju da su ograničene bilješkama koje se ne=
podudaraju sa ratovima.


Svaka ponuda mora biti taksirana sa 20 (dvadeset) dinara i mora joj biti
priložen vadij u gotovu ili u vrijednosnim papirima, koje se primaju kod uglav=
ljivanja poslova sa erarom.


Vadij se može položiti i kod Direkcije Šuma u Sarajevu prije roka nas
značenog u Oglasu, do koga se ponude primaju. U takom slučaju treba ponudi
priložiti namiru o položenom vadiju.


Vadij će se nudiocu, koji je postao dostalac, uračunati u jamčevinu, koju
treba da dade prema uglovima licitacije a ostalima će se vratiti na njihov
trošak i pogibelj, čim budu rešene ponude što su stigle.


Ponude valja dobro zapečatiti a da se spreči otvaranje prije vremena valja
na njih spolja staviti natpis »Oferta na kupnju drveta iz državnih šuma
»Sebešić« i Semešnica« sa adresom Direkcije Šuma u Sarajevu.


Svakome reflektantu je od volje da prije licitacije razgleda šumska
područja.


Obaveštenja se na zahtev daju (koliko je to dopušteno) kod Direkcije
Šuma u Sarajevu. Tamo se mogu pregledati potpuni uslovi licitacije i ujedno
uglavj© ugovora,


Ministar šuma i Rudnika pridržaje si izrikom pravo da po svom rasuđenju
bez obzira na to kolika je ponuda ili da i sve ponude odbaci a da ne spominje
razloga.


OGLAS.


Kr. šumska uprava v Kostanjevici (Slovenija) odda 684 plm že izdelanega
(deloma obeljenega in polsuhega) hrastovoga lesta za tehnično porabo loko
posek v Krakovem in 3 vagone bukovega oglja v gradu.


Pismene, predpisano sestavljene in z 23 Din kolkovane ponudbe je poslati
do 13. avgusta 1923. kr. šumski upravi v Kostanjevici.


V ponudbi je pripomniti, da so ponudniku znani splošni in posebni pros
dajni pogoji, ter da se jim v celoti podvrže. Na ponudbe brez položene 10%
jamčevine in tiste, ki dospejo po 10. uri dopoldan se ne ozira.


Na ovitku se navede: »ponudbe za hrastov les in oglje.«