DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 96     <-- 96 -->        PDF

....... ........... je .. .... .. ..... .......... ........
...... .........


.......... ce .. ...... .... (...... je .. .........) ...
......... .... y ......... .... ce .... .......... .......
....... .......... . ...... ....... ........


....... .... . ....... ......... .. ....... ..... .. no
.... ........ ... ...... .. .. ...... je ...... .. ..... ........
.... ...... ......... ...... ... .. .. ... ...... ......
a .. .. ....... ........


Broj 247/3.


Direkcija Šufna u Sarajevu.


Oglas.


Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se 15. septembra 1923. god.
u subotu u 11 sati prije podne putem ofertalne licitacije četinjasto i lisnato
drvo na panju u državnim šumskim područjima »Sebešić« i »Semešnica«.


Aproksimativna drvna masa iznosi u oba područja: 1,500.000 kubika čes
tinjastih i 440.000 kubika lisnatih drveta.


Kod licitacije mogu učestvovati samo koji su u zakonu ovlašteni da
uglavljuju ugovore i nisu u vrerne licitacije dužnici šumskog erara, nadalje
koji nisu zbog kršenja ugovora ili iz kojeg drugoga razloga izključeni od erars
skih preduzeća i nisu u sporu sa erarom.


Vadij za učestvovanje iznaša: 1,350.000 dinara.


Primaju se samo pismene ponude koje glase na oba područja »Sebešić
i Semešnica« zajedno i koje moraju prispjeti Direkciji Suma u Sarajevu do


15.
septembra 1923. god. u subotu do 10 sati prije podne.
Neće se uvažiti ponude koje docnije stignu zatim ponude bez propisanog
vadija
ili brzojavne ponude, nadalje naknadne ponude i očitovanja.
Ponuditi treba:
1. Državnom Eraru Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca besplatno izvestan
broj prvenstvenih akcija koje će bez obzira na visinu dobiti odbacivati naj»
manje 6% (šest posto) a inače postotak koji odgovara dobitku uz naznaku
približne visine osnovnog kapitala preduzeća bilo postojećeg ili onoga koje će
se osnovati.
Kao garancija za slučaj likvidacije društva bilo iz kojih uzroka (kamo
spada i stečaj) služe sve investicije predmetnog eksploatacionog područja i imos
vina konkretnog preduzeća u visini vrijednosti gornjih akcija.


Ova obaveza za nudioca mora biti evidentirana po propisima trgovačkog
zakona ne samo u protokolu o licitaciji već i kod trgovačkih vlasti.


2. Za svaki obli kubni metar četinjastog i tehničkog drvëta u šumi na
panju u procentima od prosječne prodajne cijene četinjaste rezane robe (daske
i gredice od 4 metra dužine, letvice od 2 metra dužine na više), koja će se
postići prodajom franko tovarna stanica firme na pruzi državnih željeznica.
3. Za svaki obli kubni metar bukovog tehničkog drveta u šumi na panju
u procentima od prosječne prodajne cijene bukove rezane, tesane i cjepane
robe franko kao pod 2.