DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 93     <-- 93 -->        PDF

U ponudi mora nuđioc, da izjavi, da su mu svi uslovi licitacije, kao i
zapisnika licitacije, koji zastupa ugovor dobro poznati, da na njih u celosti
pristaje i da im se pokorava. —


3. Sa jednom te istom ofertom može se staviti ponuda i na više skupina,
ali za svaku pojedinu skupinu ima se naznačiti ponudjena svota.
4. Ponude podnesene posle određenog roka, nadalje telefonske i komunalne
ponude neće se uzeti u obzir.
5. Rokovi za uplatu kupovninc jesu za sve skupine 14 dana od dana
saopštenja, da je licitacija odobrena.
6. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati u radno vreme kod kr.
Direkcije šuma u Zagrebu, te kod nadležnih kr. šumskih uprava u Ogulinu,
Fužinama i Jasenku.
U Zagrebu, dne! 23. jula 1923.


K broju 2695/1923. Kr. Direkcija Šuma na Sušaku.


Oglas dražbe.


Kod Kr. Direkcije Šuma na Sušaku prodavati će se dne 4. augusta 1923.
u 11 sati prije podne putem pismenih ponuda opaljena jelova, smrekova i bu»
kova stabla u području kr. šumske uprave u Šarama na sjekoredu A. IV. okr.
28 i to:


2269 m3 jelova i smrekova gradiva, 1221 m3 jel. i smrekova goriva, 125 m:î
bukova gradiva i 1127 ma bukova goriva sa iskličnom cijenom od 312.470 Din.
Zaobina 31.250 Din.


Udaljenost od željezničke stanice Ruđopolje 2—3 km.


U si ovi.


1. Primaju se samo zatvorene — do 11 sati prije podne gore određenog
dana kod ove Direkcije predane — pismene ponude taksirane s 20 Din, s pri«
loženom potvrdom o uplati 10% žaobine od isklične cijene u gotovom ili vri*
jednosnim papirima, kojima država priznaje valjanost jamstva. Kasnije predane
ponude, brzojavne, nepotpuno ili nikako taksirane neće se u obzir uzeti.
2. U ponudi treba naročito istaknuti, da su nudiocu poznati svi uslovi
prodaje, te da ih u cjelosti prihvaća.
3. Gospodinu Ministru Šuma i Rudnika pristoji pravo, da prihvati koju
god ponudu bez obzira na visinu iste.
4. Svi pobliži uslovi, obrazac ponude te napis na omotu ponude mogu se
saznati kod kr. Direkcije šuma na Sušaku i kr. šum. uprave u Škarama, a i
dobiti uz oštetu od 15 Din kod kr. Direkcije šuma na Sušaku.
Sušak, dne 6. jula 1923.


Kr. Direkcija Šuma.


broj 718 od 6. jula 1923.


Objava.


Kod šumarije u Nemiloj prodavače se dne 11. augusta o. g. u 13 sati putem
javne usmene i pismene dražbe oko 500 m3 jelovih balvana franko vagon sto«
varište stanica Nemila sa iskličnom cijenom od 200 (dvije stotine) dinara za
1 kub. metar. Balvani su zimske sječe.