DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Kr. Direkcija šuma u Zagrebu.


Broj 7763/1923.


Objava licitacije.


Kod kr. Direkcije šuma u Zagrebu prodavati će se 27. avgusta 1923 javnom


ofertalnom licitacijom slijedeći drvni materijal:


a)
C
~ V "S c
L a a .
? .
.
Kr.
šumska
uprava
Šumsl
predje
..
0
u0
.L, ´5.
OJ
2
8
ci
o
u
.<
u >ü
0 u o
+J ´ 3 « Ë
S´-S
! "
3 > N
Bukva
gorivo
I II
pr. met.
Jela
tvorivo
m3
Obrojčeno
kolobrojem
Jedinstvena
cijena
Din P
Isklična
cijena
Din
ffl
c
0
Din
!
I
.
II
II
5
5
Oomirje
8 km
506
461
144
149
1-400
401 748
68
58 42.760
39.990
4300
4000 i
III II 5 » 444 167 749-1124 )» 39.818 40O0 &
IV 3 II 5 n 784 158 1125 -1660 » 62.476 6250 s;
V
VI
VII
VIII
bo
O
II
II
II

5
5
5
5


n
»
495
600
489
365
133
152
225
131
1661-2086
2087-2546
2547- -008
3009 - 3250
M
»
»)
»
41374
49.616
46.302
32.418
4200
4970
4640
3250
g1.
1


Vrata


t


IX I 4 2 — -410 1-468 135 55.350 5540


3 ^m


X I 4 6 1234 — -35 43.190 4320


5 Lm


i


u


9


Lokve


XI c V 6 6 2590 -— 35 90.630 9100


15 km


I


.S


Fuiine


XII 3 V 3 4 -— 495 1-460 130 64.388 6440


10 km


u. i
XIII V 3 3 „ — — 224 1—199 130 29.120 2910 g
Lokve


XIV V 6 3 — -598 1 115 145 86.728 8680


1


15 Lm


M


Ogulin


XV Jasenak VIII 2 127 --895 1-358 107 95.801 9600


20 km


Izdavak iz opštih uslova licitacije:


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju ...^
viđene sa 20 dinara taksenih maraka. Ponuđene sume moraju biti rukom ispisane
sa arapskim brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti jasno ispisano:
Ponuda za licitaciju od ponudjača
2. Ponude se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 27. augusta 1923
kod kr. Direkcije Šuma u Zagrebu. Ponudi ima priležati vadium označen u
oglasu kod svake skupine, bilo u gotovom novcu, bilo u državom zagarantos
vanim artijama od vrednosti ili onima vrednostnim hartijama, kojima država
priznaje vrednost jamstva (pupilarnu vrednost).