DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 90     <-- 90 -->        PDF

4. Kupovnina se plaća kod blagajnice kr. direkcije šuma u Vinkovcima
u roku od 14 dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Kod plaćanja kupovnine dužan je kupac još platiti na kupovninu 2.8%
u ime taksenih maraka i doprinosa.


5. Rok za izradu drveta o izvlačenje robe traje do´ kraja 1923. godine.
6. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
Kr.
Direkcije Šuma u Vinkovcima, te Kr. Šumske Uprave u Jasenovcu.
U Vinkovcima, dne 2. Jula 1923. god.


Kr.
Direkcija Šuma.


Prodaja bukove šume.


U kancelariji autorizovanog inženjera za šumarstvo Aleksandra Wunds«
zama u Sarajevu prodavače se dne 10. septembra 1923 prije podne
u deset sati oko 601000 (šesdesethiljada) kubika (__ oko 80.000 prost, metara)
bukovog te oko 1500 (jednahiljadapetsto) kubika hrastovog, javorovog i ora»
hovog drveta na panju iz šumskog predjela Bistrica kod Vranduka (srez Zenički,
Bosna). —


Dotični je šumski predjel privatno vlasništvo a za sječu i prodaju gore
navedene količine drveta podjeljena je vlasniku dozvola sa strane Minis
starstva Šuma i Rudnika. Šuma gravitira na željezničku stanicu Vranduk
(između Zenice i Zavidovića) a udaljena je od iste oko osam kilometara.


Pobliže informacije dobivaju se u kancelariji inžinjera Aleksandra Wunds«
zama, Sarajevo, Miss Irby ulica 16. (Int. telefon 173.)
Vlasnik šume slobodno bira između ponuda a može iste bez navoda razloga
odbiti.


Prodaja hrastovog drveta.


Kod šumske uprave u Bos. Dubici prodavače se dne 10. augusta 1923.
(u petak) u 11 časova putem javne usmene i pismene dražbe oko 7200 kubmh
metara hrastovog drveta u državnoj šumi »Prošara« sa iskličnom cijenom od
123 (sto dvadeset i tri) dinara prosječno za kubni metar korisnog i ogrevnog
drveta u šumi na panju.


Svakom reflektantu stoji prosto da drvo prije dražbe pregleda.


Svaki nudioc mora prije početka dražbe položiti vadij u iznosu od 88.560
dinara a taksenu marku od 20 dinara. Strani pripadnici polažu dvostruki vadij.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 dinara treba poslati
zapečaćene šumskoj upravi u Bos. Dubici i moraju stići najdulje do 10. augusta
1923 u 11 časova i da se spriječi otvaranje treba da nose spol ja natpis »Ponuda
za kupnju 7200 kub. met. hrastovinc u Prosari«.


Neće se pod nikakvim uvjetom uvažiti naknadne ponude i očitovanja.


Nakon svršetka usmene dražbe otvoriće se i pročitati pismene ponude.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod šumske uprave u Bos.
Dubici.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno između prispjelih po*
nuda i može sve i jednu odbiti bez da navede razlog.
Dostalac mora da snosi troškove raspisa ove dražbe.


Šumska Uprava u Bos. Dubici