DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 89     <-- 89 -->        PDF

Isklična cijena iznaša za izrađeno drvo 87 Din, a za neizrađeno 44 Din
prosječno po kub. metru.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 4640 Din u
gotovom ili u državnim bonovima i pristojbu od 20 dinara u taksenim markama.
Pismene ponude sa vadijem i taksenim markama treba poslati zapečaćene
šumskoj upravi u Varešu i moraju stići najdulje do 10. augusta o. g. u 10 sati.
Svakom reflektantu stoji slobodno drvo prije dražbe razgledati a uvjeti


kupnje izloženi su na uvid kod potpisane šumske uprave.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navedenja razloga odbiti.


Šumarija Varel.


Broj: 4050—1923.


Licitacija osušenih hrastovih i brestovih drveta.


Kod kr. direkcije šuma u Vinkovcima prodavače se dana 3. augusta o. g.
u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom osušena hrastova i brestova drveta u
području kr. šumske uprave Jasenovac (udaljeno od željezničke stanice Šaš
5 km, od obale reke Save 8 krri).


Prodajne grupe su ove:


Broj drveta Količina drva sposobna za


Procen-


I
I
građu ogrev


Šumski


M
bena


I
srez "> > hrahrahrahraO
svega svega vrednost IL o 4-» bo
CO stovo stovo stovo stovo


W


5" -M O o> 3O -u 41 m
I. XIV. 4687 103 4790 585 2 587 1608 42 1650 145.838
Zelenik


II.
XVII. 9508 212 9720 14.8 14 1512 2266 64 2330 292.245
s v e g a 14.195 315 14.510 2083 16 2099 3874 106 39S0 438.084
O p š t i u s 1 o v i.


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju po
tabaku proviđene sa 20 Din taksenih maraka najkasnije do 11 sati dana 3.
augusta o. g. kod blagajnice Kr. Direkcije Šuma u Vinkovcima.
Ponudi ima priležati "vadium od 10% (deset) od procenbene vrednosti bilo
u gotovom novcu, bilo u državom zagarantovanim hartijama od vrednosti ili
onima vrednosnim hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.


U ponudi mora ponudjač da izjavi, da su mu svi uslovi licitacije kao i
zapisnika licitacije, koji zastupa ugovor, dobro poznati, da na njih u celostl
pristaje i da im se pokorava.


2. Ponude se mogu podnašati na jednu grupu, ili na obadve grupe zajedno
(komulativno).
3. Ponude, podnesene posle određenog roka, nadalje telegrafske ponude
i konačno ponude, koje ne odgovaraju ma jednom od uslova ove objave lici=
tacije, ili sadrže zasebne kakove uslove ponuđača, neće se uzeti u obzir.