DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 86     <-- 86 -->        PDF

550 Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


najbližjo šumsko upravo, da prevzame vrhovno, strokovno vodstvo njegovega
posestva.
Zastopnik gozdarjev Drachsler se s tem strinja.


Odbornik ing. Lah, tajnik Kmetijske dražbe, se pritožuje, da z vseh strani
dobiva vprašanja od gozdnih posestnikov, ali že postoji in ali se misli v kratkem
ustanoviti gozdarska šola, pa ne ve dati odgovora. Tolika potreba je po tej
strokovni soli, da jo bo moralo ustanoviti kmetijstvo, če je ne ustanovi
gozdarstvo.


Sklene se, energično se zavzeti za to, da zc prihodnja seja glavne uprave
stori definitivne sklepe glede gozdarskih sol.


Nato poroča nadsv. inž. Šivic o naredbi za polaganje »tehničnega in ad«
ministrativnega izpita za drž. šumarsko službo«, to je višjega drž. praktičncga
izpita, katera naredba je pred kratkim izšla. Naredbe ne more kritizirati,
toliko pa je jasno, da pomeni velik korak naprej, čeravno vsebuje več nepo*
polnosti in kontradikcij. Te pa se bodo v kratkem same pokazale in jih bo
treba odpraviti. Največja tcžkoča za nas obstoja v tem, da v prehodnih dolo»
čilih ni poskrbljcno za tište t. zv. »srednješolce«, ki se že nahajajo v službah
in so dobili pravico do polaganja višjega izpita. Takih bo nekaj pri nas in
gotovo tuđi v drugih pokrajinah. Storjeni so že predlogi, da se ta nedostatek
odpravi.


Pri eventualijah priglašajo gg. ing. Ocllasek ,ing. Božič in ing. Kraut svoj
pristop k podružnici. Doslej so bili člani centrale.


Ing. Odlasek prosi, da podružnica napravi potrebne ......, da se tuđi
za gozdarsko osebje izdejstvujc povišanjc terenskih doklad za zunanje službo*
vanje za 50%, kakor pri agrarni direkciji, pri gradbeni direkciji, uradu za
zagradbo hudournikov in pri kmetijstvu. Eventualno naj bi to veljalo´ le za tista
opravila, ki jih državni organi opravljajo v interesu strank. S sedanjimi od»
škodninami se več ne more izhajati. Sklenc se zadevno prošnjo predložiti dis
rekciji šum.


Na predlog tajnika se sklene predlagati, da priđe pred obči zbor tuđi
materialno vprašanje šumarskega osebja na dnevni red.


Dalje poroča tajnik, da je delegiran na odborovo sejo udruženja Jugosl.
Ing. in Arh. v Beograd, na kateri se bode obravnavalo tuđi o zaščiti interesov
civilnih nameščencev, posebno akademikov z ozirom na zakon o civilnih na=
meščencih, ki se sočasno obravnava v parlamentu. Zadcva je silno važna in
nujna. Dclegatje imajo že pooblastilo tuđi od društva konceptnih uradnikov za
Slavenijo. Prosi, da bi enako pooblastilo sklenil tuđi obči zbor. Se soglasno
sprejme.


Ker je dnevni red izčrpan, predsednik zaključi zbor ob 13. uri in pol.


Ing. Ružić.