DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Zapisnik


rednega občnega zbora Podružnice Ljubljana J. S. U. z dne 7. 7.1923.


Ker je predsednik zadržan, pozdravi podpredsednik dv. svetnik ing. Rustia
prisutne člane. Ugotovi sklepčnost v smislu čl. 24. pravil in otvori obči zbor
ob 9. uri 40 min.


Predvsem se spomni umrlih članov Josipa Schaute in Matije Wiltschnika
ter pozove prisotne, da se v počastitev spomina dvignejo raz sedeže. Se izvrši.


Podpredsednik poroča potem o izvršenem delu v preteklem društvenem
letu. Sklepi so se vsi izvršili. Lanjskolctni zbor se je vršil v dneh 4. in 5. maja
v Mariboru. Na tem zboru je bila soglasno sklenjena preobrazba bivšega go»
zdarskega društva v Jugoslovensko Šumarsko Udruženje — Podružnica Ljub*
ljana. Pravila, ki jih je medtem izdelala uprava podružnice in glavna uprava
potrdila, so končno bila odobrena tuđi od pokrajinske uprave.


Od zadnjega zbora sta se vršili dve seji glavne Uprave J. Š. U. na pod*
ročju podružnice, v Ljubljani in v Mariboru, ter sta obe dobro uspeli. Posebno
koristna in poučna je bila seja v Mariboru, za kar gre zahvala predvsem g.
gozdnemu svetniku ing. Urbasu. Vršile so se tuđi 4 seje podružničnega odbora,
na katerih so se obravnavala različna pereca vprašanja.


V tem času so se uzakonile naredbe Narodne vlade o prijavi sečenj, o
lovskih kartah, o lovopustu ter o varstvu prirode, o uvrstitvi gozdarjev v kas
tegorijo uradnikov, čuvajev v kategorijo slug. Udruženje obravnava o osnutku
zakona o šumah, o agrarni reformi ter o neposrednih davkih. Gldde ustanovitve
gozdaiske sole je podružnica večkrat z vsem povdarkom intervenirala in je
izdelala ter predložila glavni upravi popolen nacrt. Upamo, da bo na prihodnji
seji glavne uprave pädia definitivna odločitev.


V enem pa — žal — nimamo zaznamovati uspehov, to je v pisanju pos
ljudnih člankov za Šumarski List. Že lani so se povabili člani strokovnjaki, naj
bi temu vprašanju posvečali potrebno pozornost, odziva pa ni bilo. Zato´ apelira
vnovič na vse člane, naj ne pozabijo v novem letu na to, da večina naših članov
potrebuje poljudnega čtiva v našem Šumarskem Listu.


V zadnjem času se je skoraj vse delo uprave osredotočilo na pripravo
glavne skupščine, ki se vrši v dneh 18.—22. avgusta t. 1. v Ljubljani. Delo se
je razdelilo v različne odseke, o čemur bodo poročali navzoči člani teh odsekov.
Spomniti se mora posebno velike požrtvovalnosti članov v finančnem odseku,
katerim je uspeloi zbrati najpotrebnejša sredstva za skupščino. Nadvse hvale«
vreden je bil odziv širših gozdarskih krogov v tem oziru. Hvaležno omenja
nekatere večje darovatelje, kakor: tvrdke V. Jan ml. 25.000 Din, Hudovernik
in dr. 25.000 Din, »Belca«, Karl Auersperg, dr. Karl Born, Hajnrihar po 10.000
Din, »Sava« 12.500 Din. »Drava« 5.000 Din. Visoke podpore nam je odobrilo
tuđi Ministrstvo šum in rudnikov in sicer iz Kranjskega verskega zaklada 25.000
Din, iz kreditov odseka A enak dnesek, prispevek iz pokrajinskih fondov za
natisk spominske knjige 20.000 Din. Izreka vsem v imenu občnega zbora naj»
toplejšo zahvalo. Sklenc se odposlati vscm darovalcem še posebno´ pismeno
zahvalo.


Tajnik poroča z ozirom na izčrpno poročilo predsednika le kratko. Po«
družnica se je v vsakem oziru utrdila. V raznih predmetih je posredovala v prid
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 84     <-- 84 -->        PDF

548
Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


svojim članom kakor pri vladi tako tuđi pri glavni upravi. Razvila je tuđi
veliko inicijativnost v raznih vprašanjih, tako n. pr. v vprašanju nastavljanja
kvalificiranih upraviteljev in sekvestrov, davkov, gozdarskih šol, novih zakon*
skih naertov in dr. četudi ne s popolnim uspehom. Po dnevniku je bilo v pre*
teklem letu rešeno 274 opravnih številk, v tekočem letu že 138. Ražen tega pa
je bilo rešenih veliko drugih, posebno blagajniških spisov in spisov v zadcvi
priprav za skupščino, kateri se nišo vknjiževali v opravilniku.


Blagajnik nadsv. ing. Obercigner poroča, da smo imeli ob osnutku podruž*
niče 367 članov. Vsled sklepa odborove seje in vsled prostovoljnih izstopov je
odpadlo 156, žal, po večini kmečkih članov. V istem razdobju pa je na novo pri*
stopilo 90 članov, tako, da odpade le 66 članov. Koncem leta 1922 smo imeli
vsega 301 člana. V letu 1923. je pristopilo 13 rednih članov in 3 utemeljači (od
teh g. Mulej, poprej reden član), tako da imamo vsega sedaj 317 članov, in
sicer 292 rednih, 8 utemeljačev in 17 pomagačev.


Nato
poroča o denarnem poslovanju v letu 1922.


D o h o d k i :


1. Preostanek iz leta 1921
2.740-94 Din
2.
Vplačana članarina in pristopnina tcr prostovoljni prispevki
članov 12.246-50 „
3. Dar propagandnemu fondu
25.000.— „
4. Ostali razni prejemki
2.024.16 „
5. Refund. predujmi glavni upravi in nje elanom
8.287.14 „
Vsega 50.298.74 Din


Izdatki:


1. Upravni stroški
7.801.71 Din
2. Za
biblioteku 357.50
3. Oddaja glavni upravi
23.065.70
4. Predujmi glavni upravi in nje članom . .
7.771.19
5. Stroški za drevesnico pri Mariboru
2.470.—
6. Odpisi
9.—
7. Oddaja ob likvidaciji
1.641-.80
Vsega 43.116.90 Din
Izdatki od dohodkov 7.181.84 Din
Od tega last propagand. fonda 5.170.50 „


Preostanek 1922 2.011.34 Din


Nato predloži obračun za čas do konca junija 1923. Pri tem omenja, da
je doslej le majhen odstotek članov vplačal članarino. Sklene se vplačilo čla=
narine poimensko urgirati.


Propagandni fond je v 1. 1922. imel 31.200 Din dohodkov in 26.029.50 Din
(vseh) izdatkov. Preostanek 5.170.50 Din se je glasom sklepa uporabu za dres
vesnico pri Mariboru.
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja. 549


Za društveno drevesnico v Slivnici pri Mariboru sc je doslej investiralo
vsega 8.225.10 Din. Omeniti je, da je oskrbnik drevesnice g. ing. Urbas veliko
materiala dobil od okoliških posestnikov zastonj. Tuđi zemljišče je odstopljeno
brezplačno. Za njegov izreden trud in požrtvovalno delo mu dolgujemo toplo
zahvalo.


Dohodkov iz drevesnice še ni bilo. Proračun za prihodnje leto je bil
odobren na 26.600 Din.


Na predlog nadzorstva je uprava dobila soglasno odrešnico.


Nato je blagajnik predlo´žil nacrt proračuna za leto 1924. Na predlog
nadsv. ing. Šivica se sklene predlagati nagrado tajniku in blagajniku po 1500 Din
letno. Proračun je bil odobren ter se predloži glavni upravi.


Z ozirom na to, da člani ne plačujejo redno niti glavne članarine, se
vpeljava posebne članarine opusti ter se sklene, zaostale članarine do glavne
skupščine izterjati.


Preide se na volitve. Tajnik ing. Ružić predlaga z ozirom na priprave za
skupščino udruženja, da se per acelamationem podaljšajo funkcije na lanjskem
zboru izvoljenih članov še za prihodnje leto. Predlog je bil soglasno sprejet.


Na mesto odstopivšega okr. gozdarja Frana Petriča se soglasno izvoli v
odbor drž. gozdar Jožef Drachsler od direkcije šum v Ljubljani, na mesto od«
stopivšega odbornika ing. Gustava Hržiča pa se na predlog ing. Šušteršiča po«
oblasti odbor, da kooptira drugega odbornika.


Preide se k 6. točki dnevnega reda: priprava za skupščino.
Po kratkem poročilu podpredsednika dv. svetnika ing. Rustije, kateri
omeni, da je uspelo upravi v brezštevilnih sejah dovršiti vse priprave za zbor,
dobi besedo tajnik pripravljalnega odbora sv. ing. Tavčar. Poroča o vseh pri«
pravljalnih delih posebno pa o akciji za preskrbo stanovanj. Stanovanja so
zagotovljena, enako tuđi izvedba vsega obširnega sporeda. Spored je bil raz*
poslan vsem članom z vabilom, da se priglasijo najpozneje do dne 10. julija.
Predlaga, da dâ zbor pooblastilo odboru, da sme sklicati vse ljubljanske in
nekatere druge člane in obvezno jim razdeliti naloge v dneh skupščine. Predlog
se sprejme in poročilo odobri.
Blagajnik poroča o delu in uspehih finančnega odseka. Z zagotovljenimi
sredstvi bodemo s primerno štedljivostjo mogli izhajati. Sumarični proračun,
ki se predloži še glavni upravi, je bil sprejet.
Nato poroča nadsv. ing. Šivic o spominski knjigi, ki se izda povodom
glavne skupščine. Knjiga bo obsegala približno 200 strani in vsebuje večje šte«
vilo umetniških in drugih slik ter bo kmalu dotiskana. Na predlog poročevalca,
ki ga podpira g. Lang, se sklene, izdati knjigo v 1000 izvodih. Sklene se, dati
vsem društvenim članom , ki se udeležijo skupščine, po en izvod zastonj,
neudeležencem pa po znižan i ceni 30 Din komad. Tržna cena (za nečlane)
se določi pozneje. Poročilo se odobri.
O vprašanju gozdarski h šo l se razvije obširna debata. Odbornik
Lang poroča o strokovnem šolstvu na Češkem, ki se je izborno obneslo. Pred«
laga, da se sistem srednjih šol zavrže, ker nam popolnoma zadošča visoka
sola in pa t. zv. »Waldbauschulen« za pomožno osobje. Autodidakte pa treba
odpraviti. Srednja posestva naj bi si pomagala na ta način, da se združijo in
namestijo skupnega kvalificiranega upravitelja, ali pa naj posameznik naprosi


6*
ŠUMARSKI LIST 8/1923 str. 86     <-- 86 -->        PDF

550 Iz Jugosl. Šumarskog Udruženja.


najbližjo šumsko upravo, da prevzame vrhovno, strokovno vodstvo njegovega
posestva.
Zastopnik gozdarjev Drachsler se s tem strinja.


Odbornik ing. Lah, tajnik Kmetijske dražbe, se pritožuje, da z vseh strani
dobiva vprašanja od gozdnih posestnikov, ali že postoji in ali se misli v kratkem
ustanoviti gozdarska šola, pa ne ve dati odgovora. Tolika potreba je po tej
strokovni soli, da jo bo moralo ustanoviti kmetijstvo, če je ne ustanovi
gozdarstvo.


Sklene se, energično se zavzeti za to, da zc prihodnja seja glavne uprave
stori definitivne sklepe glede gozdarskih sol.


Nato poroča nadsv. inž. Šivic o naredbi za polaganje »tehničnega in ad«
ministrativnega izpita za drž. šumarsko službo«, to je višjega drž. praktičncga
izpita, katera naredba je pred kratkim izšla. Naredbe ne more kritizirati,
toliko pa je jasno, da pomeni velik korak naprej, čeravno vsebuje več nepo*
polnosti in kontradikcij. Te pa se bodo v kratkem same pokazale in jih bo
treba odpraviti. Največja tcžkoča za nas obstoja v tem, da v prehodnih dolo»
čilih ni poskrbljcno za tište t. zv. »srednješolce«, ki se že nahajajo v službah
in so dobili pravico do polaganja višjega izpita. Takih bo nekaj pri nas in
gotovo tuđi v drugih pokrajinah. Storjeni so že predlogi, da se ta nedostatek
odpravi.


Pri eventualijah priglašajo gg. ing. Ocllasek ,ing. Božič in ing. Kraut svoj
pristop k podružnici. Doslej so bili člani centrale.


Ing. Odlasek prosi, da podružnica napravi potrebne ......, da se tuđi
za gozdarsko osebje izdejstvujc povišanjc terenskih doklad za zunanje službo*
vanje za 50%, kakor pri agrarni direkciji, pri gradbeni direkciji, uradu za
zagradbo hudournikov in pri kmetijstvu. Eventualno naj bi to veljalo´ le za tista
opravila, ki jih državni organi opravljajo v interesu strank. S sedanjimi od»
škodninami se več ne more izhajati. Sklenc se zadevno prošnjo predložiti dis
rekciji šum.


Na predlog tajnika se sklene predlagati, da priđe pred obči zbor tuđi
materialno vprašanje šumarskega osebja na dnevni red.


Dalje poroča tajnik, da je delegiran na odborovo sejo udruženja Jugosl.
Ing. in Arh. v Beograd, na kateri se bode obravnavalo tuđi o zaščiti interesov
civilnih nameščencev, posebno akademikov z ozirom na zakon o civilnih na=
meščencih, ki se sočasno obravnava v parlamentu. Zadcva je silno važna in
nujna. Dclegatje imajo že pooblastilo tuđi od društva konceptnih uradnikov za
Slavenijo. Prosi, da bi enako pooblastilo sklenil tuđi obči zbor. Se soglasno
sprejme.


Ker je dnevni red izčrpan, predsednik zaključi zbor ob 13. uri in pol.


Ing. Ružić.