DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 83     <-- 83 -->        PDF

Službene vijesti. 465


što su stekli pravo na polaganje ispita, pozvati na svoju dužnost i na istoj ostali
ostali najmanje godinu dana.


Prevod u status računarskih činovnika.


Cl. 24.


Državni šumarski činovnik sa spremom iz čl. 2., koji je po propisima ove


Naredbe dužan položiti ovaj ispit, pa ga ne položi, uvrstiće se u status šumar*


skih računarskih činovnika.


Ovo važi i za šumarske činovnike pomenute u čl. 22. ove Naredbe.


Prelazna naređenja.


Cl. 25.


Izuzetno će Ministar Šuma po saslušanju šumarskog odbora odobriti pola«
ganje ovog ispita i onima, koji su do sada svršili šumarsku školu na strani,
koja nema rang šumarskog fakulteta, ako imaju položeni ispit zrelosti.


Ovim pravom mogu se koristiti dotični kandidati do 1925. god.ne.


Čl. 26.


Ovom Naredbom ukidaju se svi propisi, koji su do sada važili u Kraljevini
Srba, Hrvata i Slovenaca za polaganje državnog ispita za samostalno vođenje
šumskog gospodarstva kao i sva rešenja, koja su po predmetu polaganja ovoga
ispita doneta a tiču se lica iz čl. 2. ove Naredbe.


Ovom Naredbom ostaju u punoj ravnomcrnoj važnosti do ove Naredbe
položeni ispiti za samostalno vođenje šumskog gospodarstva u zemlji ili na
strani a tiču se lica sa spremom iz čl. 2. ove Naredbe s time, da se u buduće
neće priznavati nikakovi praktični državni ispiti položeni u inostranstvu.


Ova Naredba dobiva važnost kad je potpiše Ministar Šuma i Rudnika a
stupa na snagu od dana obnarodovanja.


Beograd, 17. juna 1923. god.
Ministar Šuma i Rudnika:


Dr. M. Srškić s. r.


Obvestilo članom gozdnim posestnikom.


Na svoječasno vlogo radi dozdevno nepravilnega postopanja pri odmers
janju davkov pri gozdnih posestvih v Mariborskem okraju je ljubljanska
podružnica J. Š. U. prejela od Delegacije ministrstva financ v Ljubljani nastopno
rešitev št. ..=459/1 z dne 24. maja t. 1., ki je za vse posestnike1 gozdov od
pomena:


»Šablonskega postopanja, kakor se očita davčnim oblastvom pri odmcri
dohodnine od dohodkov iz gozdne posesti, v obče nisem mogel ugotoviti. V
konkretnom primeru, ki ga navaja p. t. udruženje, pa je prizadeti posestnik P.


6
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 84     <-- 84 -->        PDF

466
Službene vijesti.


itak
vložil priziv, v katerem odloči prizivna komisija, ki je po zakonu jedino


poklicana v to.


Delegacija je vedno pripravljena v mejah svoje kompetenee uplivati na


priredbo dohodnine v smislu pravične in enakomerne obremenitve, prosi pa,


da se ji slučaji, v katerih se je po mnenju uglednega naslova pogrešno postopalo,


vcdno ind i vi d u eln o javijo, ker je le na ta način omogečena uspešna


preiskava.


Najbolj bodo pa k primerni priredbi pripomogli davčni zavezanci sami, s
tem da sodelujejo v odmernem postopanju in davčnemu oblastvu podrobno
navedejo dohodke in stroške, ter svoje trditve tuđi dokažejo s svojimi knji«
gami ali vsaj zapiski in drugimi listinami. Zelo bi bil hvaležen p. t. udruženju,
če bi uplivalo na svoje člane v tem smislu. — Delegat Šavnik 1. r.«


Osobne vijesti.


Umrli su:


Marko grof Pejačević=Virovitički umro je dne 22. juna u Našicama u


42. godini. Pokojnik je bio prvi nasljednik vlastelinstva našičkog i sin bivšeg
bana i ministra kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije, grofa Teodora Pe*
jačevića.
Svršivši pravne nauke, slušao je predavanja iz gospodarstva na gospođ.
akademiji u Altenburgu ug., a zatim se posvetio javnom životu, obnašajući
ugledne časti raznih društava i korporacija. Tražeći nezasvinog čovjeka, koji
će znati cijeniti važnost šumarstva te promicati interese ove struke, izabralo
ga je 1913. god. H r v. s 1 a v. šumarsko društvo z a. s v o g predsjeda
n i k a, koju je čast obnašao sve do god. 1919., zalažući se svakom prilikom za
korist i procvat društva.


Kao
član utemeljač spom. društva pristupio je kao takav i sadašnjem


J.
Š. U.
Umro je uslijed epidemije šarlaha, ostavljajući za sobom 9 djece, od kojih
petero leži na istoj bolesti.
Ing. Julije Sztehlo, nadinžinjer poduzeća Destilacija d. d. u Teslicu umro
je tragičnom smrću u vršenju svoje službe.
Na stručni rad našeg redovnog člana i suradnika osvrnut ćemo se pobliže
u narednom broju Š. L.
Josip Alković, šumarnik brodske imovne općine umro je u 48. godini nakon
duge bolesti. J. Š. U. gubi u njemu redovnog člana, a imovna općina valjanog
i savjesnog činovnika.


Slava im!
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Broj: 572.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 9. jula 1923. u ponedjeljak
u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 3000 kub. met. jelov, i
omorovo´g drveta u šumi Budine odjel 276, 277, predjel Tribija.


Isklična cijena iznaša 58 dinara po kubnom metru prosječno korisnog i
ogrevnog drveta.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 17. 400 dinara
u gotovom ili u državnim bonovima. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom
iznosu/


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda, a
Uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod ove šum. uprave.
Ministarstvo Šuma. i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navoda razloga odbiti.
Vareš, dne 18. juna 1923.


Šumarije Vareš.


Oglas.


dražbe hrastovih stabala.


Temeljem dozvole ministarstva šuma i rudnika, Beograd od 26. 8. 1922.
br. 16.709/922 prodavat će vlastelin Josip pl. Kiepach iz Križevca dana 6. VIII.
1923. u 11 sati do podne putem javne pismene dražbe 7324 komada hrastovih
stabala sa drvnom masom od 16.720 m3, koja se nalaze u šumama zvanim: Perivoj,
Cerine. Osredek, Seča, Humetek i Globočec, područja kotara Križevci, upravne
općine Raven uz iskličnu cijenu od 4,000.000 dinara. Sve šume leže odnosno
gravitiraju na cestu Križevci—Zaistovec.


Pismene ponude obložene sa 10% žaobinom isklične cijene imadu se pre*
dati dana 6. 8. 1923. do 11 sati do podne u pisarnu uprave vlastelinstva.
Potanje dražbene uvjete mogu interesenti vidjeti dnevno u spomenutoj
pisarni, gdje se mogu i pobliže upute dobiti.


Broj: 533.


OGLAS.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 21. jula 1923. u subotu
u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 350 kub. met. četinjastog
drveta u šumi Zvijezda odjel 223 a, b.


Isklična cijena iznaša 60 dinara po kubnom metru prosječno korisnog i
ogrevnog drveta.


Svaki . nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 2100 dinara
u gotovom ili u državnim bonovima. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom
iznosu.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda, a
uvjeti kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod ove šum. uprave.
Ministarstvo Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navoda razloga odbiti.
Vareš, dne 18. juna 1923.


Šumarija Vareš:


6*
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 86     <-- 86 -->        PDF

......


... ......... ..... ........... y ........, ......... ce
.... 9. .... 1323. .... y 10 .... ..... ..... ..... ..... ...... .
....... ......:


.) 2000 .3 ......... ........ . .......... ...... na .... y
.........: 84 ., 85 ., ., 916 ., ., .? 92 a, ., 93 a. ., 94 a, .. 96 a,
99 a, ., . 101 a ....... ........ ........ ....... (..... .........
........);


.) 4000 ..... .... ....... .......... ...... .. .... ........
.. 7 ... .. ...... ..... y ........: 95 . 99 a, ....... npe.....
........ ....... (..... ......... ........).


........ ...... .... .......:


.. a) .. 1 .3 ......... ........ . .......... ...... .. ....


240.80 ....
.........;
.. .) .. 1 .... ....... ........ ...... .. .... 53.50 ....
..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ..... ..
´69.560 ...... . ....... ..... .. 20 ......, ...... ..........
..... .. ...... ......... ......


....... ...... .. ....... . ........ ...... .. 20 ......
..... ....... .......... ......... ..... ........... y ........
........ .. 10 .... .... 9 .... 1923. .... ..... ........
...... . ......... nehe ce ........


............ .... . ....... ......... .... ....... .........
...... .......: ..... .........., .. ..


Direkcija Šuma u Sarajevu.
Broj: 15.838/23. Sarajevo, dne 1. juna 1923.


D. S.
OGLAS.


Kod Direkeije Šuma u Sarajevu prodavače se dne 11. jula 1923. u 10 sati
putem javne usmene i pismene dražbe oko 17.500 (sedamnajst hiljada pet
stotina) kubnih metara bukovog drveta u državnoj šumi »Osoje« sreza višes
gradskog.


Isklična cijena iznaša 25 dinara po kubnom metru prosječno. Vadij iznaša
za pripadnike naše državo 44.000 dinara a za strane pripadnike 88.000 dinara,
koje mora svaki nudioc prije početka usmene dražbe položiti zajedno sa takse*
nom markom od 20 dinara. Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom
od 20 dinara treba poslati zapečaćene direkciji šuma u Sarajevu i moraju stići
najkasnije do 11. jula 1923. u 10 sati.


Stoji svakome reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.


Neće se pod nikakvim uvjetom uvažiti naknadne ponude i očitovanja.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika ima pravo da slobodno bira izmegju
prispjelih ponuda te da sve i jednu odbije bez navedenja razloga.
Dostajao dužan je da snosi troškove raspisa ove dražbe.
Pogodbe kupnje i prodaje izloženi su na uvid kod direkcije šuma u Sara«


jevu
soba broj 90.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 87     <-- 87 -->        PDF

Broj: 509. Vareš, dne 7. juna 1923.


Oglas.


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 14. jula u subotu 1923.
u 10 sati putem javne usmene i pismene dražbe oko 2O0O kub. mtr. omorovog
i jelovog drveta sastojeći se od sušika i otpadaka, zaostalih poslije probiranja
za šimlu, koje se nalazi u šumi Kucat, Rešetak, Čemerna, Karački potok i Duga
brda odjeli 57, 58, 59, 62, 67 i 81.


Isklična cijena iznaša 37 Din prosječno po kub. metru.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 7400 Din u
gotovom ili u državnim bonovima. Strani podanici polažu dvostruko.


Pismene ponude propisno biljegovane sa 20 Din taksenih maraka i sa
odgovarajućim vadijem treba poslati šumskoj upravi u Varešu i moraju stići
do 10 sati 14. jula o. g.


Svakom reflektantu slobodno stoji drvo prije dražbe razgledati, a uvjeti
kupoprodaje izloženi su kod šumske uprave u Varešu svaki dan za uredovnih
sati na uvid.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno između usmenih i piss
menih ponuda i može sve bez navedenja razloga odbiti.


Šumarija Fareš.


Broj: 4550/23. Sarajevo, dne 13. juna 1923.


D. Š.
Oglas.


Kod Direkcije Šuma u Sarajevu prodavače se u srijedu dne 4. jula 1923. g.
u 11. sati prije podne u sobi broj 81 putem javne usmene i pismene dražbe oko


26.400 (dvadeset i šest hiljada četiri stotine) kubnih metara četinjastih drva iz
državne šume Bukovica u području šumske uprave Vareš uz slijedeće isklične
cijene i to:
Za svaki obli kubni metar četinjastog drveta prosječno u šumi na panju


12:50 (dvanaest i po) % (postotaka) od prosječne prodajne cijene četinjaste
rezane robe (daske i gredice od 4 metra dužine, letvice od 2 metra dužine na
više), koje će se postići franko vagon željezničke stanice u Kralupima odnosno
ako kupac tamo nebi sagradio strugaru ili bi drva prodavao u oblom, od pro«
sječne prodajne cijene, koja će se postići kod firme Gregersenova šumska indu«
strija d. d. u Zavidovićima.
Kupac će se imati obvezati, da će svu jamsku japiju predati Rudarskom
Odsjeku Ministarstva Šuma i Rudnika u Sarajevu po svagdašnjoj tržnoj cijeni.
Za slučaj, da se za tržnu cijenu nebi mogli sporazumiti, ustanoviće istu Direk*
čija Šuma u Sarajevu a kupcu je prost utok na Ministarstvo Šuma i Rudnika
u Beogradu, čije ustanovljenje cijena konačno bezuslovno prima.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to pripadnici Kras
ljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 35.000 (trideset i pet hiljada dinara, a inostranoj


70.000 (sedamdeset hiljada) dinara u gotovom ili u državnim vrijednosnim pa»
pirima zajedno sa taksenom markom od 20 (dvadeset) dinara.
Prodato drvo će se tako izdati da kupac primi kroz 5 (pet) godina, koje
slijede jedna za drugom, godišnje po 5280 (pet hiljada dvije stotine i osam*
deset) kubnih metara četinjastog drveta.


U pretres uzeće se samo one posmene ponude, koje stignu najkasnije do
11 sati p. p. dne 4. jula 1923. i budu propisno zapečaćene, biljegovane sa 20 di»
nara taksenom markom i snabdijevane s određenim vadijem, te na omotu ozna*
čene sa »ponuda na 26.400 kub. met. četinjastog drveta iz šume Bukovice.«


Usmena dražba neće se obdržavati ako istoj ne pristupe najmanje tri
ozbiljna licitanta. Svakom reflektantu stoji slobodno, da šumu prije dražbe
razgleda. Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid počam od 18. juna o. g.
kod Direkcije Šuma u Sarajevu soba broj 81, gdje se mogu za vrijeme uredov*
nih časova dobiti i pobliže informacije.


Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom Šumarskom Udruženju prinos u
iznosu od 0.1 % cijele kupovnine, a osim toga i troškove izviđa te troškove oko
raspisa licitacije kako su prema propisima ustanovljeni d Direkcije Šuma.


Ministarstvo Šuma i Rudnika u Beogradu bira slobodno između usmenih
i pismenih ponuda i može sve i jednu bez navoda razloga odbiti. Do nje´šenja
vezani su nudioci na svoje ponude.


Pod nikakovim uvjetom neće se uvažiti naknadne ponude i očitovanja.


Direkcija Šuma u Sarajevu.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 89     <-- 89 -->        PDF

„SLAVEKS"


dion. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovinu najbolje slavonske
kakvoće sa pilane Brod n./S. Parenu i neparenu
bukovu gradju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


„SLAVEKS"


société anonyme d´exploitation forestiere,
Zagreb.


Produit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualité de
Slavonie de sa scierie de Brod s./S. Sciage Hetre de la
célebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac
(Slavonie) Etuvagé égal. Usine de talons en bois de Hetre.


SLAVONIJA
SLAVONIJA
društvo na dionice
za industriju drva


ZAGREB, Mažuraničev trg 11.


Telefon broj 20-56 i 17 - 22. Brzojavi : „SLAVONIJA".
Osnovano godina 1904. Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. Pričuvna glavnicaK 37,5000.000.


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje razanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine,
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.


Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu n. S., Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagy


vârâd), Aradu i Bukareštu.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 90     <-- 90 -->        PDF

NAŠIČKA TVORNICA TANINA


I PAROPILA D. D.


Centrala ZAGREB, Mažuranićev trg br. 23.


Parne pilane u Sušine-Gjurgjenovcu,
Ljeskovici i Andrijevcima, tvornice
tanina, parketa, bačava i pokučtva
u Sušine-Gjurgjenovcu.
Preporuča sve vrsti i izradbe tvrdog
drva, parkete, bačve i uredski amerikanski
namještaj.


........../.......................................././..


Prvo jugoslo vensko d. d. za šumsko
gospodarstvo i industriju.


Destilacija drva d. d.


Centrala: ZAGREB, Gjorgjićeva ul. broj 2./II.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna
pilana u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton, metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denturiranje, lahka i teška ketonskaacetonska ulja, katran i smola. Sve vrsti smrčevog, jelovog i
borovog rezanog materijala, hrastovi, javorovi i jesenovi trupci.


Vapno za građevne i tvorničke svrhe.