DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 77     <-- 77 -->        PDF

Službene vijesti. 459


Službene vijesti.


S pozivom na Naredbu Br. 15.462. od 22. oktobra 1919. god. ovoga Minis
starstva o polaganju državnog ispita za samostalno´ vođenje šumarskog gaz*
dinstva a na osnovu ovlaštenja čl. 39. Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe


o ustrojstvu Ministarstva Šuma i Rudnika od 15. marta 1919. god. i o organi«
zaciji šumarske struke u Kraljevim Srba, Hrvata i Slovenaca od 27. juna 1921.
god. te u svrhu što bržeg izjednačenja državne šumarske službe u celoj Kras
ljevini izdajem ovu naredbu:
Naredba.


Ministarstva šuma i rudnika, kojom se ureduje način i obaveza polaganja
ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
služb u u kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.1


Cilj ispita.


Čl. 1.


U ministarstvu šuma ustanovljava se ispit za administrativnu i tehničku
državnu službu poglavito iz poznavanja sviju zakona i propisa po struci minis
starstva šuma i praktičnog sastava stručnih projekata ili stručnih radova.


Pravo na polaganje ispita.


Cl. 2.


Ispitu za administrativnu tehničku državnu šumarsku službu pušta se
samo onaj :


a) ko je po položenom ispitu zrelosti gimnazija, realke ili realne gimna»
zije kao redovan slušalac kod nas ili na strani svršio šumarski fakultet na unis
verzitetu, visoku šumarsku školu ili šumarsku akademiju ranga šumarskoga
fakulteta u zemlji i dobio diplomu.


Jedan od šumarskih fakulteta u zemlji jedino ispituje i ceni, da li je
diploma stranog šumarskog fakulteta ravna diplomi našeg fakulteta, i


b) ko je od dana svršenih nauka pa do dana ispita barem dve potpune
godine bio u praktičnoj šumarskoj službi državnoj, odnosno prema obimu i
raznovrsnosti stručnih radova ovoj ravnoj nedržavnoj šumarskoj službi. Ravno*
pravnost prakse ocenit će od slučaja do slučaja ispitna komisija.


Strani podanici nemaju prava na polaganje ovoga ispita.


Vreme polaganja ispita.


Cl. 3.
Ispiti se polažu u mesecu maju svakn godine.


1 Donosimo tekst nove naredbe, na koju čemu se još osvrnuti. Op. uredn.


!
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 78     <-- 78 -->        PDF

460
Siužbene vijesti.


Prijave za polaganje ispita.


Cl. 4.


Molbe za polaganje ovoga ispita podnose kandidati putem svoje pret*
postavljeno vlasti Generalnoj direkciji šuma za ispitnu komisiju najdalje do


15.
decembra.
Naknadne prijave preko ovoga roka neće se uzimati u obzir.
Uz prijavu svaki će kandidat priložiti:
1. Svedodžbu o položenom ispitu zrelosti.
2. Diplomu o položenom stručnom ispitu prema 51. 2. tač. a) ove naredbe.
3. Potvrdu pretpostavljene vlasti o provedenoj praktičnoj šumarskoj
službi iz čl. 2. ta. b)
Za kandidate u nedržavnoj šumarskoj službi ima se potvrda o provedenoj
praktičnoj službi overiti i od strane šumarskog stručnjaka nadzorne šumarske
vlasti.


4. Kratak opis života i rada.
5. Uvercnje o vladanju, koje izdaje politička vlast.
6. Uverenje o podanstvu.
7. Opis prakse odnosno stručan rad ili projekat, po čl. 8. ove naredbe.
Odluka o prijemu kandidata.


Čl. 5.


U toku meseca decembra, januara i februara, sekretar ispitne komisije
će opise prakse odnosno stručne radove ili projekte pojedinih kandidata slati
članovima ispitne komisije na ocenu.


Krajem februara sastaje se komisija i donosi većinom glasova odluku,
ko se pripušta ispitu.
Ovu odluku će sekretar saopštiti kandidatima preko njihovih pretpostav»
Ijenih vlasti, označujući ujedno mesto i vreme ispita.


Ispitna komisija.


Cl. 6.


Ispiti se polažu u Beogradu pred ispitnom komisijom, koju postavlja Minis


star šuma na tri godine.
Komisiju sačinjavaju predsednik i četiri člana ispitivača.
Predsednik je šef šumarstva odnosno njegov zamenik pri Ministarstvu


šuma i rudnika.
Članovima komisije određuju se zamenici.
Članovi komisije i njihovi zamenici moraju biti sa potpunom velikoškol«


skom spremom.


Komisija iz svoje sredine bira ispitivače za pojedine skupine. Njihova je
dužnost, da pripreme pismene zadatke (teze), da ih pregledaju i kandidate
ispituju.


Ministarstvo šuma i rudnika imenuje iz kruga svojih stručnih šumarskih
činovnika sekretara ispitne komisije za vođenje administrativnih poslova.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Službene vijesti. 461


Cl. 7.


Imenovana lica imaju u roku od mesec dana po prijemu imenovanja izja*
viti pismeno ministarstvu šuma i rudnika da li se primaju izbora.


U slučaju, ako je koji član sprečen da na ispit dođe, ima o tomu blagovres
meno izvestiti predsednika, koji će pozvati zamenika, a ako bi i zamenik bio
sprečen, ima predsednik zamoliti Ministarstvo šuma i rudnika, da imenuje drugog
zamenika, kojom prilikom može i predložiti kandidata.


Obim ispita.


Cl. 8.


Ispit je sastavljen iz domaćeg rada većeg obima (teza), koji je kandidat,
kao gotov eleborat, dužan podneti uz prijavu i samog ispita, koji je pismen,
usmen i terenski.


Domaći rad je ili opis prakse, ili kakav stručan rad odnosno projekat.
Opis prakse je domaći rad, u kome kandidat ima obraditi sve svoje
stručne poslove za vreme službe u zaokruženom opisu, u kome će istaći vlas
štita opažanja i kritiku.
Neposredni stručni šefovi potvrdiće, da li je kandidat opis prakse samo»
stalno izradio i da li odgovara stvarnosti.
Ko- od kandidata bude hteo raditi stručan rad ili projekat, primiče zada»
tak u zapečaćenom zavoju od načelnika administrativnog Odelenja generalne
direkcije šuma i to 1. juna. Koncept zadatka čuva se u generalnoj direkciji
šuma.


Cl. 9.


Predmet ispita sačinjavaju ove skupine:


1. Skupina : Uzgoj šuma u vezi sa naukom o tlu; šumska botanika; čus
vanje šuma; upotreba šuma; šumska industrija i trgovina drvom i način isko*
rištavanja šuma.
2. skupina : Proccna šuma; računanje vrednosti šuma; uređivanje šuma;
izmera šuma.
3. skupina : Šumsko građevinarstvo (gradnja šumskih prevoznih na»
prava, vodo* i mostogradnje, visoke gradnje); bujičarstvo1.
4. skupina : Organizacija šumarske struke u kraljevini Srba, Hrvata i
Slovenaca; zakon o šumama; zakon o lovu i ribolovu; najvažnije odredbe
zakona, naredaba i propisa u koliko´ se tiču šumarstva.
Rukovanje ispitom.


Čl. 10.


Ispitom upravlja predsednik komisije, koji ima pravo ispitivanja iz svih
predmeta. Ostali članovi ispituju samo iz one skupine predmeta, za koju su
određeni.


Ispitna komisija ima pitanja saobraziti u prvom redu prema obimu kan*
didatove prakse.
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 80     <-- 80 -->        PDF

462
Službene vijesti.


Pismeni ispit.


Cl. 11.


Pismeni ispit traje dva dana i to svaki dan najduže po četiri sata ... i


četiri sata posije podne.


Ispitna komisija prilikom ocenjivanja opisa prakse u mesecu februaru
predlaže 12 stručnih pitanja za pismeni ispit, bez obzira na podelu u skupine,
ministarstvu šuma i rudnika, koje će izabrati četiri pitanja i ista svako zasebno
zapečaćeno dostaviti na vreme ispitnoj komisiji.


Ova pitanja ima otvarati predsednik pojedince neposredno pred početak
dotične pismene radnje.
Kao pomoćno sredstvo kod pismenih radnja dozvoljavaju se šumarski
kalendari.
Za određuje predsednik.
Čim kandidat završi rad oko jednog pitanja, ima ga predati prisutnom


članu. Po- isteku određenog roka za rad imaju kandidati svoje radnje ma i ne
završene predati. Kandidati, koji pre isteka određenog vremena završe pis=
mene radnje moraju napustiti ispitne prostorije.
Usmeni ispit.


Cl. 12.


Usmeni ispit je javan. — Ispituje se redom po skupinama. Ispit jednog
kandidata nesme trajati više od dva sata a ne manje od jednog i po sata.


Red,
kojim će kandidat polagati određuje se kockom.


Dnevo se moraju ispitati barem tri kandidata.


Terenski ispit.


CL 13.


Za terenski ispit predsednik u sporazumu sa članovima bira po mogućnosti
jedno uređeno i napredno šumsko gospodarstvo, u kome se može naći što više
objekata za ispit. ,


Svaki od članova komisije obavlja ispit za svoju skupinu naizmjence sa
pojedinim grupama kandidata, u kojima svaki kandidat dobiva na rešenje
praktične zadatke, koje ima izvesti samostalno.


Predsednik ispitne komisije ima se blagovremeno pobrinuti] za eventualno
potrebne radnike i strojeve.


Ocena uspeha i izdavanje diplome.


Cl. 14.


Komisijski se ocenjuju pismene radnje i odgovori na usmenom ispitu a
sposobnost kadidatovu na terenu ocenjuje svaki član zasebno iz svoje skupine.Za celokupnu ocenu kandidatovu merodavne su sve tri ocene.
Ocene su: zadovoljava, — ne zadovoljava (u brojevima izražene 1 i 2).


ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 81     <-- 81 -->        PDF

Službene vijesti.


Članovi odlučuju većinom glasova a u slučaju ravnomernosti odlučuje
predsednik.


Cl. 15.


Kandidatima, koji polože ispit, daje se diploma sa ocencxm »jednoglasno
sposoban« ili samo »sposoban«.
Tekst diplome je ovaj:


Diploma.


Potpisana komisija ispita za administrativnu i tehničku državnu šumarsku
službu kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ispitala je po propisima naredbe
Ministarstva šuma i rudnika br /1923, Gospodina N. N. rođenog
godina u (mjesto) .... (srez) ... (okrug županija) ,,,., koji je kao rcdo*
van slušalac tačno po´ nastavnom planu završio stručne šumarske nauke na (šum.
poljoprivrednom fakultetu) u (Zagrebu^Beogradu) pa je (jednoglasno)
našla, da je sposoban za administrativnu i tehničku državnu šumarsku službu.


U potvrdu ovoga daje mu ovu diplomu.


U


Predsednik Ispitne komisije: Članovi komisije:


Pečat.


Diplomu potpisuje predsednik i članovi komisije.


Ponovno polaganje ispita.


Čl. 16.


Ispit se može ponoviti jedan put. Ispitna komisija određuje, da li se za
ponovni ispit ima podneti opis prakse ili ne.


Zapisniki ispita.


Čl. 17.


O toku ispita vodi se zap´snik, u koji se imaju zavesti sva savetovanja
i zaključci komisije. Taj zapisnik potp´suje cela ispitna komisija, a predsednik
ispita predlaže ga Ministarstvu Šuma i Rudnika sa zasebnim izvještajem.


U tom izvještaju istaćiće se, za koju granu šumarskog gospodarstva po«
jedini kandidat ima naročitu spremu i naklonost.
Zapisnik vodi sekretar ispitne komisije.


Nagrada članovima komisije.


Čl. 18.


Članovi komisije za svoj trud oko ispitivanja kandidata i spreme i ocene
teze imaju naročitu nagradu, koju će odrediti Ministar Šuma i Rudnika na teret
državnog budžeta,
ŠUMARSKI LIST 7/1923 str. 82     <-- 82 -->        PDF

464 Službene vijesti.


Odsustvo za polaganje ispita.


Cl. 19.


Ako je kandidat u državnoj službi, onda za izradu domaćeg zadataka i
polaganje usmenog ispita kao i putovanja od mesta stanovanja do Beograda i
natrag dobiće odsustvo najviše dva mcseca.


Prethodna praksa.


Cl. 20.


Da kandidat uzmogne zadovoljiti svrsi ovoga ispita ima se u početku svoga
službovanja u državnoj šumarskoj upravi redovno zaposliti po godinu dana
kod koga aktivnog taksacionog odseka i po godinu dana u izvršnoj i privrednoj
šumarskoj službi.


Obaveza polaganja ispita.


Cl. 21.


Kandidati za državnu šumarsku službu sa spremom propisanom u 61. 2.
ove Naredbe, koji nemaju pomenutog ispita, dužni su se posle priznate dvo*
godišnje prakse prijaviti za prvi naredni ispit.


Ko od kandidata ne bude pušten ispitu ili ovaj ne položi, biće dužan da
se ponova javi na prvi naredni ispit.
U opravdanim slučajevima za odlaganje roka rešava Ministarstvo Šuma
i Rudnika.


Kandidati bez ovoga ispita ne mogu se u državnoj šumarskoj službi po»
staviti u viši činovni razred nego u X., isto ne mogu se unaprediti u viši činovni
razred ili veću platu sve dotle, dok ovaj ispit ne polože.


Cl. 22.


Svi državni šumarski činovnici sa spremom propisanom u čl. 2. ove Na=
icdbe a koji su posle oslobođenja postavljeni u državnoj šumarskoj službi u
ma kojem kraju naše države, kao i oni koji su bili u državnoj šumarskoj službi
u kraju gdje je ovaj ispit bio propisan, pa ga nisu položili ili su možda istog
oslobođeni, imaju se najdalje u roku od dve godine od dana obnarodovanja
ove Naredbe podvrći ispitu za administrativnu i tehničku državnu službu po
propisima ove Naredbe.


U svrhu bržeg i lakšeg regulisanja službenih odnosa odrediće se izvanredni
isp!ti prema podnetim prijavama u godini 1923., 1924. i 1925. i to samo za kans
didate iz ovoga člana.


Dalje unapređivanje ovih kandidata neće se vršiti sve dotle, dok ovaj
ispit ne polože.


Oslobođenje od ispita.


Cl. 23.


Oslobodavaju se polaganja ispita u pokrajinama, gdje ovaj ispit nije bio
propisan, oni činovnici, koji su diplomirani pre oslobođenja, u pokrajinama,
gdje je bio obavezan, oni, koji su diplomirali pre oslobođenja pa su .pre no