DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

372 Lovstvo.


za tetrebove, u Sloveniji za divokoze i srne, u Slavoniji za jelene, bilo gdje
u nizini lovište sa zecovima, fazanima i trekama, u Bosnoj za crnu divljač
(međede i veprove).


Konačno na ovaj način bismo dobili prave šumare lovce, koji bi kao takovi
u službi i u terenu zauzimali opet svoje odlično mjesto u lovu, koji uistinu
spada u njihove zvanje i koji jest najljepši dio šumarskog zvanja.


Time bi opet bili potisnuti sa tog mjesta zvani i nezvani lovci, kojima
uza svu njihovu veliku volju i strast za strcljanjcm divljači (svaka čast časnim
iznimkama) manjka u većini slučajeva svaka stručna sprema i sistematsko znanje
ne samo u uzgoju, već i u samom izvršivanju lova. Ing. Turkalj.


O lovačkimi službenimi puškama.


Početi ću najprije o dozvoli nošenja vojničkih pušaka, specijalno Mans
liher karabina M 95.. kao službenog oružja za lugarsko osoblje. U tome pogledu
koliko mi je iz prakse poznato, od dana prevrata pa do danas izdano je više
odredaba, naređenja i rješitaba od Ministarstva vojnog i mornarice te od mini»
starstva šuma i rudnika, koje su međusobno bile u kontradikciji. Jedne su od«
ređivale, da se ne smije dozvoliti niti kome nošenje vojničkih pušaka, druge
su dozvoljavale uporabu vojničkih karabina lugarskom osoblju, zatim, da ih
imaju predati vojnim okruzima, onda opet, da ih mogu nositi, u koliko ih mogu
sami nabaviti, no da im .se nemaju izdavati iz vojničkih skladišta itd. Konačno
izdana je naredba ministarstva unutrašnjih dela, odclenje javne bczbednosti u
Heogradu od 15. juna 1922. J. B. broj 11. 135., pozivno na akt ministarstva
vojnog i mornarice S. S. broj 10.907. od 1. juna 1922., upravljena pokrajinskom
Namjesniku u Zagrebu, a koja je naredbom šumarskog odsjeka ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu od 9. ožujka 1923. broj 2080. primljena kod moje
šumarije putem gospodarstvenog ureda dne 21. ožujka t. g.


S tom naredbom kanim se malo potanje zabaviti, no odmah u početku
spominjem, da ovdje ne kanim zlonamjerno kritizirati naredbe viših oblasti,
jer konačno Iako je kritizirati, a teško je stvarati: a s druge strane izdani
zakoni i naredbe jednako vrijede za sva lica u državi, a zakoni se moraju ispu»
njavati, jer samo pokoravajući se zakonima, možemo biti slobodni. Ja ću ovdje
istaći tek neke netačnosti i manjkavosti te naredbe, koje, kad bi se krivo inters
pretirale, mogle bi nanijeti štete šumarskom osoblju i izvršivanju šumarske
službe u novo oslobođenim ali kako se obično kaže »prečanskim« krajevima
kraljevine S. H. S.


LI toj se naredbi naređuje, da se za niže označene puške i karabinke, koje
su u naoružanju vojske, ne izdaje oružni list privatni m licima. To je prva
manjkavost, jer nastaje pitanje, je li lugarsko osoblje privatn o lice ili s 1 u .b
e n o, drugim riječima, ako se ta naredba tiče i lugarskog (šumarskog) osoblja
imalo je u naredbi jasno stajati: svi m n e vojnički m (civilnim) licima.


Dalje se navada za koje puške: francuske, Manliherove meksikanske,
srpske, ruske i Werndlove te karabinke francuske, Manliherove i srpske. Navada
se dalje pod tačkom 2„ da se ove oduzete, puške i karabini, od privatnih lica,
predaju najbližim vojnim okruzima, a licima, od kojih su oduzete isplaćivati
će se po komisijskoj procjeni, prema ispravnosti najviše do 500 Din po komadu.
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Lovstvo. 373


Ako se ta naredba odnosi na šumarsko osoblje u prečanskim krajevima
može nastati slijedeći slučaj. Poznato je, da si je u ovim krajevima, dok su spadali
u sklop bivše Austro-Ugarskc, moglo svako lice, koje je imalo pravo držanja
oružja n. pr. lovozakupnik, nabaviti originalnu vojničku pušku od tvornica,
koje su te puške izrađivale ili od trgovca oružjem, kako se to može lako i danas
ustanoviti, jednostavnim uvidom u jedan eijenik oružja, bilo koje tvrtke. No
slučaj kupnje originalne vojničke puške bio je rjeđi, već su se češće nabavljale
puške sistema Manliher ili Mauser prerađene za lovačku uporabu, ali sa oris
ginalnom municijom, jednako od šumara, kao što i drugih lovaca.


Nastaje pitanje, da li se ovakove i ovako nabavljene puške imaju subsu»
mirati pod gornju naredbu te predati vojnim okruzima. specijalno vrijedi to za
Manliherove i Mauserove puške za lov preudešene, koje su tom preudesbom
izgubile svaki karakter vojničke pučke (imajući dvostruki otponac, drukčiji
vizir i mušicu, lovački kundak itd.), ali u za sve to, mogao bi tko tumačeći gornju
naredbu po svojemu, reći jednom privatnom lovcu ili možebit i lugaru, to je
Manliher puška, ne možeš dobiti za nju oružnog lista i moraš je predati. U tome
slučaju dobio bi isti za dobro preudešenu Manliher pušku, na kojoj je even*
tualno montiran i dalekozor, kakova puška reprezentira vrijednost u današnoj
. aluti 5.000 Din, tek svotu od 500 Din. To bi svakako bila prema pravnom
shvatanju i jedna nepravda, jer niti tko ne može nečije privatno vlasništvo
smatrati ratnim plijenom. Valjalo je stoga u gornjoj odredbi jasno odrediti, da
to važi za one puške, koje imaju karakter vojničkih pušaka, i koje se kao
takove mogu u vojsci i dalje upotrebljavati i čiji se vlasnici o provenienciji
tih pušaka ne mogu iskazati (premda ova potonja okolnost također nije opravs
dana, jer malo koji vlasnik oružja čuva fakture i račune o nabavci). Gore spo»
menute meksikanske puške, Cal. 7 mjm, nisu ništa drugo nego Mauser puške


M. 1912. pravljene u austrijskoj tvornici oružja u Stevrsu. Mnogi lovci posje*
duju takove puške za lov preudešene. A kako bi se takova odredba dojmila
onda jednog šumara, koji imade dvije ili tri takove puške, koje sve njegovo
imanje i vrijednost reprezentiraju, a koje je on, teškom mukom i otkidajući si
od usta, nabavio?
Iz svega toga zaključujemo, da je državna vlast gornjom naredbom htjela
u prvome redu obezbjediti sebe u južnim krajevima (Srbije i Makedonije) i po»
goditi one odmetnike, komite i kojekakove razbojničke bande i oduzeti im voj=
ničko oružje, jer bilo bi ludo dozvoliti nekom, da te vlastitim oružjem i munis
čijom tuče. Uza to, koliko je meni poznato, u bivšoj kraljevini Srbiji moglo je
svako privatno lice dobiti lako dozvolu za nošenje svake vrsti oružja, samo
nije smjelo imati niti nositi vojničke puške, koje su smatrane državnom svo*
jinom. Pa to je bilo i razumljivo, ako se uvaži, da se tamo izvršavanje lova
obavljalo vrlo primitivno ograničavajući se većinom na niski lov (Niederjagd),
gdje im nije bilo od potrebe niti su posizali za puškama sa kuglom. Dok kod
nas »prečana« bilo je obratno. Visoki lov izvršavao se izključivo puškama sa
kuglom, obično repertirkama vojničkog sistema, streljačka društva imala su
javna natjecanja u gađanju sa vojničkim puškama, privatno lice moglo je
nabaviti, imati i posjedovati vojničku pušku.


Što je od ovoga dvoga bolje, ne spada na stvar, niti ću o tome dalje
raspravljati. Vraćam se stoga na predmet i hoću da progovorim još nešto o
naoružanju šumarskog odnosno lugarskog osoblja kao javne straže. Pitanje
naoružanja lugarskog osoblja u uskome je savezu sa pitanjem uniformirani a
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

374 Lovstvo.


toga osoblja kao javne straže i valjalo bi o njemu napose raspravljati. () samom


naoružanju spomenuti ću slijedeće:


Lugar, kao javni organ za šumsko redarstvo, morao bi imati dvije službene
puške, proste od poreza, i to jednu lovačku pušku dvoeijevku za izvršivanje
lova odnosno tamanjenje grabežljivaea i jednu opetovku (RcpetirsGevvchr) za
čuvanje sreza i osobnu samoobranu, a sa preudešenim patronama (kuglama)
služila bi mu ista puška za izvršivanje visokog lova, speeijalno za ernu divlja:.
Os´m toga svaki lugar bi morao imati dobar ručni dalekozor i jednu acetilens´.u
svijetiljku sa brušenem lećom (no o tom radije drugom zgodom). Puška repe*
tirka, njezina munieija, dalekozor i svetiljka neka bi bilo vlastništvo države
odnosno šumovlastn ka i uneseno u inventar dotične lugarije, a lugar sam, neka
bi si nabavio prema terenu, gdje služi i prema svojim sretstvima, lovačku dvo*
eijevku, koja bi njegovim prilikama najbolje odgovarala i bila bi njegovo
vlastništvo.


Izričito spominjem, da lugar za svoju obranu mora imati opetovku na«
bijenu sa čeličnim kuglama (GanzmanteUGeschpss), a ne kako je dosad bilo
običajno, tla mu je služila za (diranu i smatrala se službenom puškom lovačka
dvocijevka, i to prosto stoga razloga, što se on takovom puškom u slučaju
nuždne samoobrane nije mogao poslužiti, a da ne dođe u koliziju sa kaznenim
zakonom. Lovačke naime puške usl jed svod kalibra, pa ako su nabijene i naj»
sitnijim šprihom, djeluju izbliza, pa pucalo se u koji dio tijela, redovito i
uvijek smrtonosno, a kod nuždne obrane puca se uvijek u neposrednoj blizini.


Tijekom mog službovanja imao sam dva žalosna slučaja, gdje su lugari
moje uprave upotrebili u nužnoj samoobrani oružje t. j . pucali su na napadača
lovačkom puškom Cal. 16. i sačmom br. 8. odnosno br. (I. Jedan lugar pogodio
je napadača tik više koljena, a drugi, posije i drugom zgodom, u stegno, oba
napadača su kratko iza toga uslijed velikog gubitka krvi umrli, dok su obojica
lugara radi prekoračenja nužne samoobrane bili kažnjeni i to prvi sa tri,
a drugi sa devet mjeseci tamnice. Da su ti lugari bili oboružani opetovkama
i kuglama 7 mm ili 8 mm, hitac kroz nogu ne bi napadača usmrtio, a lugari
ne bi sjedili u tamnici: dakle dva zla manje. Svrha samoobrane i uporabe oružja
icst, da neosposobi napadača za dalji napadaj, a lovačkom puškom može se
napadača jedino ubiti.


Dakle već iz humanih razloga lugar mora biti oboružan opetovkom maloga
kalibra, o čemu gore spomenuta naredba nije vodila dovoljno brige.


Prema tome preporučio bih, da lugarska službena puška bude karabin,
kojim je naoružana naša vojska i to s toga razloga, što će državi najlaglje biti
takovu pušku iz svojih tvornica nabaviti, a jednako i poradi potrebite municije.
Dok se ne provede jedinstveno oružanje naše vojske, preporučio bih Manliher
karabin M. 95. Cal. 8 mm ili Mauscr pušku M. 912. (meksikanska), cal. 7 mm.


Predlažem stoga, da .1. Š. U. na prvoj od svojih sjednica uzme u pretres
naoružanje lugarskog osoblja kao jedno neodgodivo pitanje, te da obrazloženom
predstavkom zamoli ministarstvo šuma i rudnika, da se lugarskom osoblju dadu
vojničke puške kao službene već i stoga razloga, što novo namješteni lugari
(lugarski zamjenici ili nadničari) ne mogu u prvi mah, da si nabave lovačku
pušku, jer ista u najjednostavnijoj konstrukciji sa priborom stoji do 2500 Din,
a ako vojn´čke puške ne smiju imati, onda im je red čuvati šumu sa štapom
u ruci. Ing. Z. Turkalj.