DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 56     <-- 56 -->        PDF

370 Lovstvo.


1


i Lovstvo.


i


Nauka o lovu na šumarskom fakultetu.


Dobro je istakao nepoznati pisae — ić u članku »Naši šumari i lov« (Vidi
š. 1. broj 5. od ove ^od.), da indifcrentnosti današnjih šumara prema lovu
imade više uzroka, a da bi se isti morali tražiti već u školi t. j . u načinu, kako
se lovstvo predaje u šum. školama. Potpuno se slažem s tim navodom : slos
bodan sam u tome pogledu saopćiti slijedeće svoje mišljenje:


Nauk a u ] o v u ili kraće I o v s t v o (lov) predavalo se na bivšoj kr.
šumarskoj akademiji zagrebačkoj, kao zaseban predmet u III. semestru i slu*
šaci bili su dužni polagati isp´t iz tog predmeta prema §4. ispitnog reda.
Ustrojenjem gospodarsko-šumarskog fakulteta sveučilišta u Zagrebu nije nauka


o lovu prvobitno ušla u naučnu osnovu šumarskog fakulteta. Tek naredbom
povjerjeništva za prosvjetu i vjere od 1. septembra 1420. broj 30.564 uveden
je taj predmet u naučnu osnovu fakulteta i to sa dva sata predavanja u VII.
(zimskom) semestru i prigodnim vježbama u terenu, no slušači nisu obvezani
na polaganje ispita, već imaju za polaganje III. državnog ispita pridonijeti tek
potvrdu u indeksu, da su polazili predavanja o lovstvu.
Da se pobudi veći interes mladih šumara za lov, valjalo bi, prema mome
mišljenju predavati u" VII. semestru lovstvo sa dva sata predavanja i prak=
tičnim vježbama, a u VIII. semestru oružarstvo (puškarstvo), kao sastavni dio
lovstva, također sa dva sata predavanja i vježbama, no oba ta predmeta imala
bi se unijeti u naučnu osnovu fakulteta tako, da bi kandidati za III. drž. ispit
bili obvezani iz tih predmeta polagati pojedinačke ispite.


\"e ulazeći u to, kako se taj predmet sada na fakultetu predaje, jer mi to
nije poznato, držim, da bi se lovstvo imalo predavati na posve praktični m
temeljim a t. j . da bi pojedine grane toga predmeta kao lovnu zoologiju,
kinologiju, uzgoj i izvršivanje lova morao predavati praktičan lovac sa nužđ«
nom teoretskom spremom, najbolje jedan šumar. Da je za takova nastavnika
potreban iskusan lovae slijedi već i iz toga, što samo takav predavač može
istaći estetski momenat i estetsku stranu lova, što je od vrlo velike važnosti,
da se u slušača pobudi interes i ljubav za lovom i uzgojem lova. Tko nije sam
osobno lovio tetrebovc i tko nije svoje noći gubio, da pijevea presluša i pre»
Živio sve one peripetije, dok pijevea sa grane ne skine, taj uza svu svoju
teoretsku spremu i znanje i uza svu literaturu, što je o tome pročitao, ne može
mladim ljudima op sati ljepote lova na tetrebove. To može živo predočiti samo
onaj čovjek koji je te utiske neposredno u prirodi primao, i jedino takov
lovae može na svaku sitnicu i upit kandidatov odgovoriti. Tko nije izbliza i
kroz dulje vremena promatrao životinju i način njezina života i upravo je
studirao, taj također ne može točno predočiti slušaču narav pojedine divljači
i upozoriti ga na sve one uvjete, koji su toj divljači za njezin uzgoj i opstanak
potrebiti. Isto tako, tko nije sam vidru u željeza hvatao, tko ne pozna skros
viti način njezina života i sve njezine trikove, da željezima izbjegne, taj ne
može o tome lovu niti što pozitivna reći. Interesantni su oni lovački autori, koji,
kad dođu do poglavlja o hvatanju sa željezima, jednostavno kažu, da se to ne
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Lovstvo. 371


mcže opisati već da to valja naučiti od jednog praktičnog lovca, prosto zato,
jer o tome nemaju pojma, niti su se kada s time bavili. Slušačima fakulteta
ne može se reći, da to treba nauč ti od praktičnog lovca, već im se to mora
pokazati i točno ih uputiti, kako se sa željezima radi.


Jednako tako je i sa predmetom oružars t v o, koji bi se prema mom
predlogu imao predavati u VIII. semestru. Ta nauka imala bi se predavati na
posve praktičnim temeljima. Valjalo bi slušače upoznati sa svim vrstama i
sistcmama lovačkih pušaka, kemijskim i fizičkim svojstvima raznih vrsta baruta,
sa balistikom, o gađanju i pucanju, o čišćenju i konserviranju oružja, o učin«
cima probojnosti i djelovanju raznih vrsta kugala i naboja, o materijalu, o
kalibrima i uopće o svim modernim tekovinama na polju tehnike oružarstva,
kao što i najnovijim pogledima za usavršcnje te tehnike.


Praktičnim vježbama nije dovoljno, da se kandidat samo nauči ruko*
vanju i gađanju sa puškom, već ga valja uputiti u konstrukciju puške i njezinih
sastavnih dijelova, valja ga uputiti, kako će pušku sa kuglom sam po svojoj
volji i na distancu, koja mu se sviđa, točno upucati, kako si može mušicu
(Korn) na pušci sam lako isturpijati i potamniti, kako nije svejedno, da li je
otvor na viziru (nišan) okrugao ili oštrobrnlno (trokutasto) isječen, da li
prolazi više svjetla mimo mušicu kroz vizir do njegova oka ili manje, ili da
li mušica posve zatvara otvor u viziru; da sve ovisi o njegovome oku i akomos
daciji njegova oka, da si sve to može, sa vrlo jednostavnim alatom sam po
svojoj volji i kako mu samom najbolje konvenira, vrlo lako načiniti; da nema
tog puškara na svijetu, koji bi mu pušku tačno prema njegovim željama napras
vio, pa da si može i mora ovakove nijanse i sitnice sam na pušci napraviti,
i tla će ga takova puška veseliti, koju si je sam po svojoj volji ugodio, i da
će takovu pušku onda sa veseljem čist ti i u redu držati.


Takovim praktičnim predavanjem i upućivanjem slušači na kraju semestra,
a´.co ne bi bili izućeni »Waffcnmeistcr*´«. ali bi bili upućeni u tehniku oružja,
mogli bi si u praksi lako sami nabaviti (naruč ti) pušku, odlučiti se na izbor
vrste oružja prema prilikama i terenu, gdje službuju, i mogli bi lako najjedno«
stavnije popravke na puškama obaviti i o tom poučiti liigarsko osoblje. Dva*
cijevka se pokvarila, ne će čekić (kokot) da stoji na zubu. Dva, tri poteze
turpije, dovoljna su, da se zub nanovo zareže i da puška opet kroz niz godina
funkcionira; dobro je, ako je puškar u mjestu, ali ako ga nema, čemu trošiti
novac za poštarinu, koja iznosi tri put više, nego što stoji popravak.


Takovim načinom predavanja lovstva i oružarstva, držim, da bi se kod
mladih šumara probudila ljubav za lovom, ne samo to, već bi iza zgodno pros
vedenih praktičnih vježba u terenu izišli iz škole gotovi lovci, koji bi se
došavši u praksu još bolje usavršili i odgojili opet sebi lugare, kao lovce i po*
magače kod uzgoja lova i na taj način zapušteno stanje našega lovstva, dakako
uz pripomoć države i dražvnih vlasti, moglo bi doći opet na svoj prijašnji nivo,
pogotovo naše šume i naša lovišta, koja su upravo bogom obdarena svim
uvjetima za uzgoj svih vrsti divljači i lova.


U savezu sa gore istaknutim momentima valjalo bi. kako je to i u prije
spomenutom članku predloženo, izlučiti i reservirati lovišta za šumarsko osoblje,
a naposeb uzorna lovišta (lovne branjevinc), koja bi služila ne samo, kao
naumi i praktični objekt za slušače šumarskog fakulteta već i kao rezervoari
za množenje divljači. Tako bi se moglo u Gorskom Kotaru izlučiti jedno lovište
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

372 Lovstvo.


za tetrebove, u Sloveniji za divokoze i srne, u Slavoniji za jelene, bilo gdje
u nizini lovište sa zecovima, fazanima i trekama, u Bosnoj za crnu divljač
(međede i veprove).


Konačno na ovaj način bismo dobili prave šumare lovce, koji bi kao takovi
u službi i u terenu zauzimali opet svoje odlično mjesto u lovu, koji uistinu
spada u njihove zvanje i koji jest najljepši dio šumarskog zvanja.


Time bi opet bili potisnuti sa tog mjesta zvani i nezvani lovci, kojima
uza svu njihovu veliku volju i strast za strcljanjcm divljači (svaka čast časnim
iznimkama) manjka u većini slučajeva svaka stručna sprema i sistematsko znanje
ne samo u uzgoju, već i u samom izvršivanju lova. Ing. Turkalj.


O lovačkimi službenimi puškama.


Početi ću najprije o dozvoli nošenja vojničkih pušaka, specijalno Mans
liher karabina M 95.. kao službenog oružja za lugarsko osoblje. U tome pogledu
koliko mi je iz prakse poznato, od dana prevrata pa do danas izdano je više
odredaba, naređenja i rješitaba od Ministarstva vojnog i mornarice te od mini»
starstva šuma i rudnika, koje su međusobno bile u kontradikciji. Jedne su od«
ređivale, da se ne smije dozvoliti niti kome nošenje vojničkih pušaka, druge
su dozvoljavale uporabu vojničkih karabina lugarskom osoblju, zatim, da ih
imaju predati vojnim okruzima, onda opet, da ih mogu nositi, u koliko ih mogu
sami nabaviti, no da im .se nemaju izdavati iz vojničkih skladišta itd. Konačno
izdana je naredba ministarstva unutrašnjih dela, odclenje javne bczbednosti u
Heogradu od 15. juna 1922. J. B. broj 11. 135., pozivno na akt ministarstva
vojnog i mornarice S. S. broj 10.907. od 1. juna 1922., upravljena pokrajinskom
Namjesniku u Zagrebu, a koja je naredbom šumarskog odsjeka ministarstva
šuma i rudnika u Zagrebu od 9. ožujka 1923. broj 2080. primljena kod moje
šumarije putem gospodarstvenog ureda dne 21. ožujka t. g.


S tom naredbom kanim se malo potanje zabaviti, no odmah u početku
spominjem, da ovdje ne kanim zlonamjerno kritizirati naredbe viših oblasti,
jer konačno Iako je kritizirati, a teško je stvarati: a s druge strane izdani
zakoni i naredbe jednako vrijede za sva lica u državi, a zakoni se moraju ispu»
njavati, jer samo pokoravajući se zakonima, možemo biti slobodni. Ja ću ovdje
istaći tek neke netačnosti i manjkavosti te naredbe, koje, kad bi se krivo inters
pretirale, mogle bi nanijeti štete šumarskom osoblju i izvršivanju šumarske
službe u novo oslobođenim ali kako se obično kaže »prečanskim« krajevima
kraljevine S. H. S.


LI toj se naredbi naređuje, da se za niže označene puške i karabinke, koje
su u naoružanju vojske, ne izdaje oružni list privatni m licima. To je prva
manjkavost, jer nastaje pitanje, je li lugarsko osoblje privatn o lice ili s 1 u .b
e n o, drugim riječima, ako se ta naredba tiče i lugarskog (šumarskog) osoblja
imalo je u naredbi jasno stajati: svi m n e vojnički m (civilnim) licima.


Dalje se navada za koje puške: francuske, Manliherove meksikanske,
srpske, ruske i Werndlove te karabinke francuske, Manliherove i srpske. Navada
se dalje pod tačkom 2„ da se ove oduzete, puške i karabini, od privatnih lica,
predaju najbližim vojnim okruzima, a licima, od kojih su oduzete isplaćivati
će se po komisijskoj procjeni, prema ispravnosti najviše do 500 Din po komadu.