DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu? 353


Ing. Ante J. Ružić (Ljubljana):


Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam
u šumskom gospodarstvu?1


(Prinos raspravi zakona o šumama.)


Gotovo svi moderni šumarski političari zastupaju stanovište,
da treba koliko je moguće ograničiti pa i posve dokinuti uplitanje
državne šumarske vlasti u poslove šumskog gospodarstva šumo*
vlasnika, a čini se da su najmoderniji upravo oni, koji odriču
svako pravo državi u tom pogledu. To stanovište dolazi do izra*
žaja gotovo kod svakog moderniziranja dosadanjih
zakon a o šumama. Dapače ni sam austrijski zakon iz godine
1852., koji je bio možda plod revolucije od 1848. godine, a za to
ne manje stvor reakcije, nije u tom pogledu išao dalje od pro*
piša nekojih policajskih mera time da je odredio, da sve ono
zemljište, koje je tada bilo pod šumom, mora da ostane i ubu*
duće takvim, te nije dopuštao općenito upravo nikakve ingeren*
čije vlasti na pitanje, kak v a da bude ta šuma (izuzev slučajeve
javnih šuma i zabrana).


Bez sumnje, to je načelo ne samo moderno u smislu držav*
ljanskih prava, slobode raspolaganja sa svojinom, prosvećenog
demokratizma, već je i obzirom na karakter šumskog gospodar*
stva već na prvi pogled vrlo preporučljivo i dobro. Lokalne i
tržne časovne potrebe najrazličnijih šumskih proizvoda i sorti*
menata dovesti u što bolji sklad sa izvanredno dugim vreme*
nom proizvodnje, turnusom, sa vanredno lukrativnim i teškim
transportovanjem, u vezi sa nedostajanjem mogućnosti svakog
intenzivnijeg uplivisanja na produkcionu kapacitetu zemljišta:
sve to dovesti u sklad sa merodavnim finansijskim momentom,
može najbolje samo neograničavana, podeljena privatna
inicijativa. No i pored toga nesigurnost uspeha kakve prisilne
mere u tome pravcu čini širu ingerenciju vlasti gotovo nemo*
gućom.


To je sve gola golcata istina, ali je istina i to, da se tu pret;
postavlja, da je ceo skup šumovlasnika građana jedne države i
svaki pojedinac u tome skupu u etičkom i gospodarskom obziru
besprikoran, vaspitan, napredan. Ne samo šutnovlasnici, nego i
drvarski trgovci, industrijalci, radnici, pastiri, svi državljani: to
su vremena, o kojima je tako strahovito javno sanjao i Lenjin
i mnogi veliki duhovi svih vekova. I doista, taj moderni libéra*
lizam u šumarstvu doneo je narodima i pokrajinama, gde je mo*
ralna i materijalna kultura naroda bila na visini, silan i zavidan ja


1 Donosimo ovaj članak bez obzira na to, što je glavna uprava uzela za
osnovicu rasprave nacrt, izrađen na drugim načelima. Op. Uredništva.
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 40     <-- 40 -->        PDF

354 Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu?


vredan procvat celokupnog tamošnjeg šumarstva.1 Da, opazilo se
sve to više, kako je taj momenat razdvojio i graduisao ne samo
pokrajine i države, srezove, opštine, već, i to u najvećoj meri,
i pojedince, pojedine individue i susede. Već sam jednom na=
pisao, kako- je posve krivo ako etnolozi, kad procenjuju stepen
kulture jednog naroda, motre i zbrajaju javne zgrade i hramove,
važu sapun u vezi sa industrijom, broje knjige i časopise i slično,
namesto da idu prvenstveno i u šumu i da po njenom stanju pro*
cenjuju i ocene visinu duševne i materijalne kulture naroda, koji
tu obitava, odnosno i posednika, čija je šuma. Sretne li Islandije,
koja, kako kažu, ne treba nikakve policije i nema nikakvog za*
tvora, jer je svagdanje štivo pučanstvasribara Homer u origi?
nalu i sveto pismo! No, ko znade kako je i tamo po svetskome
ratu! U ostalom svetu u tome nismo napredovali.


Kako rekoh, razdvojenje je nastalo i napreduje dalje. Onaj
koji je tu slobodu umeo iskoristiti i znao oceniti, imao je od nje
silne koristi, dok je onaj, ko toga nije znao, i što je manje to
znao, to više zaostajao, nazadovao i propadao. A s njime i šume.
Kao što druga dobra, tako se je i šuma počela kupiti u rukama
onih nekojih pojedinaca, a ogromna većina pučanstva ostajala je
ne samo bez prave i potpune koristi od šume, već je i šume sve
više nestajalo. A to je vrlo žalosno, to žalosnije, što druga dobra
i opet dolaze među narod, dok se šuma ne vraća, kad je jednom
uništena.


Jasno je dakle da ona toli lepa i potrebna sloboda u šum;
skom gospodarstvu srne i može doći samo kao posledica
gospodarske i etičke vaspitanosti celokupnog naroda, nikako ne
kao njena preteča; inače ona služi s jedne strane konačnom po*
ništavanju dobara, a s druge strane pospešuje najpre materijalno
te postepeno i potpuno zasužnjenje upravo onoga, kome smo tu
slobodu hteli dati. No ako idemo i moramo da idemo i dalje,
vidimo, da današnji svet ne poznaje više kitajskih zidova; svuda
i to svuda pre, koliko je nivo kulture različitiji, préleva se moć
duševno jačega i oni narodi, koji ne znaju ceniti i iskoristiti slo*
bode, uzalud sve ostale mere, oni postaju plenom, a njihove šume
kolonijalnim bogatstvom tuđinca.


To vidimo ne samo kod nas u svim našim zemljama, već
i posvuda druguda. Žalosno je bilo videti po Alpskim zemljama
bogataške velešume, koje su se i terensko sve više uvećavale i
širile, sa po hiljadu i više kubika na hektaru, dok su na jednakom
zemljištu susedne male šumice nosile samo još beskorisno grmlje
i tu i tamo po kakvu tanku ili do vrha okljaštrenu smreku, ne=


Uzgred budi rečeno, da je takav blesak dosad i previše zavodio
naše političare, na štetu njihovog najplemenitijeg nastojanja: oni su prečesto
stvarali zakone i za Englesku, i za Švicu, i za Ameriku, samo za svoju zemlju
ne. U šumarstvu pazimo što radimo, jer se zlo ne da popraviti! (Op. pisca.)
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Da li je i u nas moguć i koristan l.beralizam u šumskom gospodarstvu? 355


sposobnu za svaki bolji sortiment ili uopšte za život. To je bilo,
a to je i danas svuda onuda, gde vlada neograničeni liberalizam,
a mali čovek za nj još nije zreo. A ipak niko pametan ne može
posumnjati o tome, da su one male šume davale općenitosti
mnogo više davale su tisuće i tisuće zdravih i čvrstih građana,
dok su one druge, gde više gde manje, služile u prvome redu ras*
kalašenom životu pojedinca, dotk ne padu žrtvom neograničenoj
špekulaciji međunarodnog velekapitala. Nažalost, u mnogim je
našim krajevima bio onaj tiran tuđinac, a ovaj je velekapital bio
istotako tuđinac. Ni jedan se objekat našeg narodnog gospodar*
stva nije toliko zloupotrebljavao kao sredstvo odnarođenja i tu*
đinačke ekspanzije kao šume.


Zato vidimo, kako se u zadnjim decenijima u svim tim kra*
jevima počela uviđati potreba umetne regulacije tih nezdravih
odnosa sa strane države. Premda je to pitanje već daleko napred
uređeno i raščišćeno time, što su već doneti zakoni za zaštitu
onih velikih i manjih poseđa pred rasparčavanjem (Koruška pred
rat) i što se proučavaju mere, koje su potrebne da se spreči ono
proždiranje malih a vrednih sa strane velikih, ipak moram, da
osvetlim važnost naslovnog pitanja, koraknuti od prilike za pe*
deset godina natrag. Već tada se je ozbiljno mislilo o tome: kad
već sada od onog malog istradalog toliko koristi, kolika bi ta
bila kad bi i sve ove šume stajale na visini, na kojoj stoji ona
velika. I ta je misao rodila neverovatne uspehe, kako> ćemo videti.


Ne ću sada da govorim o velikoj ideji prosvećivanja, niti o
raznim, dosad nažalost povećim neuspelim pokusima šumskog za*
drugarstva, nego nas interesuiju pred svime one mere, koje je
država s tolikim uspehom preduzimala u predmetu gospodar*
stvene ingerencije na šumoposednika, i velikog i malog, pošto se
je pokazala ona potpuna sloboda, koju je ostavio spomenuti
šumski zakon, u tako nezdravim posleđicama. Izričito naglaša*
vam, da je ovo pitanje silno aktualno upravo za nas, pred dono*
šenjem šumskog zakona, posto sam uveren a imamo već i jasno
zacrtane indicije za to, kako ću kasnije razložiti, da nam ne će
uspeti i da ne bi ni dobro bilo da nam uspe, zadržati ili smeniti
naravni tok historičkog razvoja šumarstva, koji se pomiče i za*
crtan je posvuda u smeru: regal—komunalizam—individualizam.
A zato treba da se koristimo u najvećoj meri iskustvima, koja
su drugi napredniji narodi stekli i mnogoputa i vrla skupo platili.


Rezultati će pokazati, da na stvari ništa ne menja, što su,
pored onih dubljih uzroka, neposredni povod za tu potrebnu
reakciju u zemljama istočnih Alpi, u šumarstvu inače vrlo napred*
nim, dale velike seče gore na golo u početku osamdesetih godina
prošloga stoleća. koje su seče bile posledica — slobode i — nena*
dane izvanredne konjunkture. Kako- su već par godina po tome,
začetkom devedesetih godina, u tim krajevima beležili najveće
bujičke katastrofe zadnjih nekoliko stoleća, sećamo se, a mno*
gima ne će biti poznat ovaj vez događaja: otvorenje Predilskf
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 42     <-- 42 -->        PDF

356 Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu?


železnice u Italiju silno je pojevtinilo izvoz drva i građe u tu
zemlju; cene su drvu i građi usled toga silno poskočile; nesaves=
nost trgovaca, koji su nicali kao gljive po kiši i preplavili kao
skakavci — i ispolja i u zemlji — pokrajine, te nerazumnost, ne*
savremenost i ona sloboda seoskog ljudstva prouzrokovali su
ogromne gole seče. Ove su odmah imale za posledicu katastrom
falne nalive vode, bujičke katastrofe, godinu za godinom, te su
pretile, da u najkraćem vremenu unište sve bogatstvo i te krasne
zemlje pretvore u pustoš. Reakcija je dakle morala doći u glav*
nome radi ovoga, što nam dokazuje i činjenica, da pokrajine,
koje nisu bile u neposrednoj bujičkoj pogibelji, do najnovijeg
vremena nisu preduzele tih mera (Kranjska, Primorska).


Počeci tih mera vode nas u Galiciju, tu zemlju šuma i
sličnih odnosa, a bili su, bez dvojbe, isti uzroci za to. Reakcija
je postojala u tome, da se je vrlo strogim naročitim provedbenim
zakonima (o prijavi seče etc.) silno, u mnogom obziru i previše
ograničila sopstveniku ona sloboda gospodarstvenog raspolagao
nj a sa šumom, te su, za one velike šume, bili izdani propisi, da
moraju imati privredne planove, potvrđene od vlasti, te stručno
kvalifikovano osoblje. U Koruškoj je to skučavanje išlo tako
daleko, da se je u velikom delu zemlje stručnjački točno propi*
šivalo način i vreme seče, izrade, dopreme, otpreme, izvoza itd.
reko bi gotovo za svako pojedino stablo, naročito u onim manjim
seljačkim šumama. Regulisanje kulturnih i ogojnih radova vršilo
se je već i otprije na osnovu propisa matičnog zakona (iz god.
1852.), a sada je bilo još kudikamo intenzirano. Pa ni u ravnici
nisu se dozvoljavale prevelike suvisle gole seče, u brdovitim pre=
delima, izvan t. z. bujičkog područja, vredilo je nekako kao mak;
simum 6 hektara. Pored toga cela se je služba udesila tako, da je
šumarski stručnjak (teoretsko i praktično potpuno kvalifikovan
akademičar, organ šumarskog resora) uvek i posvuda bio na ras?
položenje naročito malim ljudima, ako su ga trebali i tražili, a
morao je po zvaničnoj dužnosti ostati ceo čas u stalnom osob=
nom saobraćaju sa ljudima i tamo, gde ga ispočetka i nisu rado
gledali. Predavanja, uzorne kulture i šume, nagrade za dobre ra»
dove, podučavanje i upućivanje, stručna pomoć u svakom obziru,
uzgoj i razdeoba šumskih sadnica, besplatno i po minimalnim
cenama, zaštita od prevare špekulanata: sve je to u neverovatno
kratkom vremenu stvorilo tako srdačan i čvrst vez među selja=
kom i tim stručnjakom, da je ovaj postao pravim učiteljem i
dobrotvorom narodnim, a što je najlepše, da je i narod to sve više
osećao i priznavao. U mnogim je krajevima šumskih prekršaja
i kazni — izuzev špekulante, ponajviše izvana — gotovo posve
nestalo. Kaucije za pošumljavanje golih sečina, gde su još bile
potrebne, ljudstvo nije nerado plaćalo; novac mu je bio ušteđen
i dobro plodonosno pohranjen, a u velikoj stisci pomagao se lako
i potvrdom, koju je imao u ruci. Kad još spomenem, da je po=
prečno na dva sreza sa više nego 2000 km2 površine i okruglo
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu? 357


100.000 ha šuma jedan sam takav stručnjak, sreski referenat, sa
3—4 pomoćna organa (stariji kvalifikovani nadlugari), obavljao
sav taj i drugi ogroman posao i obavlja ga i danas, videće svako,
kakvu veliku misiju vrše ti naši stručni kolege. Nije čudo da su
kod naroda redovno vrlo obljubljeni, čime se je računalo i za
vreme vojne, te su bili pravi pouzdanici naroda i njegovi posred*
nici.
A sada da vidimo, u par reci, posledice toga rada. U pri*
bližno trideset godina digla se produkcija drveta na istoj povr*
šini mirno mogu reći za dvostruko. A međutim uredio se je
razmer popaše naprama šumi gotovo potpunoma, goleti i velikih
golih sečina više nema, pa nema ni pogibelji od bujica, čemu je
mnogo doprinela i uzorna zagrada bujica, te je u punoj meri
zaštićena krasna plodna ravnica, seljaštvo se nateče za pravo*
vremenu dostavu što> boljih sadnica, da što pre svoja šumska zem*
ljišta opet pošumi. Mala pa i velika industrija i obrt te poljopri*
vreda stalno su snabdeveni potrebnom građom i ogrevom, stanje
šuma — do ponovne konjunkture po vojni — stalno se je po*
pravljalo i prelazi u mnogim predelima vidno u t. z. stableno
gospodarstvo (Baumwirtschaft), pod budnim upravljanjem i ču*
vanjem posednikovim, seljakovim.


Zakon o prijavi seče, u nešto liberalnijem obliku, raširila je
narodna vlada po oslobođenju na područje čitave Slovenije, vi*
deći kako se je izvanredno dobro pokazao na prijašnjim područ*
jima.


Poratna psihoza a i osiromašenje naroda, nesavesnost i
mnogobrojnost prekupaca,1 pored nedovoljnog snabdevanja služ*
be sa strane vlade, uzrokom su, da u nas još mnogo vremena
ne bi mogli preći na ono moderno stanovište gospodarstvenog
liberalizma, a u mnogim krajevima naše prostrane države još i
duže. A toga ni ne treba, jer narod sam uviđa, od kolike mu je
koristi racionalno gospodarenje sa šumom.


#


Već sami gornji općeniti izvodi mislim da dostaju, da ne bi
smeli ni trenutka dvojiti o tome, kojim smerom da krenemo
kod donošenja novog zakona o šumama. Ne sme nas smetati, što
se napredni narodi i njihovi šumarski političari vraćaju k pot*
punom gospodarstvenom liberalizmu, jer su već davno preživeli
sve te faze stručnog gospodarstvenog razvoja, i kad mi, ceo naš
narod, dospe do istog tog stadija — mi ga već ne ćemo doživeti
— onda će naši naslednici moći to isto uraditi, što oni sada čine.
Naš položaj nije lak, a nije ni nesavladiv. Imamo velikih rezerva


1 Drvarsku trgovinu treba u interesu šumarstva na svaki način koncesi*
jonirati! (Op. pisca.)
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

358 Da lije i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu?


na jednoj strani, a ogromnih pustoši na drugoj. Jedno mora po*
moći drugome, da se pridigne, a tu treba ogromnog rada i veliko*
potezne, načelno centralizovane šumske politike. Niti jedan sla=
vonski hrast, niti jedna prajela Bosne ne bi smeli iz zemlje a da
pre ne dadu obolusa za hercegovačke, dalmatinske, crnogorske i
macedonskoalbanske kraške pustare! A to su sve radovi gospo*
darstveni.


To je sve općenito. A sada treba da opozorim svu našu, nas
ročito stručnu javnost i na jednu specijalno našu novu i veliku
opasnost po razvoj i napredak našeg šumarstva, koja nam sama
apodiktično ukazuje taj put i koja, čini se, da još uvek nije do*
voljno uvažena. Tu će trebati svih naših sila, da tu opasnost za
krasno naše šumarstvo, ponos i moć naše lepe otadžbine, što
uspešnije paralizujemo, te samu ideju, koja je potrebna a možda
i dobra, pravilno usmerimo i njeno provođenje točno odredimo.


Poznato mesto našeg Ustava u čl. 41. glasi: »Privatni veliki
šumski kompleksi eksproprišu se po zakonu i prelaze u svojinu
države ili samoupravnih tela.... Veliki šumski kom*
pleksi, koje je tuđinska vlast poklonila ... prelaze .., u d r ž a v<
nu ili opštinsku svojinu...«, a dalje: »Zakon o šumama
odrediće uislove pcd kojima se zemljoradnici i oni, koji se uzgred
bave zemljoradnjom., mogu koristiti sečom drva za građu i cgrev,
kao i za ispašu stcke, u državnim i samoupravnim šu*
m a m a.«


Ustavotvorea je očito vodila misao s jedne strane na krajeve,
gde narod sam faktično nema nikakvih šuma, već su sve šume
ili državno ili samoupravno vlasništvo, ali s druge strane i na to,
da poljoprivredno ljudstvo, ogromna većina naroda, konačno
ozdravi od vojnog uznemirenja te pomireno što pre opet svojski
prione uz zarđali svoj plug, koji ga jedini može resiti bede.


Svi smo stručnjaci u tome jedne misli, da je taj član Ustava
jedan od najtežih i najdalekosežnijih. No s njime se moramo po*
miriti, kad pomislimo, da ako i dođe kada u čemu do promené
Ustava, ovaj se član tako brzo ne će menjati šumarstvu u prilog.
Tu je država deo svoje najdelikatnije imovine odstupila širokom
narodu i nema više lakog uzmaka. Zato treba da tečno ocenimo
ove odredbe.


Pre svega Ustav nam izričito nalaže, da resimo jedan silno
dalekosežan, čisto gospodarstveni problem zakonom


o š u m a m a, da se dakle već iz toga razloga ne možemo usteg*
nuti dužnosti detaljne obrade tog pitanja u tom javnom zakonu,
sa svim konsekvencama. Ove jesu n. pr. organizacija vlasti i
službe, načelni propisi o prodaji, o cenovnicima i dr. Da li je
to dobro ili zlo, u položaju, u koji nas je Ustav doveo, videćemo
niže. Na svaki način u drugim zemljama nema takve odredbe,
zato ni naš zakon o šumama ne može ni ne sme biti identičan nji*
hovim zakonima, pošto ima silno proširenu zadaću.


ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu? 359


Ustav je naložio državi i samoupravnim telima snabdevanje
zemljoradnika i onih, koji se uzgred bave zemljoradnjom, građom
iz njihovih šuma, a ujedno se ograničio na regalno i komunalno
stanovište. Zemljoradnici i oni, koji se uzgred bave zemljorad*
njom, se množe, kažu, geometrijskom progresijom, dok se šuma
poprečno uopšte ne množi. Jasno je, da će se i potrebe na ogrevu
i gradi umnožavati geometrijskom progresijom i mi se istom pro*
gresijom bližimo času, kad sve drvo iz državnih i samoupravnih
šuma ne će đostajati samo za ovo. No Ustav je dao i nešto, čime
država odnosno samoupravna tela jošte ni ne raspolažu, to su pri*
vatni šumski veliki kompleksi, koji će preći putem ekspropri?
jacije u državno i samoupravno vlasništvo. Ovo snabdevanje ima
se dakle vremenom protegnuti na sve šumeu državi, izuzev
samo one male šume; na jednoj strani imamo dakle javni, n e*
ograničeno opterećeni beneficij (ne služnost!) za
sve one zemljoradnike i druge, koji nemaju vlastitih šuma, a na
drugoj strani male posednike šume. Jasno je po tome, da
nalazimo jedini put za rešenje naših šuma u onoj, u tom slučaju
sretnoj kombinaciji, to jest, da će se zakonom o šumama ozna=
čiti uveti, pod kojima, kada i gde će se to vršiti, da će dakle zakon
urediti ovu čisto gospodarstvenu stranu tog problema. Druga je
mogućnost, to jest ostvarenje što više onakvih malih posada, po
mojem tvrdom uverenju, pod strogim gospodarstvenim nadzorom,
još bolja, ali je zasada oduzeta spomenutim stanovištem Ustava.


0 tome će trebati voditi računa kod odredaba o prodaji i o deobi
šuma u zakonu o šumama.


U teoriji i u praksi imamo tu dve interesirane stranke, s
jedne strane državnog i samoupravnog upravitelja šume, s druge
strane vojsku zemljoradnika, Sukob interesa kulminiran je do
»krajnosti. U takvom položaju treba apsolutno nepristranog sus
dije sa neograničenom vlasti. Taj deo zakona dakle ne može biti
drugo nego naročito u tančine izrađeno poglavlje javnog zakona.
1 u tom je momentu upravo sreća, naročito po državne i samo«
upravne šume, to moram naglasiti, što> je javnoj vlasti prideljen
naš stručno potpuno kvalifikovan referenat, čije je nepristrano
stručno mnenje za sve vlasti obavezno! Slabija je strana bez
svake sumnje općenitost, interes na šumi, šumska uprava i njeno
osoblje, te će ovo i trebati u prvome redu one zaštite vlasti. U
tome moramo naći rešenje naših šuma.


No preuzimanjem dužnosti tog beneficija postaje za državu
apsolutno još jedna nova dužnost, to jest da točno motri i znade,
što i kako se radi i s onim šumama, koje su određene, da ovu
njenu dužnost regulišu. Ona je dužna i te kako starati se ne
samo oko izvr šivan ja t. z. polica jskih mer a u malim i drugim
privatnim šumama, nego, i to jednako intenzivno, i oko toga, što
se i kako se u tim šumama uzgaja i gospodari, jer je od toga
ovisan momenat, kad počinje ona dužnost za državu. Država
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

360 Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu?


dakle ne srne nikako ograničiti svoje ingerencije samo na fakat
pošumljenja, na zabranu krčenja i pustošenja i si., nego mora
strogo nadzirati i čitavo gospodarenje sa šumom i šumskim pro*
izvodima u pogledu skrajne racionalnosti. To joj nalaže ne samo
financijalni momenat glede državnih i samoupravnih šuma, nego,
i to posebice, i skrb za obrt, industriju, trgovinu i za sve ostalo
žitelj stvo države, koje onih naročitih prava nema.


Mislim i opet da je dobro, što će i taj intenzivni gospodarski
nadzor vršiti isto ono stručno lice, referenat, koji će prema tome
već po službenoj dužnosti biti najtočnije upućen u sve odnošaje,
koji u svemu postupku dolaze u obzir, i ujedno biti odgovoran
stručni činovnik šumarskog resora.


Kako iz svega toga proizlazi, nemoguće je, a bilo bi i opasno
i štetno, kad bi sada u našim, položajem i Ustavom stvorenim
odnošajima, hteli i počeli provađati ideale, do kojih su se nakon
jednakih dugih borbi, kakve nas tekar čekaju, popeli napredni
narodi i njihovi političari. Mi se smemo i moramo koristiti nji=
hovim iskustvima, ali ne smemo ni trenutka zaboraviti, naročito
pred ovako važnim zadaćama kao što je donošenje zakona o
šumama, da nam je voditi našu specijalnu narodnu šumsku po*
liriku, koja je još mnogo komplikovanija, a zato i časnija, ako
je časno resimo.


Znajući vrlo* dobro, kako su gledišta stručnjaka baš u ovom
načelnom pitanju, koje sam postavio u naslov ove raspravice,
podeljena, smatrao sam apsolutno potrebnim da iznesem svoje
gledište pred kolegama, pre negO´ im po dužnosti iznesem svoj
elaborat zakonskog nacrta. U njemu sam strogo i konsekventno
proveo gornja načela. Tako se ima pod pustošenjem šume razu=
meti ne samo pustošenje zemljišta, nego i sastojine i sada; pod
pošumljenjem ne razumem samo štavljenje »pod šumu«, već
država treba da ima, po potrebi, odlučnu ingerenciju i na to, šta
se i kako se ima gojiti; nadalje državu mnogo zanima i seča,
izrada, doprema, trgovina i industrija, kaošto i iskorišćivanje
svih sporednih proizvoda u svim šumama bez razlike sopstvenika.


Prema tome nužno je potrebno propisati predloženje i po*
tvrdu privrednih planova i programa za sve nedržavne šume bez
razlike, odnosno za male uvesti sistem prijave seča, kako sam
gori razložio, te posvetiti primerenu pažnju pitanju gospodar*
stvene potrajnosti i racionalnosti u svim šumama uopšte, te
pitanju njihovog održanja i unapređenja. Kvalifikovano stručno
osoblje svih nedržavnih šuma mora se uzeti pod strogu državnu
stručnu odgovornost.
ŠUMARSKI LIST 6/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Da li je i u nas moguć i koristan liberalizam u šumskom gospodarstvu? 361


Nadalje moram i ovom prilikom naglasiti neosporivu po*
trebu, da se zakon o šumama donese prije d r u=
gih agrarnih zakona, s kojima je, bez krivde sa strane
šumarskih stručnjaka, po odredbama Ustava došao u tako´ tesnu,
pretesnu vezu! On mora propisati sva ona temeljna nacionalno/
ekonomska načela u pogledu šuma, po> kojima se imaju upravljati
svi drugi privredni zakoni, gde se dotiče materija šuma i šu*
marstva. Šume su naše tako elementarno važan a s druge strane
silno osetljiv faktor, da to moramo zahtevati u interesu celokups
nosti i razuma. Naročito važi ovo za zakone o agrarnoj reformi
(eksproprijacija velikih šuma, velikih poeeda i dr.). Nije nam
teško dokazati, ako bi trebalo, koliko je ogromne štete bilo po*
činjeno već dosada radi toga, što se stručnjaka nije pitalo, a bar
sada nek im se dozvoli da svoju kažu, kad se svojski, s ne manje
ljubavi, trude, kako bi te štete u buduće popravili i sveli u pravu
kolotečinu, da ne budu još i veće.


O ovim je stvarima potrebno opredeliti si mišljenje pre nego
možemo pristupiti razmatranju zakonskih nacrta.


1