DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Direkcija Šuma u Sarajevu.


Broj: 12.050/23.; , ´ ^´Sarajevo, dne 25. aprila 1923.


D. Š.,
Oglas.


Kod Ditekcije Šuma u Sarajevu prodaA^aće se dne 30. ....
1923. u 10 sati p-utem javne usmene i pismene dražbe oko 3000 m^
cetinjastih ležika i vjetroloma u državnoj šumi Toholjska planina
.sreza Fo´čanskog.


Isklična cijana iznaša 30 dinara po kubnom metru prosječno.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od
9000 dinara i taksenu marku od 20 dinara, strani pripadnici po;^
lažu dvostruki vadij.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 dinara
treba poslati zapečaćene Direkciji Šuma u Sarajevu i moraju
stići najdulje d,o 30. m^aja 1923. u 10 sati.


Neće se nikako uvažiti naknadne ponude i očitovanja.
Stoji. svakoT:Be reflektantu slobodno da šumu prije dražbe
razgleda.
Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod direkcije
suma u Sarajevu soba broj 69 ili 90.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno između
prispjelih ponuda a može sve i jednu, odbiti bez navedenja raz^
loga. ´


Dostalac je dužan da snosi troškove raspisa dražbe.