DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

.... 2548 — 1923,


Objava licitacije bukovog ogrevnog drva.


Kod ... Direkcije Suma u Vinkovcima prodavače se na osnovi rešenja
Ministarstva Suma i Rudnika, generalne šumarske direkcije od 12. Aprila o. tr.
broj 10.446 — 1923. dana 22. Maja o. g. u 11 sati javnom olertalnom licitacijom
izrađena bukova ogrevna drva, složena kod panja na sečini sreza Muratovice,
... šumske uprave Rajić, udaljeno od željezničke stanice Novska 5—9 km. Drva
su, u gla\mom, cepanice I. kla^se, rađena ove zime-. Prodajne grupe so^ ove;


Redni
broj
Broj složaja,
koji obrazuju
grupu
Prostornih
metara
Procenbena
vrednost
Dinara
L 487 2000 136.043
II..
HL
1206
534
4000
2000
281.030
139349
o
9
IO
IV.
V.
VI.
984
4701021
´
4007
2000
3422
281.353
141.618
235.238
a
*w
VIL 543 1765 124.909
Vllf.
IX.
X.
XL
1097
1161
649
1179
4000
4000
2000
4098
277.578
275.830
137.810
272.260
cd
U7
i Sveg-a: 9331 1 33.292 1 2,303.018


O p š t i u s 1 O´ V i :


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju po
tabaku previđene sa 20 Din taksenih marka. Ponuđene sume moraju biti rukom
ispisane sa arapskim-brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti
jasno napisano: Ponuda za bukava ogrevna drva od ponudjača ..... .
2. Ponude -se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 22. Maja o. g. kod
blagajnice Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima.
Ponudi ima priležati vadium od 5% (pet) od procenbene vrednosti, bilo
u gotovom novcu, bilo u državom zagarantovanim hartijama od vrednosti ili
onima vrednosnim hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstA-a,


U ponudi mora ponudjač da izja\i, da su mu ... uslovi licitacije kao
i zapisnika licitacije, koji zastupa ugovor, dobrO´ poznati, da na njih u celosti
pristaje i da im se pokorava.


3. Ponude se mogu podnašati na jednu grupu, dve i vise grupa zajedno
ili kumulativno na sve grupe (ceo kvantum).
4. Ponude, podnesene posle određenog roka, nadalje telegrafske ponude
i konačnO´ ponude koje ne odgovaraju ma jednom od uslova ove objave iii