DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 247/ad.


Oglas.


Kod šumarije u Nemiloj proden aćc se dne 22. maja o. g. u 13 sati putem
javne usmene i pismeno dražbe oko 500 kub. jelovog korisnog drva franJ^o
vagon stovarište stanica Nemila^ sa iskličnom cijenom od 180 Din (stoosam^^
deset Din) za jedan kub. metar. Balvane jesu ziiiiske sjeće. — Svakom refleks
tantu stoji slobodno da drvO´ prije dražbe razgleda. —


5.´..1 nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (stranci
20%) od isklične cijene u gotovom ili državnim bonovima i taksenu ..... od
20 Dinara. —


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati 2apeča:=


ćene gornjoj šumariji i moraju iste prije početka usmene dražbe stići.


Na omdiu mora biti napisano: »Ponuda na 500 m^i jelovih balvana.«


Dražba se neće obdržavati, ako istoj ne pristupe makar 3 ozbiljna nudioca,


— Kupac je dužan platiti jugosl. šum. udruženju prinos u iznosu od P/ cijele
kupovnine. — Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i
može sve bez navađanja razloga odbiti. —
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude, —
Uvjeti prodaje izloženi su na u\id kod gornje uprave. —


Šumarija Nemila


Direkcija šuma u S a r a j e v u.


Broj: 643723 Sarajevo, dne 21. aprila 1923„


Oglas.


Kod Direkcije šuma u Sarajevu prodavače se dne 25. maja 1923. u 10 sati
putem javne usmene i pismene dražbe oko lO.OOO (deset hiljada) kubnih metara
bukovog drvcta u državnoj Šumi »O soje « sreza Višegradskog.


Isklična cijena iznaša 25 dinara po kubnoKi metru prosječno. Vadij iznaša
za pripadnike naše države 25.000 dinara a za strane pripadnike 50.000´ dinara,
koje mora svaki nudioc prije početka usmene dražbe položiti zajedno sa tak^
senom markom od 20 dinara. Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom
od 20 dinara treba poslati zapečaćene Direkciji šuma u Sarajevu i moraju stići
najkasnije do 23. maja 1923. u 10 sati.


Stoji svakome reilektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Neće se pod nikakvim uvjetom uvažiti naknadne ponude i očitovanja.
Go.spodin ministar šuma i rudnika ima pravo da slobodno bira izmegju pri*


spjelih pO´Uuda te da sve i jednu odbije bez navedenja razloga.


Dostaiac dužan je da snosi troškove raspisa ..^. dražbe.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod Direkcije šuma u Sara:^
jevu hoba broj 90.


5*