DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Sil arapskim brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti ..^.. napi?
....: Ponuda za ogrevna drva od ponudjaea


2. Ponude se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 17. Maja o. g. kod
blagajnice Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima.
Ponudi ima priležoti vadium 10% (deset) od proeenbene vrednosti, bilo
u gotovom novcu, bilo u državom zagarantovanim hartijama od vrednosti ili
onima vrednosnima hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.


U ponudi mora ponudjač da izjavi da su mu svi uslovi licitacije kao i
zapisnika licitacije, koji zastupa ugovoi% dobro poznati, da na njili u ceiosti
pristaje i da im se pokorava.


3. Ponude se mogu podnašati na svaku grupu zasebice, u kumulirati se
mogu dve, \iŠe ili sve grupe u srezu Lože.
4. Ponude, podnesene posle određenog roka, na dalje, telegrafske, nepot?
puno iii nikako taksirane, ne će se uzeti u obzir.
5. Kupovnina se plaća kod blagajnice Kr. Direkcija Šuma u Vinkovcima
u roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Kod plaćanja kupovnine dužan jo kupac od iste još platiti 2-S% u ime
taksenih maraka i doprinosa.


6. Rok za izvlačenje i otpremu drva traje do kraja Decembra 1923. godine.
7. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima, Kr. Šumske Uprave Županja i Morović.
U Vinkovcima, dne 17, Aprila 1923. god.


Kr. Direkcija Šuma,


Broj 15/22.


OGLAS.


Kod šumarije u Nemiloj prodavače se dne 22. maj a o. g. u 14 sati p u?
te m javn e usmene i pismene dražb e oko 200O (dve hiljade) prost, metara
bukovog gorivog drva franko vagon stovarište kod km. 102.8/9 na pruži Sara^
jevo*Brod sa iskličnom cijenom od 100 (sto) dinara za jedan prost, metar. —
Drvo je zimske sjeće.


Svakom reflektantu stoji slobodno da drvo prije dražbe razgleda.


Svaki nudioc mora položiti prij.^ početka dražbe vadij i to 10% (stranci
20%) od isklične cijene u gotovom ili u drža.mim bono.ima i taksenu marku od
20 Dinara.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapeča<
5... gornjnoj šumariji i moraju iste prije po^četka usmene dražbe stići.
Na omotu mora biti napisano: »Ponuda na 2000 p. m. bukovih gorivih


^ drva«.
Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar 3 O´zbiljna nudioca.
Kupac je dužan platiti jugoslav.´šumarskom udruženju prinos u iznosu od´


0:1% cijele kupovnine.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i može sve bez
navađanja razloga odbiti.
Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumarija Nemila.