DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Svaki mulioc morti položiti prije početku, dražbe >-H(iij ^iiznosu od 23.00ODin


(dvadcsctitn hiljade dinara) i taksenu marku od 20 dinara.
Strani podanici polažu dvo-strukl .^adij,
IMsmcnc ponude sa vadijem i taiksenom markom od 20 Din treba po&lati


/apceaćenc sret^kom poj|iavars.tvu u Travniku i moraju stići najkasnije do


15.
maja 1923. do 10 sati.
Na om^otu mora biti napisano: »Ponuda na 10.000 prostornih metara bu^
kovog O´grijcvnog drveta«.
Stoji svakome reflcktantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.
Pogodbe kupnje i prodaje i?;ložene su na uvid u sobi broj 14 Sreskog


poglavarstva u Travniku.
Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna nudioca.
Neće se nikako UA^ažiti naknadne ponude ili očitovanja.
Nakon svršetka usmene dražbe otv-oriće se i pročitat pismene ponude.
Dostalae mora da snosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom Šumarskom Udruženju prinos od


0.1%
(posto) od cijele kupovine.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika u Beogradu bira slobodno između
oVili prispjelih ponuda a može sve i jednu odbiti bez da ...... razloge.
Do rešenja ve/ani su nudioci na svoje ponude.
Poglavar sreza travničkog:


......... .... . .........


.... 9-244.
.. .. ´ ........, ... 1.3. nnvii.na 3 92..


......


... ......... .... . ........ ......... .. ... .. J.VKU ..2^. . lo ....
..... ..... ...... . ....... ...... ... 5000 .. .......... . ... 1000 .. ............
.......... . .......


... .. .... ...... . ........ ......... »FaJeBfT« .... ..... ...... .........
. ....... j ......... ...... ...... ´K.r^^ - ......., .. ..... .....^^
..(()......... ........ .. .. ..... ...... .........


........ ...... je 50 (.........) ...... .. ...... ........ ..;. ......
.. ......... /......


.....! ...... .(».. ......... ..... ....... ....... ....... ..... .. 2J
...... li ..... .. 30.000 ....... ...... .......... .1..}=1... .........
......


rinciMoHe ...... .. ....... . ........ ...... .. 20 ...... ..... no.....
.......... ......... .... . ........ u ...... ..... .......... ..


9. .... 1923 . 10 .....
....... ...... . ....... ........ .. .. .... ... ......... .][... . ........
.... .... 92.
.... .. ...... ....... ........ ...... . (.........
..... je ..... ....... .............. ......... ........ .. 0.1%


(.....) .. ...... .........
........ .-......]) ].!... . ....... ..... ........ ....... .....>..^1.
...... a .... ... jf ..... ....1. ... .. ...... ........
.. ....... ...... iy .. ...1 .. ..... .......