DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

23. Opć. lovište p. o. l´ianina u površini od 1.691 rali. 270 hv. Iskličmi
cijena 150 Din.
24. Iziučcno lovište pl. općine z. z. Sv. Ivan^Hrastje u površini od 551 rali,
260 hv. Iskličmi cijena lOO Din.
25. Izlučeno lo´vište .. z. Orešje u ukupnoj površini 470 ..., 994 \\\, Ibkliena
cijena 100 Din.
26. Lovište p. o. Bcdenica s površinom 3502 rala i 1355 hv, Isklena cijena
200 Din.
D . a ž b e n i II v j e t i :
Gornja lovišta diažbovat će se p-ojcdinačno; ako se prije svršetka dražbe
stavi komulativna ponuda /a lovišta pojedine upravne općine odnosno za čitav
kotar, uzet će se iste u raspravu i dražbovati.


Sva lovišta, koja bi se komulativnom dražbom u zakup uzela, smatraju se
jednim lovištem, koje mogu imati u zakupu samo 5 osoba te se naknadno
cijepanje tog lovišta u djelove te davanje tih djelova u podzakup neće do^
zvoliti. Zakupno vrijeme počinje sa 1. Augustom 1923. a traje \^ godina i to
do 30. jula 1938. uz dodatak, da zakupno vrijeme može i prije prestati, ako
bi međutim novi zakon o lo-vu stupio u krepost i inako odredio.


Dražbovat će se usmeno, na pismene ili brzojavne ponude neće se obzir
uzeti.


Prije dražbe imadu dražbovatelji položiti žaobinu od 50% isklične cijene.


Dražbovati smije, koji je nepoi´oćnog ži..Jta i koji nije kažnjen radi pre?
kršaja zakona o lovu (§§ 11, 14 i 49).


Dostalac imade nakon dražbe nadopuniti položenu žaobinu do visine dvo^
godišnje zakupnine, polovica služi kao zakupnina prve godine, a polovica kao
jamčevina odnosno zakupnina za pO´sljednju godinu.


Zakupninu svaki puti za sljedeću godinu dužan je dostalac odno^sno za?
kupnik plfititi svake godine unaprcd a najkašnjc do 1, srpnja.


Zakupnik je dužan Škodljivu i grabežljivu zvjerad tamaniti, a korisnu
divljač uzgajati, te lov racionalno tjerati, te će nakon obavljene dražbe se istoj
pismeno obvezati napose, da će se strogo držati i pro.^ađati propise lovnog
zakona.


Biljegovne pristojbe skopčane sa ovom dražbom nosi dostalac odnosno
zakupnik.
Pobliži dražbeni uvjeti kao i lovištne prilike mogu se saznati od ove kr.


kotarske oblasti.
Kv. kotarska obla.^l u Sv. Ivanu Zelini,
dne 17, travnja 1923.
Kr. kotarski predstojnik:


Sresko poglavarstvo Travnik.
Vn-. 642 ad.


Oglas.


Kod ^.rcskoiJ poohivarstva u Travniku prodavače se dne 15. maja 1^23.
u 10 sati prije po(hie putem javne pismene i usmene dražbe oko 10.000 (deset
Inljada) prtj´Stornih metara bukovog ogrevnog drveta u državnoj sumi Golcško
Osoje sa hkVjVcnom cijenom od 25 Din (dvadesetitri dinara) /a pro.storni metar
bukovoi* ot^revnog drA´cta.