DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

}3.().. 2S28./1923.


Oglas zakupa lovišta.


Picma ustanovama /akona o lovu o-cl 27./4. 1923. raspisuje se dražba ni/c
iiavetlcnih loAišta kotara Sv.. Ivan Zelina i to izlučenih lovišta (§ 13. lov. zakona)
to (»pćinskih lovišta (S ">. lov. 2ak.) na dan´15. Maja 1923. u 9 sati prije podne
u urL´du ove ... kotarske oblasti i to sljedećim redom:


1. Općinsko lovište upravne općine Sv. Ivan Zelina unutarnji u pOATŠini
od 1.125 jutara 750 čhv. Isklična eijena 100 Dinara.
2. Opć. lo.iste p. o. Orešjc u površini 1.499 rali, 429 hv. Iskiićna eijena
od 1(.). Din.
3. Ope. lovište p. o, Hrastje u po^ršini od 2.091 ral, 1.383 hv. Isklična
eijena 125 Din.
4. Opć. lovište p. o. Jertovce u površini od 2.463 rali, 620 liv. Isklična
cijena 150 Din.
5. Opć. lovište p. o. Komin u površini od 1.645 jut., 1.240 hv. Iskliena
eijena 125 Din.
6. Opć. lovižte p. o. Novomjesto u površini od 1.975 jut.. 130 hv. Isklična
cijena 250 Din.
7. Opć. lovište p. o. Obrež u površini od 1.104 jutra, 1.140 hv. Iskliena
cijena 180 Din.
8. Opć. lovište p. o. Blažcvdoi sa 1.269 jut., 534 hv. Isklična cijena 200 Din.
9. Opć. lovište p. o. Hrojanec u pOA^rŠini od 2.450 jut., 1.423 hv. Isklična
eijena 200 Din.
10. Opć. lovište p. o. Prukovec u pOA´ršini 2.284 hv., 1.027 hv. Isklična
cijena 250 Din.
11. Opć. lovište p. o. Psarjcvo u površini 2.437 rali, 250 hv. Isklična cijena
250 Din.
12. Opć. lovište p. o. Sv. Helena u površini od 2.258 rali, 971 hv. Isklična
eijena 250 Din.
13. Opć. loAašte p. o. Adamovec u površini od 1.4o5 rali. 1.160 hv. Isklična
cijena 100 Din.
14. Opć. lovište p. o. Blaškovcc u površini od 3.457 rali, 1.405 hv. Isklična
cijena 250 Din.
15. Opć. lovište p, o. Glavnica u površini od 1.935 rali, 470 ..´. Isklična
cijena 125 Din.
16. Opć. lovište p. o. Laktee u površini od 1.743 rali. 396 hv. Isklična eijena
U5 Din.
17. Opć. lovište p. 0. Lužan u površini 1.975 rali. 937 hv. Iskhčna cijena
150 Din
18. Opć. lovište p. 0´. Blaguša i Kasina kao jedno u površini od 2.379 rali.
149 hv. Isklična cijena 125 Din.
19. Opć. ioN-ištc p. 0. Gjurdjekovec u površin: 2.089 rali, 894 ]-\.\ Isklična
cijena 150 Din.
^ 20, Opć. lovište p. o. Goranec u površ:ni 1.318 rali. 218 hv. Isklična cijena
100 Din.
"21. Opć. " lovište p. o. Sašinovec u ukupnoj površini 3>S0S rali, 916^ hv.
Isklična cijena 300 Din.


22. Opć. lovište p. o. Vugrovec i p. o. \-urnovec, kao jedno u ukupnoj
površini od 2.857 rali. 796 hv. Isklična cijena 150 Din.