DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Službene vij^ti.


........ .......


.......... ....... .. ...... .... ... ....... .^..... . ........ .........
.... j ...... .. ....... ... .......


...
......
......


......
........
....
...........
......
........
.........
.......
.....
...
......
.....) ´
......
.........
.... .....
.... ....


......


3 a . o j . . p . . .
C . . .
1920. 1921. 1922.
... .. ... . ... . ..., ..
244.998 304.689 413.449 963.137
95.656 127.330 169.902 392.889
241.220 319.318 353.994 , 914533
48.732 131.540 330 424 510,697
149.300 184.118 465.019 698.438
102.841 353.042 585,842 1,041.726
463 747 607.914 523.685 1,595.347
20 654 22.561 67.425 110.641
87.132 239.532 377.377 704.043
73.485 196.225 180.382 450.093
23.859 37 173 56-895 117.929
428 388 1,188.428 1,218.131 2,834.947
41.853 64,400 90.190 196.444
14 055 45.093 50.984 110.133
15.677 48 442 86.310 150.430
3.137 29.693 56.124 88.955


2,054.742 20 3,899.505 85 4,926.41 |43 10,880389


........
.. .....
......


... ..


321.045
130.963
304.844
170.232
232 812
347.242
531.782
36 880
234.681
150.031
39.309
944.982


65.481


36.711 03
50.43
29.651


3,626.796 150


L
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Službene vijesti.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 59     <-- 59 -->        PDF

}3.().. 2S28./1923.


Oglas zakupa lovišta.


Picma ustanovama /akona o lovu o-cl 27./4. 1923. raspisuje se dražba ni/c
iiavetlcnih loAišta kotara Sv.. Ivan Zelina i to izlučenih lovišta (§ 13. lov. zakona)
to (»pćinskih lovišta (S ">. lov. 2ak.) na dan´15. Maja 1923. u 9 sati prije podne
u urL´du ove ... kotarske oblasti i to sljedećim redom:


1. Općinsko lovište upravne općine Sv. Ivan Zelina unutarnji u pOATŠini
od 1.125 jutara 750 čhv. Isklična eijena 100 Dinara.
2. Opć. lo.iste p. o. Orešjc u površini 1.499 rali, 429 hv. Iskiićna eijena
od 1(.). Din.
3. Ope. lovište p. o, Hrastje u po^ršini od 2.091 ral, 1.383 hv. Isklična
eijena 125 Din.
4. Opć. lovište p. o. Jertovce u površini od 2.463 rali, 620 liv. Isklična
cijena 150 Din.
5. Opć. lovište p. o. Komin u površini od 1.645 jut., 1.240 hv. Iskliena
eijena 125 Din.
6. Opć. lovižte p. o. Novomjesto u površini od 1.975 jut.. 130 hv. Isklična
cijena 250 Din.
7. Opć. lovište p. o. Obrež u površini od 1.104 jutra, 1.140 hv. Iskliena
cijena 180 Din.
8. Opć. lovište p. o. Blažcvdoi sa 1.269 jut., 534 hv. Isklična cijena 200 Din.
9. Opć. lovište p. o. Hrojanec u pOA^rŠini od 2.450 jut., 1.423 hv. Isklična
eijena 200 Din.
10. Opć. lovište p. o. Prukovec u pOA´ršini 2.284 hv., 1.027 hv. Isklična
cijena 250 Din.
11. Opć. lovište p. o. Psarjcvo u površini 2.437 rali, 250 hv. Isklična cijena
250 Din.
12. Opć. lovište p. o. Sv. Helena u površini od 2.258 rali, 971 hv. Isklična
eijena 250 Din.
13. Opć. loAašte p. o. Adamovec u površini od 1.4o5 rali. 1.160 hv. Isklična
cijena 100 Din.
14. Opć. lovište p. o. Blaškovcc u površini od 3.457 rali, 1.405 hv. Isklična
cijena 250 Din.
15. Opć. lovište p, o. Glavnica u površini od 1.935 rali, 470 ..´. Isklična
cijena 125 Din.
16. Opć. lovište p. o. Laktee u površini od 1.743 rali. 396 hv. Isklična eijena
U5 Din.
17. Opć. lovište p. 0. Lužan u površini 1.975 rali. 937 hv. Iskhčna cijena
150 Din
18. Opć. lovište p. 0´. Blaguša i Kasina kao jedno u površini od 2.379 rali.
149 hv. Isklična cijena 125 Din.
19. Opć. ioN-ištc p. 0. Gjurdjekovec u površin: 2.089 rali, 894 ]-\.\ Isklična
cijena 150 Din.
^ 20, Opć. lovište p. o. Goranec u površ:ni 1.318 rali. 218 hv. Isklična cijena
100 Din.
"21. Opć. " lovište p. o. Sašinovec u ukupnoj površini 3>S0S rali, 916^ hv.
Isklična cijena 300 Din.


22. Opć. lovište p. o. Vugrovec i p. o. \-urnovec, kao jedno u ukupnoj
površini od 2.857 rali. 796 hv. Isklična cijena 150 Din.


ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

23. Opć. lovište p. o. l´ianina u površini od 1.691 rali. 270 hv. Iskličmi
cijena 150 Din.
24. Iziučcno lovište pl. općine z. z. Sv. Ivan^Hrastje u površini od 551 rali,
260 hv. Iskličmi cijena lOO Din.
25. Izlučeno lo´vište .. z. Orešje u ukupnoj površini 470 ..., 994 \\\, Ibkliena
cijena 100 Din.
26. Lovište p. o. Bcdenica s površinom 3502 rala i 1355 hv, Isklena cijena
200 Din.
D . a ž b e n i II v j e t i :
Gornja lovišta diažbovat će se p-ojcdinačno; ako se prije svršetka dražbe
stavi komulativna ponuda /a lovišta pojedine upravne općine odnosno za čitav
kotar, uzet će se iste u raspravu i dražbovati.


Sva lovišta, koja bi se komulativnom dražbom u zakup uzela, smatraju se
jednim lovištem, koje mogu imati u zakupu samo 5 osoba te se naknadno
cijepanje tog lovišta u djelove te davanje tih djelova u podzakup neće do^
zvoliti. Zakupno vrijeme počinje sa 1. Augustom 1923. a traje \^ godina i to
do 30. jula 1938. uz dodatak, da zakupno vrijeme može i prije prestati, ako
bi međutim novi zakon o lo-vu stupio u krepost i inako odredio.


Dražbovat će se usmeno, na pismene ili brzojavne ponude neće se obzir
uzeti.


Prije dražbe imadu dražbovatelji položiti žaobinu od 50% isklične cijene.


Dražbovati smije, koji je nepoi´oćnog ži..Jta i koji nije kažnjen radi pre?
kršaja zakona o lovu (§§ 11, 14 i 49).


Dostalac imade nakon dražbe nadopuniti položenu žaobinu do visine dvo^
godišnje zakupnine, polovica služi kao zakupnina prve godine, a polovica kao
jamčevina odnosno zakupnina za pO´sljednju godinu.


Zakupninu svaki puti za sljedeću godinu dužan je dostalac odno^sno za?
kupnik plfititi svake godine unaprcd a najkašnjc do 1, srpnja.


Zakupnik je dužan Škodljivu i grabežljivu zvjerad tamaniti, a korisnu
divljač uzgajati, te lov racionalno tjerati, te će nakon obavljene dražbe se istoj
pismeno obvezati napose, da će se strogo držati i pro.^ađati propise lovnog
zakona.


Biljegovne pristojbe skopčane sa ovom dražbom nosi dostalac odnosno
zakupnik.
Pobliži dražbeni uvjeti kao i lovištne prilike mogu se saznati od ove kr.


kotarske oblasti.
Kv. kotarska obla.^l u Sv. Ivanu Zelini,
dne 17, travnja 1923.
Kr. kotarski predstojnik:


Sresko poglavarstvo Travnik.
Vn-. 642 ad.


Oglas.


Kod ^.rcskoiJ poohivarstva u Travniku prodavače se dne 15. maja 1^23.
u 10 sati prije po(hie putem javne pismene i usmene dražbe oko 10.000 (deset
Inljada) prtj´Stornih metara bukovog ogrevnog drveta u državnoj sumi Golcško
Osoje sa hkVjVcnom cijenom od 25 Din (dvadesetitri dinara) /a pro.storni metar
bukovoi* ot^revnog drA´cta.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Svaki mulioc morti položiti prije početku, dražbe >-H(iij ^iiznosu od 23.00ODin


(dvadcsctitn hiljade dinara) i taksenu marku od 20 dinara.
Strani podanici polažu dvo-strukl .^adij,
IMsmcnc ponude sa vadijem i taiksenom markom od 20 Din treba po&lati


/apceaćenc sret^kom poj|iavars.tvu u Travniku i moraju stići najkasnije do


15.
maja 1923. do 10 sati.
Na om^otu mora biti napisano: »Ponuda na 10.000 prostornih metara bu^
kovog O´grijcvnog drveta«.
Stoji svakome reflcktantu slobodno da šumu prije dražbe razgleda.
Pogodbe kupnje i prodaje i?;ložene su na uvid u sobi broj 14 Sreskog


poglavarstva u Travniku.
Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar tri ozbiljna nudioca.
Neće se nikako UA^ažiti naknadne ponude ili očitovanja.
Nakon svršetka usmene dražbe otv-oriće se i pročitat pismene ponude.
Dostalae mora da snosi sve troškove raspisa ove dražbe.
Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom Šumarskom Udruženju prinos od


0.1%
(posto) od cijele kupovine.
Gospodin Ministar Šuma i Rudnika u Beogradu bira slobodno između
oVili prispjelih ponuda a može sve i jednu odbiti bez da ...... razloge.
Do rešenja ve/ani su nudioci na svoje ponude.
Poglavar sreza travničkog:


......... .... . .........


.... 9-244.
.. .. ´ ........, ... 1.3. nnvii.na 3 92..


......


... ......... .... . ........ ......... .. ... .. J.VKU ..2^. . lo ....
..... ..... ...... . ....... ...... ... 5000 .. .......... . ... 1000 .. ............
.......... . .......


... .. .... ...... . ........ ......... »FaJeBfT« .... ..... ...... .........
. ....... j ......... ...... ...... ´K.r^^ - ......., .. ..... .....^^
..(()......... ........ .. .. ..... ...... .........


........ ...... je 50 (.........) ...... .. ...... ........ ..;. ......
.. ......... /......


.....! ...... .(».. ......... ..... ....... ....... ....... ..... .. 2J
...... li ..... .. 30.000 ....... ...... .......... .1..}=1... .........
......


rinciMoHe ...... .. ....... . ........ ...... .. 20 ...... ..... no.....
.......... ......... .... . ........ u ...... ..... .......... ..


9. .... 1923 . 10 .....
....... ...... . ....... ........ .. .. .... ... ......... .][... . ........
.... .... 92.
.... .. ...... ....... ........ ...... . (.........
..... je ..... ....... .............. ......... ........ .. 0.1%


(.....) .. ...... .........
........ .-......]) ].!... . ....... ..... ........ ....... .....>..^1.
...... a .... ... jf ..... ....1. ... .. ...... ........
.. ....... ...... iy .. ...1 .. ..... .......
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 62     <-- 62 -->        PDF

Kr, kotarska oblast u Delnicarna.


Broj 3661 — 1923. Delnice. 11. travnja 1923.


PTedroet: z. z. Cruilug, ....^ Mrzlavodica, Mrkopalj družba jelovih i bukovih
stabala*


Ogias dražbe jelovih i bukovih stabala.


Temeljem po upravnom odboru županije modruško^riječke u Oguliiiu odo^
fcrenih drvo-sječnih predloga godine 1922. i 1923„ ovim se od strane ove kr.
kotarske oblasti raspisuje dražba jelovih i bukovih stabala, kako je to u skri^´
žaljci navedeno, ; ^ . , .


Kubni
Zemljištna Šumski Vrst Broj sadržaj ´´V
zajednica predjel 1 drva štab. >


i


gradje ]gorivo Din DinCrnakosa 50 181VO 33-00
7502


L Mrkopalj jela 75.025
Tjesnac 172 56.00 136


Mrzli 5534


2. Lokve jela 120 542-00 114 55.340
jarak


3. Mrzlavodica Stelnik jela 70 303-10 69 00 30.645 3064
jela 106 420-00 56


Crnilug


4. Belpvina, 43105 4310
(E - 1922) bukva 17 25-00 19


jela 75 264*00 50-00


Dolci


Crnilug bukva 46 65-00 45-00


5. 29.423 2942
(E - 1921) jela 28 118-00 25^—


Belevina


bukva 7 13-00 11-—


976


Glovicica


Z. Z.
6. jela 477 00 — 5.950 595
Crnilug jelovih


Rohač


trup.


Dražba će se obdržavati dn« 11. (jedanaestoga) raaja 1923. u uredu kr.
kotarske oblasti u Delnicama.
Dražbovati će se za svaku zemljištnu zajednicu zasebno. .


O p ć e n i t i d r a ž b c n i u V j e t i.
). Kupoprodaja usljeduje na panju bez naknadne prcmjerbc.


2. Dražbuje se isključivo putem pismenih ponuda te se usmene, brzojavne,
telefonske, naknadno podnesene i ponude ispod iskličnc cijene neće uvažiti.
3. Ponudu treba vlastoručno potpisati i priložiti 10% žaobinu od isklićne
cijene.


ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

4, U propisno biljegovanoj (20. Jinara biljeg) ponudi treba oznnčlti ,>..


pinu stabalu (trupaca) /a koju (koje) se po.nwla stavlja. Zatim ponudjenu svotu


treba označiti brojevima i slovima — te do-dati i/.javu nudioca, da su mu drazs


beni uvjeti poznati i da na iste bczus´jetno pristaje.


Dražbeni uvjeti — procjena stabala i trupaca stoje na uvid za vreme


uredovnih sati u uredovnici šumar, tehničkog izvjestitelja ... kot. oblasti u


Delnicama.


I."´pravitclj: Spe!jak v. ..


..... .......


... ........ yii])aBC ..... ......... .. .... 14. 5... 1923 . .........
. 10 .... .].1.. ..... ...^--^! jaiuic ...... lOUO .-´ ....... ....... .. ..... .
........ mjmi >.....(.< .. ...... .. ..^.. ... .sa 1 li´ ...^..... . 17.50 ...
sa 1 }.]^ ........ ...... . .......). 50 ir 50%.


..... je ....... .. .... ....... ..... oi;o 5 .. 6 .., . ....... .. ....
. CBuico .... ......... .. .... Mccia . ...^..
..... ...... .... apiije ...;... .........]! ..... . iiyHo<-y .. 205. ...
. ........ ... ......, ...... ......... ..........


....... ...... .......... (a 20 ... ........ ]\...... . npoBi!i)e]u-´ ´-u }Ui.......
..]....1[... ..... .. ...... ^......... .... ...... ....... 14. ivraja
1923. .... .. 10 .... ..... ..... . ........ .. ..... ....... ...... ......^


...... .. .... .......... .... ..-... .. ........ ....... 3 ....... ..........
..... je ..´>^^.^. .......! ..\ .],1......(^.<.;. ........ ........ 0.1% oi
...... ............


....... ...... .\]... .. ....... ... ... ...... .. ........ ......... nm:.


............ .... u ....... .... ........ .... ......... . .... ..-^
... ...... ....... .......
.. .... .....>. ........ .. ..... ......! ..../.....


...... ...... .....


.... 133 .. .. 20. ...... li)23. ....


Broj: 2561/1923.


Prodaja stabala.


Prodaje se .samo putem pismenih ponuda u sumi na panju u tri prodajne
i,kupine na području kn šumske uprave u Pitomači 1. u sjekoredu I. 6. bukovine
^. tvorivo 763 m^ /a ot^rijev 4157 .-^; na području ... šiimske uprave u Ogulinu


11. u sjekoredu \´. 7. jelovine za tvorivo 712 771-´, /a ogrijev 799 m^ bukovine /a
tvorivo 46 .^ za ogrijev 615 m´-*: na području kr. šumske uprave u Novom lil.
u sjekoredu .. 6. jelovine za t^-orivo 382 .7=´, za ogrijev ]51 m\ bukovme za
t\orivo 517 m^, za ogrijev 1606 m-\
Sa biljegom od 20 Din providjene, zatvorene pismene ponude valja najzad


12. maja t. g. do 11 sati prije podiie predložiti potpisanoj Direkciji šuma, gdje
se mogu uviditi i dobiti dražbeni i ugovorni uvjeti, iskaz prodajnih skupina,
obrazac ponude i omot.


Ki\ Direkcija šuma u Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Kr. županijska oblast u Zagrebu.


Broj: 13.243. Z a g . eb ; 26. travnja 1923.


Oglas.


Temeljem naredbe od 2. III. 1891. broj 30.551 i one
od 5. XL 1898. broj


43.532 određuje se obdržavanje lugarskih ispita kod ovo kr. županijske obla&ti
2a 25. i sljedećih dana mjeseca lipnja.
Propisno u smislu §1 . gore citiranih naredaba obložene i valjano^ taksirane
molbe imaju se podnijeti kr. ovoj županijskoj, oblasti najkasnije do


10.
lipnja 1923.
Upravitelj:
. . Kr. banski savjetnik: Bosanac v. ..
MEŠČANSKA KORPORACIJA v KAMNIKU


razpisuje službo GOZDARJA


S fakultetno izobrazbo. — Eventualno stalno name-
ščenje po zadovoljivem enoletnem provizoriju.
Ponudbe je staviti do 20. maja 1923 na gospodarski
odbor Meščanske Korporacije v Kamniku.


šumarija l^areš.


Broj: 377.


OGLAS,


Kod šumske uprave u Varešu prodavače se dne 19. maja u subotu 1923.
u K) sati putem ..... usmene i pism-ene dražbe oko 550 kub. metr. Četinjastog
drvcta u sumi Zvijezda odjel 223 a i b.


. Isklična cijena iznaša 60 dinara po kubnom metru.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od 2100 dinara u
gotovom ili u držaAmim bonovima. Strani podanici polažu vadij u dvostrukom,
iznosu. , .


Stoji svakome refiektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda, a
uvjeti kuj)nje i prodaje izloženi su na uvid kod ove šum. uprave.


Ministarstvo Suma i Rudnika bira slobo-dno- između usmenih i pismenih
ponuda i može sve bez navoda^ razloga odbiti.


Vareš, dne 21. aprila 1923. -, .
^


´ Šumarija Vares^
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Broj 2332 — 1923.,


Objava licitacije ogrevnog drva.


Kod Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima prodavače se dana 17. Maja 1923. g.
u 11 sati javnom ofertalnom licitacijom ogrcA^no drvo (mešano: brest, hrasta
jasen, topola i dr.) izrađeno i složeno:


o
Kr. Šumska
Uprava
Mesto, g-de
su drva
Pr. mm
Procenbena
vrednost
Dinara
Sadanja
nadvisina
Primetba
i ^ ´^´ 100 3.800
2. 100 3.800
3. 100 3.800 >^
4.
5.
´.
cd
´V
0
.200
200 .7.600
7.600
"Š +-*
0
6.
200 7.600 «
7 .
..
9.
10.
U.
a >N
0
300
...
300
400
400
11.400
11.400
11.400
15.200
.15.200
15 Vo
H
N
. 15
´ >N ,
´ na
0
0
1
—w
Kl
12;


400 15.200
13.
Sveg a
608
3608
23.104
^ 137.104 1
14.
15.
Moro vic
Srez Topolovac
(kod
panja)
Na obali
Studve
645
383 :
35.551
23.000
15 %
5Vo
i
Udaljeno od
obale Spačve
do 1 km,
1


Drva su većim delom oblice, u manjem cepanice.
O p š t i u s 1 o V i ;


1. Pismene ponude imajn se predati u valjano zapečaćenom zavoju, ...:=
viđene sa 20 Din taksenih marka. Ponuđene sume moraju biti rukom ispisane
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Sil arapskim brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti ..^.. napi?
....: Ponuda za ogrevna drva od ponudjaea


2. Ponude se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 17. Maja o. g. kod
blagajnice Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima.
Ponudi ima priležoti vadium 10% (deset) od proeenbene vrednosti, bilo
u gotovom novcu, bilo u državom zagarantovanim hartijama od vrednosti ili
onima vrednosnima hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstva.


U ponudi mora ponudjač da izjavi da su mu svi uslovi licitacije kao i
zapisnika licitacije, koji zastupa ugovoi% dobro poznati, da na njili u ceiosti
pristaje i da im se pokorava.


3. Ponude se mogu podnašati na svaku grupu zasebice, u kumulirati se
mogu dve, \iŠe ili sve grupe u srezu Lože.
4. Ponude, podnesene posle određenog roka, na dalje, telegrafske, nepot?
puno iii nikako taksirane, ne će se uzeti u obzir.
5. Kupovnina se plaća kod blagajnice Kr. Direkcija Šuma u Vinkovcima
u roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija odobrena.
Kod plaćanja kupovnine dužan jo kupac od iste još platiti 2-S% u ime
taksenih maraka i doprinosa.


6. Rok za izvlačenje i otpremu drva traje do kraja Decembra 1923. godine.
7. Svi podrobniji uslovi licitacije mogu se saznati za radnog vremena kod
Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima, Kr. Šumske Uprave Županja i Morović.
U Vinkovcima, dne 17, Aprila 1923. god.


Kr. Direkcija Šuma,


Broj 15/22.


OGLAS.


Kod šumarije u Nemiloj prodavače se dne 22. maj a o. g. u 14 sati p u?
te m javn e usmene i pismene dražb e oko 200O (dve hiljade) prost, metara
bukovog gorivog drva franko vagon stovarište kod km. 102.8/9 na pruži Sara^
jevo*Brod sa iskličnom cijenom od 100 (sto) dinara za jedan prost, metar. —
Drvo je zimske sjeće.


Svakom reflektantu stoji slobodno da drvo prije dražbe razgleda.


Svaki nudioc mora položiti prij.^ početka dražbe vadij i to 10% (stranci
20%) od isklične cijene u gotovom ili u drža.mim bono.ima i taksenu marku od
20 Dinara.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati zapeča<
5... gornjnoj šumariji i moraju iste prije po^četka usmene dražbe stići.
Na omotu mora biti napisano: »Ponuda na 2000 p. m. bukovih gorivih


^ drva«.
Dražba se neće obdržavati ako istoj ne pristupe makar 3 O´zbiljna nudioca.
Kupac je dužan platiti jugoslav.´šumarskom udruženju prinos u iznosu od´


0:1% cijele kupovnine.
Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i može sve bez
navađanja razloga odbiti.
Uvjeti prodaje izloženi su na uvid kod gornje šumarije.


Šumarija Nemila.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Broj 247/ad.


Oglas.


Kod šumarije u Nemiloj proden aćc se dne 22. maja o. g. u 13 sati putem
javne usmene i pismeno dražbe oko 500 kub. jelovog korisnog drva franJ^o
vagon stovarište stanica Nemila^ sa iskličnom cijenom od 180 Din (stoosam^^
deset Din) za jedan kub. metar. Balvane jesu ziiiiske sjeće. — Svakom refleks
tantu stoji slobodno da drvO´ prije dražbe razgleda. —


5.´..1 nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij i to 10% (stranci
20%) od isklične cijene u gotovom ili državnim bonovima i taksenu ..... od
20 Dinara. —


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom treba poslati 2apeča:=


ćene gornjoj šumariji i moraju iste prije početka usmene dražbe stići.


Na omdiu mora biti napisano: »Ponuda na 500 m^i jelovih balvana.«


Dražba se neće obdržavati, ako istoj ne pristupe makar 3 ozbiljna nudioca,


— Kupac je dužan platiti jugosl. šum. udruženju prinos u iznosu od P/ cijele
kupovnine. — Ministarstvo šuma i rudnika bira slobodno između ponuda i
može sve bez navađanja razloga odbiti. —
Do riješenja vezani su nudioci na svoje ponude, —
Uvjeti prodaje izloženi su na u\id kod gornje uprave. —


Šumarija Nemila


Direkcija šuma u S a r a j e v u.


Broj: 643723 Sarajevo, dne 21. aprila 1923„


Oglas.


Kod Direkcije šuma u Sarajevu prodavače se dne 25. maja 1923. u 10 sati
putem javne usmene i pismene dražbe oko lO.OOO (deset hiljada) kubnih metara
bukovog drvcta u državnoj Šumi »O soje « sreza Višegradskog.


Isklična cijena iznaša 25 dinara po kubnoKi metru prosječno. Vadij iznaša
za pripadnike naše države 25.000 dinara a za strane pripadnike 50.000´ dinara,
koje mora svaki nudioc prije početka usmene dražbe položiti zajedno sa tak^
senom markom od 20 dinara. Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom
od 20 dinara treba poslati zapečaćene Direkciji šuma u Sarajevu i moraju stići
najkasnije do 23. maja 1923. u 10 sati.


Stoji svakome reilektantu slobodno, da šumu prije dražbe razgleda.
Neće se pod nikakvim uvjetom uvažiti naknadne ponude i očitovanja.
Go.spodin ministar šuma i rudnika ima pravo da slobodno bira izmegju pri*


spjelih pO´Uuda te da sve i jednu odbije bez navedenja razloga.


Dostaiac dužan je da snosi troškove raspisa ..^. dražbe.


Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod Direkcije šuma u Sara:^
jevu hoba broj 90.


5*
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

.... 2548 — 1923,


Objava licitacije bukovog ogrevnog drva.


Kod ... Direkcije Suma u Vinkovcima prodavače se na osnovi rešenja
Ministarstva Suma i Rudnika, generalne šumarske direkcije od 12. Aprila o. tr.
broj 10.446 — 1923. dana 22. Maja o. g. u 11 sati javnom olertalnom licitacijom
izrađena bukova ogrevna drva, složena kod panja na sečini sreza Muratovice,
... šumske uprave Rajić, udaljeno od željezničke stanice Novska 5—9 km. Drva
su, u gla\mom, cepanice I. kla^se, rađena ove zime-. Prodajne grupe so^ ove;


Redni
broj
Broj složaja,
koji obrazuju
grupu
Prostornih
metara
Procenbena
vrednost
Dinara
L 487 2000 136.043
II..
HL
1206
534
4000
2000
281.030
139349
o
9
IO
IV.
V.
VI.
984
4701021
´
4007
2000
3422
281.353
141.618
235.238
a
*w
VIL 543 1765 124.909
Vllf.
IX.
X.
XL
1097
1161
649
1179
4000
4000
2000
4098
277.578
275.830
137.810
272.260
cd
U7
i Sveg-a: 9331 1 33.292 1 2,303.018


O p š t i u s 1 O´ V i :


1. Pismene ponude imaju se predati u valjano zapečaćenom zavoju po
tabaku previđene sa 20 Din taksenih marka. Ponuđene sume moraju biti rukom
ispisane sa arapskim-brojkama i pismenima. Na zavoju ponude mora biti
jasno napisano: Ponuda za bukava ogrevna drva od ponudjača ..... .
2. Ponude -se imaju predati najkasnije do 11 sati dana 22. Maja o. g. kod
blagajnice Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima.
Ponudi ima priležati vadium od 5% (pet) od procenbene vrednosti, bilo
u gotovom novcu, bilo u državom zagarantovanim hartijama od vrednosti ili
onima vrednosnim hartijama, kojima država priznaje valjanost jamstA-a,


U ponudi mora ponudjač da izja\i, da su mu ... uslovi licitacije kao
i zapisnika licitacije, koji zastupa ugovor, dobrO´ poznati, da na njih u celosti
pristaje i da im se pokorava.


3. Ponude se mogu podnašati na jednu grupu, dve i vise grupa zajedno
ili kumulativno na sve grupe (ceo kvantum).
4. Ponude, podnesene posle određenog roka, nadalje telegrafske ponude
i konačnO´ ponude koje ne odgovaraju ma jednom od uslova ove objave iii


ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 69     <-- 69 -->        PDF

tsslova licitacije ili sadv/e /nscrnTe kak(J^e us]()\X´ pojiudjaća. uc ćv se u/oti
u ob/ir,


5. ......11.. se plaća kod blagajnice ... Direkcije Šumu u Vinkovcima
u roku od 14 dana od dana saopštenja, da je licitacija (ulobjcna.
Kod plaćanja kupovnine dužan je kupac još platiti na kupovnmu IS´^ij
u ime taksenili marka i doiprtnosa.


6. Rok za izvlačenje drva iz scčine traje do kraja Aprila 1924. godine.
7. Svi podrobniji uylovi licitacije mogu se sa/nali za radnog vremena kod
Kr. Direkcije Suma u Vinkovcima te Kr. Šumske Uprave u Rajiću.
U Vinkovcima, dne 21. Aprila 1923. god.


Kr. Direkcija Šuma.


......


.\.. ....... ............ . ............ ......... .. ... 8. .... 1923 .
10 .... ..... ..... ..... jai;Kc ....... . ........ .....´.. 200 .^ ..... .......
...... .. ....... .. ..... To cr- .... ua-OiKUi . .^.. ............ oii....
.... . ..... .....^. ........... .. ...., .. .... ..... ...... ..?......
.......... ...... ....... .......... 45 ... no ...... ......


..... ...... .... ..... ....... ...... ........ ..... .. 900 ...
. ....... ..]).. .. 20 .... ...... .......... ..... .. ...... .........
......


....... ...... .. ....... ir .a.ce.o:^r ...... .. 20 ... ..... ..^^....
.......... ....... ......... . .......... . i\iopajy ..... ......-.....-´ ..


S. .... 1923. .. 10 .....
....... ..... .. ....... .... .. ...... ... ....... ............ . ...........
.... .. .....^. ....... ..1....(^ ...... ... ..........
......... .... . ........, .... ........ ...... .........´ ...... ..


.... ... . ..... ...... ... ........ ........


Privatnu službu


traže kod kojeg većeg šumskog preduzeća dva potpuno zdrava
36 i 30 god. stara šum, ingenieura s potpunom bečkom fakultetskom
spremom, isti služe već nekoliko godina u državnoj
šumarskoj službi u Bosni, pa radi slabih plata namjeravaju
skoro istu napustiti


Cijen. ponude neka se izvole slati ovom uredn. pod „Bosna".
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 70     <-- 70 -->        PDF

„SLAVEKS"


dioe. društvo za šumsku industriju, Zagreb.


Proizvadja i eksportira: Rezanu hrastovlnu najbolje sla^
vonske kakvoće sa pilane Brod n./S. Paranu i neparenu
bukovu graciju znamenite kakvoće sa pilane Pakrac.


5 „SLAVEKS" S


H societe ....... d^ expioitation forestiere, !


Zagreb. g|
Prodiiit et exporte: Sciage Chene, de meilleure qualite de ..
. Slavonie de sa scierie de Brod s7S, Sciag-e Hetre de la S
K celebre provenance de Pakrac de sa scierie de Pakrac .
. (Slavonie) Etuvage egal Usine de talons en bois de Hetre. .
9 H


..........................


društvo na dionice


za industriju drva


SLAVONIJA


ZAGREB, Mažuraničev trg !!


Telefon broj 20-56 i 17-22. I Brzojavi: „SLAVONIJA".
Os0ovaBO godina 1904, I Dionička glavnica K 80,000.000.
Zaposleno 1200 radnika. ^ .| Pričuvna glavnica K 37,5000.000,


Parna pilana, tvornica furnira, pokućtva, sjedala za stolice
i parketa u Brodu na Savi.
Izradjuje ražanu gradju iz svih vrsti tvrdog drveta, naročito
iz slavonske hrastovine, zatim furnire iz svih vrsti domačog
i eksotičnog drveta te iz voćaka. Sjedala za stolice i parketa
iz hrastovine i bukovine.
Proizvadja masivno pokućtvo iz bukovine, hrastovine, brestovine,
jasenovine i javorovine.
Podružnice i zastupstva u Beogradu, Brodu .. S.. Wienu,
Pragu, Brnu, Budapešti, Segedinu, Oradea Mare (Nagyvarad),
Aradu i Bukareštu.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 71     <-- 71 -->        PDF

NASICKA TVORNICA TANINA


I PAROPILA D. D.


Centrala ZAGREB^ Mažuranićev trg br. 23.


. Parne´ pilane u Sušine-Gjurgjenovcu,,
L|eskovici i Andrijevcima, tvornice
tanina, parketa, bacava i pokučtva


-u Sušine-Gjurgienovcu.
Preporuča sve vrsti i izradbe tvrdog
drva, parkete, bačve i uredski ame-:
rikanski namještaj.


Prvo jugoslovensko d. d. za šumsko
gospodarstvo i industriju.


Destilacija drva d. d.


Centrala: ZAGREB, Gjorgfićeva uL broj 2,/II.


Poduzeća:


Tvornica za suhu destilaciju bukovog drveta u Teslicu. Parna
pilana u Teslicu i vlastelinstvo u Siraču kraj Daruvara.


Produkcija:


Aceton^ metilni alkohol, drveni kreč, drveni ugljen, ketoni, formaldehyd,
sredstva za denturiranje, lahka i teška ketonskaacetonska ulja, katran i smola. Sve vrsti smrčevog, jelovog i
borovog rezanog materijala, hrastovi, javorovi i jesenovi trupci.


Vapno za građevne i tvorničke svrhe.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 72     <-- 72 -->        PDF

.


Dioničarsko društvo Societe .......


za eksploataciju drva d´Exploitatioii f orestiere
Zagreb, Gajeva ni. 32 Zagreb, Gajeva uh 32
Telefon 16«., 14»55, 12-38. Telepkoiae 16-34, 14-55,12-38.
Brzojavi 5 „EXPLOITAT". Telegrammess „EXPLOITAT".


Parna pilana i tvornica Scierie a vapeur et fabrique
parketa Virovitica. de parquets Virovitica«
Parna pilana Teslić. Scierie a vapeur Teslić,´


Prodajni ured Banja-Lnka. ...... de vente Banja-Luka.


Proizvadja i eksportiras Prođilits et exportes:


materiaiix eu chene, hetre


hrastova robu, parena i


etuve et non etuve^ bois ten


neparenu bokovinu, me


dre materiaiix de construction


...1 rezanu gradju, gorivo


et materieuz scies et bois pour,
drvo te parkete. chauffage et parquets.


r
r
^^iSiHi


." D n . T I . ^^ dioničko društvo


9yV/Ii.\/jr^ I i n za industriju drva


U Zagrebu, Zrinjski trg 17


Proizvadja i eksportira raznovrsni drvni materSjal.
Specijalna proizvodnja u Siraču kraj Pakraca:
bukov parani m neparani rezani snaterijai.


.. Šumska industrija ^.


nUP A DEUTSCHA SINOVI


VrhovŽeva uL 1 ZAGREB Telefon foroj 47


PARNA PILANA U TUROPOLJU,


Exp©rt najfiiuje hrastovisae. — Na skladištu ima velike količine
potpuno stave hrastove gtadje svih dimenzija.


UTEMELJENA GODINE 1860.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Direkcija Šuma u Sarajevu.


Broj: 12.050/23.; , ´ ^´Sarajevo, dne 25. aprila 1923.


D. Š.,
Oglas.


Kod Ditekcije Šuma u Sarajevu prodaA^aće se dne 30. ....
1923. u 10 sati p-utem javne usmene i pismene dražbe oko 3000 m^
cetinjastih ležika i vjetroloma u državnoj šumi Toholjska planina
.sreza Fo´čanskog.


Isklična cijana iznaša 30 dinara po kubnom metru prosječno.


Svaki nudioc mora položiti prije početka dražbe vadij od
9000 dinara i taksenu marku od 20 dinara, strani pripadnici po;^
lažu dvostruki vadij.


Pismene ponude sa vadijem i taksenom markom od 20 dinara
treba poslati zapečaćene Direkciji Šuma u Sarajevu i moraju
stići najdulje d,o 30. m^aja 1923. u 10 sati.


Neće se nikako uvažiti naknadne ponude i očitovanja.
Stoji. svakoT:Be reflektantu slobodno da šumu prije dražbe
razgleda.
Pogodbe kupnje i prodaje izložene su na uvid kod direkcije
suma u Sarajevu soba broj 69 ili 90.


Gospodin Ministar Šuma i Rudnika bira slobodno između
prispjelih ponuda a može sve i jednu, odbiti bez navedenja raz^
loga. ´


Dostalac je dužan da snosi troškove raspisa dražbe.
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Oglas«


Kod poglavar sreza fočanskog prodaće se dne 29. maja 1923.
u 10 sati prije podne putem javne tismene i pismene dražbe oko_
1300 (hiljadu tri stotine) kubnih metara četinjaste građe od na^^
goreiih stabala u odjelima 412, 415, 417 i 419 šumskog predjela
Vučevo sa početnom cijenom, od 32 Din 0 p (trideset dva dinara
0 para) za svaki kubni metar.


Svaki niidioc mora položiti prije početka dražbe vadij u iz^
nosu od 4200 Din 0 para (četiri hiljade dvesta_ dinara: 0 para) i
taksen^i marku od 20 Din.


Strani podanici polažu dvoisti´uki vadij.


Pismene ponude sa vadijem i takseno^m markom od 20 Din
treba poslati zapečaćene poglaA^arti -sreza fočanskog u Foči i mo^
raju stići najkasnije do 29. maja 1923. do 10 sati.


Na omotu mora biti napisato »Ponuda na 1300 (hiljadu tri
stotine) kubnih metara građe od nagorelih stabala u šumi
»Vučevo«.


Stoji svakom reflektantu slobodno, da šumu prije dražbe
razgleda.
Pobliži uvjeti mogu se vidjeti kod poglavara sreza fočanskog
u sobi broj 7.
Nakon svršetka usmene dražbe otvoriće se i pročitati pis^
mene ponude.


Dostalac .... da snosi sve troškove raspisa ove dražbe.


Kupac je dužan platiti Jugoslavenskom. Šumarskom Udruže?
ženju prino>s od 0.1% (posto) od cijele kupovine.


Gospodine Ministar Šuma i Rudnika u Beogradu bira slo:=
badno između ovih prispjelih ponuda, a može sve i jednu odbiti,
bez da navodi razloga.