DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 42     <-- 42 -->        PDF

300 Lovstvo.


koraka slijedio je u velikim skokovima vuk, vrlo velik egzempiar sa krasnom
tUakom. Staza, kojom je trčao pas ..... putu, bila je pred nama oko 50 ..^
raka> a vuk, kad sam ga opazio kioz šikar bio daleko od nas oko 100 koraka.
U trenu, kad sam skinuo pušku i u pola glasa upozorio nad]ugara na vuka, vuk,
kao gromom ošinut skoči 5 mct. sa staze na stranu i strclimice izgubi se natrag
u šikar, tako te o pucanju nije moglo biti ni govora. Na snijegu ustanovio sam,
da su se vuk i pas .. toj stazi sastali t. j . pas je došao, kao s naše strane, a
vuk su protivne, jer da su se sastali, gdje podalje u terenu, pas bi bio^ izgube
IJcn. Taj put sam »Sokola« spasio, no već dne .. veljače t. g., dok je isti pas
L´,onio lisicu, vuk ga je pristigao i zaklao. U mjesecu siječnju ove godine tako?
der mi je vuk jednom psa rastrgao, tako sam u kratko vrijeme ostao bez d\u
dobra psa, štO´ je za mene šteta od neprocjenjive vrijednosti. Jasno je, da pod
lim prilikama više niti jedan lovac u ovome kraju ne misli Olzb.jno na uzgoj
lovačkih pasa, koji bi mu biU jedini pomagači za tamanenje manjih grabežljiA^aca.


No vuci se ne zadovoljavaju sam-o s tim štetama, oni idu joŠ dalje, da
ponište naš lovni kataster. V s"ječnju 192{L u srezu Kučaj=Trtor naišao sam na
snijegu sa srezkim lugarom na´4rag od tri vuka; mjestimice su išli svi jednim
tragom. Slijedili smo trag nekoliko. U jednoj dubokoj dragi opazimo krv na snis
jcgu, znak, da su nešto ulovili. Kad smo doeli na mjesto, našli smo komad
lisičjeg repa, krvi i dlake i ustanovili po tragu, kako su vuci lisicu zaskočili i
pojeli. Meni je bilo žao za tom lisicom, jer dok i lisica šeće po reviru, još
lovište nije praznO´, ali kad vuci i zadnju lisicu zadave, onda će biti lovište
u istinu prazno.


Isti taj lugar istoga sreza u veljači ove godine, odmah iza kako su vuci
mog psa pojeli, javlja mi, da su četiri vuka u predjelu Kucaju kod Lokve zaklali,
rastrgali i ..... međeda, što je ustanovio po tragu, po dlaci i po preostalim
komadićima kože sa dlakom. Znao sam za toga međeda, bio je muškarac srednje
veličine i zadnjih zima nije lijegao u brlog, već je šetaO´ po to-me i susjednom
srezu, dok nije zaglavio. I to je jedna velika Šteta, koja je po vukovima tom
lovištu nanesena. Sličan slučaj dogodio se pred više godina u području ...
šumarije jascnačkc, gdje su vuci također rastrgali međeda, a na drlu našao je
lugar samo dvije šape, koje je predao šumariji.


Dakle poslije srna i loA^ačkih pasa dolaze na red lisice i međedi!


Ovo je činjenica, koja mora duboko dirnuti u srce svakog pravog šumara
i lovca i problem tamancnja vukova ne smije se skidati sa dnevnoga reda,
pegoto.^o kad znamo, da vučica koti 8—10 mladih i kad se upitamo, štO´ će
tek biti na jesen?


U Ogulinu, polovicom aprila 1923.
Ing. Z. Turkalj.


.... ...... . ....


OHO 1......].(´ . ......... :...->.. ... ... ;...... ....´{(´.-,1. ........
.... re .... . ....... ......... .........., ... ..... je .-..... ^...: . ...


.... . !!....])|´... uft ^.... cif joui .\ ..... ......-..... ....^^.... .:y7^r^p^.
)(... 40T!Jei;a, .... . ....... .....^.. ....... .... ...^´ u ....... .. . .....
...... . ...... ....^... .... .... .......
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 43     <-- 43 -->        PDF

Lovst-vo.
30 i


H´^´Mii < .,^1.(-. rid j(> IJU TOM MiUiJlI.cTbA^ .... ..... inn LliJC . ....(|. ]....


\UK44i .1´.."1.[.. . ..*...1(´. 71,.,..<´ .. xi]ai.TiU«e ..>...(´....´ n <.´.. ..... ...-..).
Te 4a}iaiiTibf^r ...... ir .... ........... ......, .. IMC ...^. ......-..
..... 11]|1.1. noriii .(.{´,.|. a ..... .... ........


...... ]Ki<\ ,ta ......... ......... ir (;.......[.1.. <´i´ na .........^
iBTo .\ ,\..]>..1. ....... ........... .......... . ...1..1.1. .....^..); pa...^^.
.. ((% ... TI ]u>MapoTBo ...... ... .... ...... . ... nirianrTBc-^BiUi: .............-
UITO .. je ....... .. ..... ....... ....... na . .... . ... ..1..(´
..... ...<1}.-11!.1 .. f .´^ (*(^ Biruic ...... ...... ....... . < i.noiiA ....... ..).
....... v]>."\iia. ..(.\..1 na*´ ... jf^ ........ ..1\1.].´-... ...... ....., nnnuju...
. ......... ......... ..... ......... o ..... ......, .^- ..... .......
... . ........... . .......... .... .. ........ ...... ir ....... ............,


. TOM ...... ........ . ...... ... mvAiape ... ....... ... ... . ...
..(1.[..11.0.11...). ........ ..... ...., ... ... .. .... .. .. .. ......., ....
(ni ... join II ......... . ....... ... . ..... ...... . ........ ...... a
]} .. KOpncT ......, ...... ir ....... To. .... ..<´ ........ .... ......... ..
je ..... ..... ....... .. ....... . .. ..... ... je .. <´..!1 oi-io ..... .
BajBf´^ic ...... ....... .!.... — .. .....


TeiuKif ....... ....... .. je .. ........ ... ....... ])..... . ..».
........ ........: ....... ............ . ........... ....... .. ......


i<] ........, .. ...... ..... . mj\ni ......... ...... n .........: ....
Bimie ....., ... .. je ..... cBpiueiior ..... .........., .... .....^ .......

.... .. .........!
... je ......... .... ... ...1)..>... .. .... .:.. ....... .... n ... ira.........
.......!
.. ..... ..... ........ ......... .... .. .......... .......],.´. ............
].... ..]).... To »-. ...... ..... ..... ......., ... .. ... .... .. ........,
.. .. ......, . ...... je ...... .. ....... ])......... IL ......
........., ....... ....... ...... .. je .... einaic it ........ ... .... ........
......, Jvojir .. ...... .. ... ...... . ....(..,. ......, .:... .. t-e ..„.\
... ..........


....... . ...... ......... ....... no ..... ..-..... ...... hi´Mo
.... .;....; ...; .......; ...... .....; .............. ....: ...... .........
...........: .... .. .... ..´.......... .. ......> ........;.<^ la....;
....... ........ v ......... ......´ ....... n ...........: ...lUTBO
.............; .... ..... ...> ... .... .... .......... j^vtHo, ... ....
.... ..... .. ........., a .. je — ...... .......


.... ..... ....... ... (*.........., a .... . ^ ..... ...... iuysia])ir ua......
.. .......... ....... . ....; 1:.. ... je ......... ....... ....(
liepei-iTHocT . ....... ..... ..... A .... ...... .... ....., ... nv nponmii
..,].])......111.;., .. ...... ...........- .. ..... ..^...... ....... .... . .1......
je ........ ........... ....... ....... ......., a .. .. .. ....l-
mio 0 ....... ........... ....... ... .......^.... ..... 10..).. .... ..
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

302 Lovstvo.


...., ... .. OKU ..... ... ......... To ....... ,...... ir .. i-ieice ....... ..


...., ...´´-´ ..... .. ....... ........... ......, a ... piac ..... ..........-i,


".]´;"1...!.".. ..... /.... ....., .. ......... ...... ........ .... .... ....


..... .. .MHoror ......, ... je .. .^......., .. je ...... ..... .... ...


.... ... ........ .....-..... . .., je ... ........ ... ....... ..... ,..


..... je 90% ....... . ......., .. je .. ..,. ............ . ..... ....


........ .. . . .......... ........ .... .... .... ....., .. .. .. .... ......


........ .. ......... .. .....


AKO je ..... ..... ........ ........, .... .. ... .>..... ..... .. ......
..... .......... a .... .. je ....... . . ...... ........, .... je .. ......
........ ....... .. .......... .. .. ...... .... . ......, ... je
...... . iBeiM/......>.1., ... .. ... .. ..... ....... .... . ......... 1\.......,
... ..... .....^.... ... ..... ..... ......., .. .. ........ .. .........
....... ....... .... .. ..... .. ........, .. ....., .. ...... .. ........,
.. .. .......... ....... .......... ...... . ..... ........ ......., .........
.............., .1....1.... ............., .... .... ....... .. .., ..
.. ......... ....... ...... .... .. .....! ........ ...... .. ....... ......
. ....... ....... ....... ...., .......... ..... . ....... ......... ........


.. ..- je ..... ............. ........... .. ..... .....´ .. ..........
...... ........, ...... je ..... ........ ........ ......


....... ...... ...... .... je ........... . ....... ..... ... ...
........... .... .. .. .. ......... ...... .... .......... ..... .....
.. ....... ........ .... IJITO .......... ..... .... . ........ ..... ..
........., ......... ...... ...... ...... . .....!! .........., .... ..........,
........... ...... ...... . ...... ... ....-........ ....... — ....
.. if ....... ..... .... .... ......... .. ............ .... .. ..........,
... .. je ........ .. ....... To .. .... ....... .. ... ....., .. .. .........
........ ...... .. ...... . ......... .. ........ ....... ... ......
..... ........... . . ........;.. .......; ...... je ........, itoJH ...
.. ....... .. .... ......... . ........ ........, ...... je ... .... .....
. ......; .. ..... je .. .. ...... joiu . BieuiTo .... — .. je ... ....... ......


......... ....... .. ........ ...... .... ... ....... ....... ...............
.....1-.. ...... ..... ..... .. .. no ....... ..... ......
. ... .. .. ......., ...... .. ...... ... .. .......,


........ Je, .. .. .. .1... ........ ....... ....... ... ....... ....... .
Eojiiji .. .......... . ......... ........-..... .. ......, .. ... .... ........-
.. .... ............ .. ..., ... ..... ....... ...... .... .........
....... .....7^, .......... . ......... .. ........... ....... ..... he .
....... ......... ....... ...^. .. .. ... pi .1...... ..^ iipa:KCH ........ ....
.... ...... ....... .... ....., .... je nap ......... .... ........ .. ......!
........., a .. .... .... .. ..... ......., ....... .. ... . . ......
0(;.....1 .... .. ..., .... ... .... Beli .. ..... .....; ... ... ....... .. .......
. ....... ......., ´ ´


........- .. .. re ..... ........ ..... ....... .. ,... . ....... ......
........., 1^.. .. .. ....... ....1].).....1-... ........ ...... ..^.. . ...
.... . ......., ...., ... ... ........ . .....;...-. ........ ..... .. .. . TV