DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Lovstvo. 299


Skupština hrv. društva za gajenje lova i ribolova u Zagrebu.


15. J\\ održalo je ovo društvo ..... red. glavnu skupštinu, ]ta koju se
skupilo oko- 50 lovaca i/ Zagreba i okokce. Nakon izvješća o prošlogodišnjem
radu društva izabran je novi odbor, a za predsjednika poznati odlični lovac
i prijatelj našeg udruženja banski savjetnik dr. Milovan Zorieić.
Napadna je indiferentnotit naših šumara 2>rema ovom društvu, koja je
svakako u vezi s apatijom mlade šum. generacije prema lovu. koji je tako usko
vezan sa šum. zvanjem. Naravna je posljedica te iipatije, da su šumari posvema
eliminirani iz uprave tog društva, u kojem su nekada zauzimali odlično mjesto.


J. S. U. je bilo zastupano po društvenom tajniku.
Lovstvo.


Štete od vukova.


Vukovi su se zadnjih godina u našim šumama i lovištima razmnožili u to=
likomc broju, da prijeti posvemašnja propast plemenitoj divljači. Nije neobično,
da u reviru od tisuću i nekoliko jutara, u kojemu je još pred par godina p o =
stojbin a (Štand) srna broj la 50 komada te divljači, nema danas niti jed^
noga komada. A takovih ...... imade više, koji u terenu jedan do^ drugog
slijede.


Najžalostnije je kod toga to, Što šumarsko i iugarsko osoblje (govorim o
lovištima, koja stoje pod stručnom, upravom) stoji nasuprot te činjenice gotovo
nemoćno. Velike, promatrane i nepristupačne šume sa gričovitim i kupiranira
terenom ne dozA^oljavaju, da se provede hajka niti sa jedno-m divizijom voj*
nika. Otrovanih strvina i meka vuk neće da grize, dokle god ima živoga mesa
i tople krvi. ..^ susjednim općinskim šikarama i pašnjacima pasu mnogobrojna
jata ko´za, koja daju obilatu hranu vukovima. Nije rijetkost, da od seljaka u
ovim krajevima imade pojedinac i do 50 glava koza; što mu je dakle stalo do
toga, ako mu. vuk preko godine zadavi 10 komada, kad mu je prira.st na pod^
mlatku pet puta toliki, a uzdržavanje koza ništa ga ne stoji, osim što plati
čobana. Nepobitna je Činjenica, da dok nije bilo koza, nije bilo niti vukova,
a otkad su se umnožile koze, umnožili su se i vuko.d. Preoistaje dakle kao
jedina sredstvo za tamanjenje puška, a s njome je teško doći do uspjeha, jer
je vuk vanredno krvolo=čna, ali oprezna, okretna i podmukla zvijer.


U zadnjih deset godina svoje službe došao sam samo dvaput u priliku,
da pucam na vuka, a mnogo sam puta vidio vuka, a da do hica nisam došao.
Jednako je tako i kod iugarskog osoblja; to sii obično puki ."i uza to rijetki
slučajevi, kad se puca na vuka, tako te se o redovitom lovu sa puškom na njega
uopće ne može govoriti.


Dne 3. II. t. g. bio sam sa nadlugarom P. na vanjskom službovanju u srezu
Ogulinski Krpel. Tom prilikom poveo sam zauspust i svog brakirca »Sokola«
izvrsnog iisičara poradi lisica. Išli smo jednim šumskim putem, dok je pas ot:=
šao lijevo od nas u drage za tragom. Kroz čet\n´t sata, što smo napredovah.
opazim, kako jednom stazom kroz šikaru trči prema putu i prema nama pas, i
to vrlo brzo i sa repom, medu nogama. Odmah iza njega u udaljenosti od 10