DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

Računanje amortizacijone tangente.


L. 1922:
D olio, d ki :
Preostanek konceai I. 1921. (v dinarjih) 14.826 Oin 50 p
dohodek od gozdnih glob . . . . ; 24.370 Din — p 39.196 Din 50 p
Izdatki : ´ , .. -
Stroški čekovnega prometa .. . . 82 Din 93 p
9 komadoA^- »všumarskega lista« za državne " .
gozdarske urade 450 Din — p
tiskovine za gozdni kataster . ´. .
. 2-473 Din — p3.005
Din — p
ostane torej koncem leta 1922. . 36.190 Din 57 p


ne prištevši obresti, ki se imajo od 1. januarja 1923. posebej obračunavati´


Ing, Alfred Lohzvasser (Busovača):


Računanje amortizacijone tangente.


Običaj je, da se za dugotrajne ugovore šumska taksa ustanovi
za svaku godinu odnosno za svako područje napose. Prema količini
drveta, koja će se na temelju osnove za sječu u pojedinim godinama
usjeci, računa se poprečna taksa.


Da li je taj način računanja u svim slučajevima ispravan, o tome
ću eventualno drugi put kojia riječ više reći.


Kod spomenutog načina računanja šumske takse ulažu se inve^
sticije, koje predstavljaju proizvodne troškove, kao što su razna prometala
za dulji niz godina, za koja valja u račun uzeti takozvanu
amortizacijonu tangentu.


I ovom prilikom mogu se pozvati na članak g. profesora Veselya
(Sarajevo), izašlom u broju 2. „Šumarski list" 1922,, u kojem je razložen
..... amortizacijone tangente. Prema tome računa se amortizacijona
tangenta kao godišnja renta iz početne vrijednosti svih
investicija.


Dakako, može se ta tangenta izračunati i iz konačne vrijednosti
tih investicija, ali na matematski ispravan način. I ako su brojke i
resultati u ovakini kalkulacijama samo pobližni, način računanja valja
da bude ispravan.


Običaj je, du se amortizacijona tangentći računa po formuli


Vii .. . (.).) p


A, A,


1-0 p´^ — i


.. je formula
dobivena i/, poznatoo- oblička ..potjetne vrijednosti periodičke
1-0 .. — 1 " "
rente"
i<. =^ t - On Ui´.
]-... . 0-0 p "*
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 25     <-- 25 -->        PDF

Račununje junorti/acijt^ic taui>!jnlc.
283


Po toj se formuli amortizacijona tangenta smatra godišnjom
rentom, koja unilazi kroz vrijeme trajanja eksploatacije koncem svake
godine.


U prošlom broju „Šumarskog lista" uz predpostavka, da se ta
taksa polaže svake godine unaprijed, postavio sam kao ispravnu formulu
za računanje šumiske takse za dugotrajne rukove* slijedeću


formulu; S [p — T (l-Op f- 0-Opi)], gdie znači:
l´O
S šumsku taksu,
P prodajnu cijenu,
T proizvodne troškove,
p dozvoljeni kamatnjak za uloženi kapital,
.^ poduzetnički dobitak u postocima.


Kod dugotrajnog ugovora mogu se godišnji proizvodni troškovi
smatrati godišnjom rentom, koja se odmah izdaje i potom početkom
svake godine.


Ako sa .. ozi^ačimo početnu vrijednost rente, to je ova renta


l*Op" , 0-0 .. ^, _1


.. - T,


Budući da se amortizacijona tangenta računa isto tako, kao i ta
renta, to je vrijednost njena po istoj formuli


A, rOpn^COp . 1


A.
rOp´^ — 1 1-Op´


Ako se vrijednosti za .,- i A, uvrste u gornju formulu, to je:


1 ro ^ ^´^.^" . 0-0 p


— .^—
Ik" "´ ~ "" "
1-0 p 1-0 .. -1 .. p
1 U ;>-- i


--—(rOp-;-0´Opi)- ----[P —T,(l´0p--0-0pi)—A,(rOp-.-0-Opi)]
1-0


ro
[._(., -´ A.)(l´Op - O´OpOL


1-0 p


Iz oblika ovih formula slijedi, da se .,- i A, smiju zbrojiti samo
u onom slučaju, ako su obe veličine računate kao istovrsne rente.
Ako se računa A.- kao renta, koja unilazi odnosno izdaje koncem
svake godine kroz n godina, dakle po formuli


) *0 p´^- . 0-0


A.
Ai
VOpn ~- 1
to se mora vrijednost ove rente za godinu dana diskontirati, pa potom


u formulu uvesti još faktor , a to znači, da se A,-u i-ormu´li
^ 1 -0 p
mora umnožiti sa faktorom
ŠUMARSKI LIST 5/1923 str. 26     <-- 26 -->        PDF

284 Računanje amorti/acijonc tangente.


1-0p .-O Opi _ .. _._ 0-0 pi4
1-0 p ~" 1-0 p ^´
i ako je .,- vezan sa faktorom (.. p -;- O-O pi).


iz ovoga svega slijedi, da amortizacijonu tangentu ne valja računati
kao rentu, koja unilazi koncem svake godine, nego kao takvu,
koja unilazi odmah, te dalje početkom svake godine. Dotični faktor
za pretvaranje početne vrijednosti investiciionih troškova u amortizacijonu
tangentu nije dakle faktor


1-0 .. . 0-Op L , ^ l-Opn-5 . 0-0 p


— —-, .... taktor ^1-
Opn -1 ´ "^ 1-0 pn — 1
odnosno gledoni na tablice anuitetnih faktora
.(^." . 0-0 p ^ _1_
..." — 1 ... ´


Do tih prostih matematskih formula dolazimo ovim logičnim
zaključivanjem:


Ne sumnjivo je, da sve investicije kod pojedine eksploatacije kao
i svi drugi godišnji proizvodni troškovi, moraju se unaprijed uložiti,
pa je jasno, da se i svi investicijoni troškovi moraju također pretvarati
u istovrsnu rentu, ako se rente proizvodnih troškova i investicija
žele zbrajati.


Na tome se ništa ne mijenja sastavljanjem amortizacijone osnove.


Ta otplatna osnova može se sastaviti i sa faktorom —-—- i sa


1-0 .. — 1
. 1 ^ i´*>P" - 0-0 p 1
taktorom - -- .


1-... — 1 rOp


Formula S -^ [P — (. A) (l´Op -! O´O pi)] izražava jasno


l´O p
financiski odnošaj, koji postoji između kupca i proda´v^aoca. Po toj
formuli tereti amortizacijona tangenta samo šumsku taksu. S uplatom
šumske takse amortizira se u smislu formule investirani kapital, pošto
plaća kupac za taj iznos manje. Sa uplatom zcidnjeg obroka ove
takse mora dakle i amortizacijona tangenta biti amortizirana.