DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Još nešto () veličini dopustivog /aokružcnja u očitavanju itJ. 201


loženoj slici. Ona je naime naprama apscisnoj o^i konveksmL
Na slici predstavlja o-rdinata Vi temeljnicu, koja odgovara donjoj
granici ^debijinskog »tepena (naime promjeru .^), ordinata ..
temeljnicu, koja odgovara promjera .. (gornjoj granici debljinskog
stepena), a ordinata . temeljnicu, koja odgovara sredini debljina
skog stepena (t. j . promjeru .). Krivulja .. . zatvara u zajednici
sa apscisnom o;si i ordinatama .^^, i .. površinu (ploliu), ko´ja
je nastala na taj način, da >su se redom jedna pokraj druge pi)?
redale ordinate (t. j . temeljnice) svih mogućih između .^ i ..
nalazmh apscisa (t. j . prsnih promjera), od kojili se svaka mu
redna apscisa samo nei/mjerno slabo razlikuje od prethodne.


Navedena površina predstavlja dakle faktični zbroj svih te^
meljnica u debljinsko´m sitepenu. Ploština te poA^ršine (F) dade se,
kako znani´O, posve točno izračimati, aiko se elemenat plohe
(dF = .. dx) podA^^gne integraciji.^ Ojida je, kako znamo:


X2 X + .


. - dx " Kd


4 J
Xi . I


-^ — (6 x2 ^ + 2 ^..
4 3
..´´.. nam dakle izraiz sasvim točno predstavlja faktični zbroj
svih temeljnica u debljinskom stepenu. Neispravni broj svih te=
meljnica u .stepenu: t. j . onaj, koji se dobije pomnožeajem ukup=;
nO´g broja stabala u stepenu sa temeljnico´mL, koja pripada sredini"
debljins´kog stepena, predstavlja nam foTmula:


. ^ . (X2 — xi) == . . 2 .^ - ´^-. 21


Ovdje svuda odgovara izraz . izrazu d u Dendrometriii i spome


nutom broju Šumar, lista, a izraz § izrazu — Uvrstimo li u gornje


formule za F i . ove potonje izraze, to će odnosne formule glasiti:


^ I Kunz c je na mivcdenom mjestu predočio, da se ploština slične —
samo u sasvim druidu svrhu i stoga na drugom principu t>´graračciic — ........
dade i^^račnnati integracijom, ali nije pristupio k izvcdcnju te integracije
(razlog toga nepvistupa ne da se nikako ustanoviti). Kasnije su Dr. F. ... ^
pe l (Ocstevr. A´ierteljahresehrift fiir Forst^^escn K´OO.^ str. 241. i. d.) i Dr. N\
Lorcn z (Centralhlatt fiir das gesamtc Forst\vcscn 1^10., str. 157. i. d.) riidcči
također na ....."1.... Ktnr/covom problemu izveli doduše od Kun/ea .....^
štenu integraciju, ali to se opet — kako rckoli — ticalo sasvim drut^ucijeo jed^
nog problema skopčanog sa zaokruživanjem promjera.