DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 7     <-- 7 -->        PDF

... T\ekt

Prof. Dr, Antun Levaković (Zegreb):


Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja
u očitavanju promjera prigodom klupovanja
sastojina.


u mojoj »Deiidrometriji« na 185. strani^ ...^..1... fotrntik 1.
za iznos dopuistivo´g zao-kriiženja u očitavanju promjera prigodom
klupovanja saistojina osoiva se na predmnjevi (podstavljenoj .^..
od prol, Kxinze-a),^ da se u svakom debljinskom stepenu ..:^
laže samo po dva stabla: jedno na donjoj, a drugo na gornjoj
granici debljinskog stepena. Na O´snovu te prcdmnjeve stavljen je
kao regulativ zaokružbenog iznosa zahtjcA^, da između zbroja te^
meljnica (kriižnih ploha u prvoj visini) pripadnih tim dvjema
stablima i između dvostruke temeljnice pripadne sredini zaokr^
ženja (debljinskog stepena) ne smije postojati .^... razlika od
one, koju još dopuštamo: t, j . od ...^ koja ne prekoračuje stano?
viti dopustivi pfocenat od zbroja tih dviju temeljnica.


Međutim navedena .........^. može samo sasvun izuzetno
u zbilji nastupiti, jer u pravilnijim ^sastojinama većega rasprostra^
njenja svaki debljinski stepen sadržaje redovitO´ znatan, a mnogi
od njih (o´Sim slkrajnjili) dapače velik — i veoma velik — broj
stabala, od .... su neka (poprillci polovica njih u svakom ste:=
penu) jača, a neka slabija od onoga stabla, čiji promjer odgo.^ara
baš sredini debljinskog stepena. Tu dakle mora da bude faktični
zbroj svili temeljnica u dcjbljinskom stepenu približno jednak
produktu od ukupnog broja stabala u stepenu i od one temeljnice,
koja odgovara sredini de^bljinskog stepena: t. j . diferencija između
faiktičnog zbroja svih temeljnica u stepenu i naA^edenog produkta
ne smije premašiti stanoviti dopustivi procenat od faktičnog
zbroja svih ovih temeljnica.


Da vidimo dakle, koliki mora da bude iznos zaokruženja uz
ovu potonju predmnje\aT, koja mnogo Adše (čestoputa gotovo sa:^
svim) odgO´vara zbilji.


Budući da svaki debljinski stepen u pravilnijim sastojinama
većega opsega sadržaje OA^^lik ili paoc ..4. velik broj stabala, ko:^
jih se prsne debljine giblju između prilično usko ....1...1. gra^^
nica dotičnog stepena, to se priličnO´ može uzeti, da su u svakom


"* Vidi eventualno i Šumar. list od 1919. i^odine, str. 343—350.


~ Anleitnng 7.. Aufn.ubrne dcs Holzefehaltes der \A^\l(lhestiinde, 2. izdan]e,
1891. Isto se nalazi i u 3. izdanju od god, 1916.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Još nešto o -vdičira" dopustivog zaukvuzenja u očitavanju


200 ita.


stepenu po zbiijnim stablima zastupani svi mogući između nave^
denih granica nalazili prsni promjeri, koji se za redom međusobno
razlikuju ne samo ...... za jedan milimetar, već i za V^^ mife
metra t. j . tako slabo, da se ra-zlike između međusobnO´ po debijAni
najbližih stabala ne mo-gu pače dosad konstruisanim spravama
niti izmjeriti. Ovdje se dakle u svrhu ustanovljenja zbiljnog
zbroja temeljnica u debijinskom stepenu sasvim ispravno smije
upotrijebiti diferencijalni i integralni računJ´^


Poznata nam je formula, po kojoj se temeljnica (kružna
ploha = g) izi´ačiraaA^a iz izmjerenog promjera (d). (... glasi


77d2 ^ .


g — --~-~. Ova nam formula veli, da je temeljnica funkcija ...^


mjera: t. j . ona raste zajedno sa kvadratom promjera. Prema
tome kriAnilja, što je opisuju temeljnice raznih postepeno´ povećavanih
promjera, ima u glavnom oblik krivailje AB C na pri=^


´ Pripominjem, da je i prof. dr. . . iin z e u >/rharander forstlicbes Juhr^
bucli.´n-i od ]884. god-, str. 11.7. u sličnoj jednoj prigodi — gdje se ipak radilo
.^ jediK)TTi sasvim drugom problemu, skopčanom sa zaokruživanjem promjera —
početni stadij rješavanja dotičnog problema oibjasnio principima diferencijalnog
i integralnog računa, samo nije taj račun faktično i upotrijebio za riješcnje do-=
tičnog problema. ´ .


ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 9     <-- 9 -->        PDF

Još nešto () veličini dopustivog /aokružcnja u očitavanju itJ. 201


loženoj slici. Ona je naime naprama apscisnoj o^i konveksmL
Na slici predstavlja o-rdinata Vi temeljnicu, koja odgovara donjoj
granici ^debijinskog »tepena (naime promjeru .^), ordinata ..
temeljnicu, koja odgovara promjera .. (gornjoj granici debljinskog
stepena), a ordinata . temeljnicu, koja odgovara sredini debljina
skog stepena (t. j . promjeru .). Krivulja .. . zatvara u zajednici
sa apscisnom o;si i ordinatama .^^, i .. površinu (ploliu), ko´ja
je nastala na taj način, da >su se redom jedna pokraj druge pi)?
redale ordinate (t. j . temeljnice) svih mogućih između .^ i ..
nalazmh apscisa (t. j . prsnih promjera), od kojili se svaka mu
redna apscisa samo nei/mjerno slabo razlikuje od prethodne.


Navedena površina predstavlja dakle faktični zbroj svih te^
meljnica u debljinsko´m sitepenu. Ploština te poA^ršine (F) dade se,
kako znani´O, posve točno izračimati, aiko se elemenat plohe
(dF = .. dx) podA^^gne integraciji.^ Ojida je, kako znamo:


X2 X + .


. - dx " Kd


4 J
Xi . I


-^ — (6 x2 ^ + 2 ^..
4 3
..´´.. nam dakle izraiz sasvim točno predstavlja faktični zbroj
svih temeljnica u debljinskom stepenu. Neispravni broj svih te=
meljnica u .stepenu: t. j . onaj, koji se dobije pomnožeajem ukup=;
nO´g broja stabala u stepenu sa temeljnico´mL, koja pripada sredini"
debljins´kog stepena, predstavlja nam foTmula:


. ^ . (X2 — xi) == . . 2 .^ - ´^-. 21


Ovdje svuda odgovara izraz . izrazu d u Dendrometriii i spome


nutom broju Šumar, lista, a izraz § izrazu — Uvrstimo li u gornje


formule za F i . ove potonje izraze, to će odnosne formule glasiti:


^ I Kunz c je na mivcdenom mjestu predočio, da se ploština slične —
samo u sasvim druidu svrhu i stoga na drugom principu t>´graračciic — ........
dade i^^račnnati integracijom, ali nije pristupio k izvcdcnju te integracije
(razlog toga nepvistupa ne da se nikako ustanoviti). Kasnije su Dr. F. ... ^
pe l (Ocstevr. A´ierteljahresehrift fiir Forst^^escn K´OO.^ str. 241. i. d.) i Dr. N\
Lorcn z (Centralhlatt fiir das gesamtc Forst\vcscn 1^10., str. 157. i. d.) riidcči
također na ....."1.... Ktnr/covom problemu izveli doduše od Kun/ea .....^
štenu integraciju, ali to se opet — kako rckoli — ticalo sasvim drut^ucijeo jed^
nog problema skopčanog sa zaokruživanjem promjera.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 10     <-- 10 -->        PDF

202 Još. nešto o veličini dopus-tivog ........... u c-čitavanju itd.


3 4 2 8


(.^ a -. —)


4 12


2. . . . . . == a.
4
Diferencija (z?) između F i . iznosit će:


,4 12^ 4 4 12


a´posiotBi izno-s te diferencije glasi:


4 12 ^^^ 100.2
. 100


´ —(d^a-i- —)
´ .


4 12


VeMčiaia dopustivog zaoikruženja (a) proiziaiZi odavde daijnim
jednostavnim računom, t. j. :


12d2p + a2,p - 100, .^


12 d^p- a~^(100 —p)


-
d )/__12p_ ^. 2d . ]/ 3´\ 1 / -?—-.
r ... — p V 100 —p
Pošto je .. = 1´7, to potonja formula za A´^eličinu dopustivog
zaokružeaija proizlazi kao produkat već prije navedene´ moje
formule I. sa faktorom 1´7. Nova formula za veličinu dopustivog
zaokruženi a do-zvoljava dakle (kod iste dopustive postotne ..^:
greške u zbroju temeljnica) jo š jač e zaokruživanje, izffljerenih
proimjera.´ Koji je to^me razlo-g? Bez dA^ojbe okolno^st, da je
zbiljna aritmetička sredina svili u debljinsfco´m stepenu nalaznih


tem.eljnica — premda je za iznos — veća od one temelinice,


4 12
koja odgovara sredini zaokruženja (debljinskog stepena) — još
uvijek manja od aritmetske sredine obiju skrajnjih temeljnica:


, ^ a-


I to za iznos --;- -^-, stO´ se već na prvi pogled lako dade prosuditi


4 6
i iz toka same krivulje na slici..


Prije navedena formula a=:--2,dj/—-E predstavlja dakle
´ F lOO^p
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Još nešto o ..´1...111 dopustivog´ zaokruženja u ocituvAnju itd. 203


obzirom na dopustivu pogrešku u zbroju temeljnica strož i
postupak kod zaokružh^anja ........, pa je zato — sasvim ..^
..... — podesnija u interesu što veće tačno^sti ^ sastojinskog
klupovanja i kubisanja, a k toBie je i nešto jednosta,vnija od no=


vije formule a ~ 3´4df/ -—i--- JoŠ ie dakako nešto jednostav^


|/ 100 —p ´
-...-´ d ^-^ ´
.nija Kunzeova formula a =""^´|/p » koja proizkizi iz prve for^


mule pod uslovom, da se u njeno-m nazivniku (pod/korijenom) p


jednostavno ispusti. Budući da p m-o-ra dakako i u najnižem (...^


slabijem) debljinskom stepenu biti veoma malen, .. se ......^.


rezultati Kunzeove i prve moje formule gotoA^o ništa ne razlikuju«


U malenim i starijim sastojinama, gdje nema .^.... mnogo´


stabala, ne dobiva dakako^^ni svaki debljinski stepen mnogo sta^:


bala, .^^.. najslabiji i najjači stepen sadrža:A"a onda tek po ....^


liko stabainih individua. U ovakoivim prigodaniame sa€inia.^aju


temeljnice svih .stabala u stepenu jednu kontinuitetnu kri\^uliu,


već poiigonalnu liniju, koja inače u glavnom teče u´ smjeru nave^
dene kri\ailje. Stoga se u ovakoAum prigodama ni zbroj .... temelja
nica u najslabijem i onda opet u najjačem debljinskom stepenu
ne može tačno izraziti navedenom ploštinom. U takovim je slu^
čajeviima aritmetska. sredina od svih teaneljnica u najslabijem i
onda opet (dakako zasebno) u najjačem stepenu doduše još uvi^^
jek manja od aritmetski srednje temeljnice dvaju skrajnjih sta^´
bala u stepenu, ali je ipak veća od aritmetski srednje temeljnice,
dobivene razdiobom navedene plostine sa A^eličinoni zaokruženja
(a), pa stoga i s ovog gledišta već otprije poznate formule za iz^^
rios zaokruženja imaju .4§. ....^. na primjenu u slučajevima po=^
trebe.


Nije naravno posvema isključen ni slučaj, da u naj´slabijem
ili najjačem debljinskom stepenu radi vrlo malenog u njem na:^
lažnog broja stabala (1-—2) imaju ta stabla ili samo manjijli samo
veći promjer od onoga, koji odgovara sredini debljinskog ste?
pena. Tad će dakako temeljničkO´^zbrojevna postotna pogreSka u
tim stepenim-a biti veća nego. u normalnim slučajevima: t. j , kad.
se u svakom stepenu baš poprifici jed]na;k broj stabala obazirem na
prsni promjer nalazi iznad ka.o i ispod sred´ine debljinskog ste:=
pena. No ova i obzirom na zbroj temeljnica u dotičnim ekstrem;=
nim stepenima ne baš velika diferencija (i on.a je dakako u najr^jačem
stepenu kud i kamo manja nego u najslabijem) gubi se u
u^fcupnom "zbroju temeljnica za cijelu sastojinu praktički upravo
posvema, jer ni izdaleka nije ravna neizbježivog ukupnoj pogre=
ški, kojoj je razlog nepravilan oblik poprečnih ploha u prsnoj "
visini.