DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 7     <-- 7 -->        PDF

... T\ekt

Prof. Dr, Antun Levaković (Zegreb):


Još nešto o veličini dopustivog zaokruženja
u očitavanju promjera prigodom klupovanja
sastojina.


u mojoj »Deiidrometriji« na 185. strani^ ...^..1... fotrntik 1.
za iznos dopuistivo´g zao-kriiženja u očitavanju promjera prigodom
klupovanja saistojina osoiva se na predmnjevi (podstavljenoj .^..
od prol, Kxinze-a),^ da se u svakom debljinskom stepenu ..:^
laže samo po dva stabla: jedno na donjoj, a drugo na gornjoj
granici debljinskog stepena. Na O´snovu te prcdmnjeve stavljen je
kao regulativ zaokružbenog iznosa zahtjcA^, da između zbroja te^
meljnica (kriižnih ploha u prvoj visini) pripadnih tim dvjema
stablima i između dvostruke temeljnice pripadne sredini zaokr^
ženja (debljinskog stepena) ne smije postojati .^... razlika od
one, koju još dopuštamo: t, j . od ...^ koja ne prekoračuje stano?
viti dopustivi pfocenat od zbroja tih dviju temeljnica.


Međutim navedena .........^. može samo sasvun izuzetno
u zbilji nastupiti, jer u pravilnijim ^sastojinama većega rasprostra^
njenja svaki debljinski stepen sadržaje redovitO´ znatan, a mnogi
od njih (o´Sim slkrajnjili) dapače velik — i veoma velik — broj
stabala, od .... su neka (poprillci polovica njih u svakom ste:=
penu) jača, a neka slabija od onoga stabla, čiji promjer odgo.^ara
baš sredini debljinskog stepena. Tu dakle mora da bude faktični
zbroj svili temeljnica u dcjbljinskom stepenu približno jednak
produktu od ukupnog broja stabala u stepenu i od one temeljnice,
koja odgovara sredini de^bljinskog stepena: t. j . diferencija između
faiktičnog zbroja svih temeljnica u stepenu i naA^edenog produkta
ne smije premašiti stanoviti dopustivi procenat od faktičnog
zbroja svih ovih temeljnica.


Da vidimo dakle, koliki mora da bude iznos zaokruženja uz
ovu potonju predmnje\aT, koja mnogo Adše (čestoputa gotovo sa:^
svim) odgO´vara zbilji.


Budući da svaki debljinski stepen u pravilnijim sastojinama
većega opsega sadržaje OA^^lik ili paoc ..4. velik broj stabala, ko:^
jih se prsne debljine giblju između prilično usko ....1...1. gra^^
nica dotičnog stepena, to se priličnO´ može uzeti, da su u svakom


"* Vidi eventualno i Šumar. list od 1919. i^odine, str. 343—350.


~ Anleitnng 7.. Aufn.ubrne dcs Holzefehaltes der \A^\l(lhestiinde, 2. izdan]e,
1891. Isto se nalazi i u 3. izdanju od god, 1916.