DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 60     <-- 60 -->        PDF

252 Službene vijesti.


Hrvata i Slovenaca, i´kvidacije moratornog stanja. likA-idacijc pravnoj:* stanja
stvorenog ratom i naknade štete rutom prieinjene, uredba o zajmu i o ubrzanju
rada kod sudova, mogu se menjati samo zakoiiodavnim putem.


Prema prednjem uredba od 27. VI. 1921 /:..{. je i s time treba biti na


čisto.


Državni ispit za samostalno vodjenje šum. g-ospodarstva.


Glasom raspisa u »Narodnim novinama« obdržavat ee se ovaj ispit dne


24. }\´. 1923. Molbe se podnome do 17. IV. o. g. na Šumarski Odsjek Mimstarstva
Suma
i Rudnika u Zagrebu.
(Taj je ispit raspisan po naredbi Min. Š. i R. od 22. listopada 1919., br.


15.462. koja je sastavljena po staroj naredbi -za Hrvatsku i Slavoniju te ...
dokinula odredbe, koje su u tom pogledu važile za druge pokrajine (n. ... Slo^
veniju). Isti nije protegnut na cijelu državu te ga n. pr. šumari iz Srbije ne
polažu.
Ovo izaziva nepotrebno uzrujavanje, kako smo opetovano vidjeli u našoj
javnosti.
Nadamo se, da ee Ministarstvo Šuma i Rudnika cim prije uzeti u pretres
svojedobno predloženi nacrt J. Š. U. za te ispite te oru stvar ispraviti. Op. ur.)


Osobne vijesti.


Odlikovanja u šumarskoj struci.


Mi Aleksandar I.


po mdo-sti Božjoj i volji narodnoj Kralj Srba, Hrvata i Slovenaca.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika Ordlikujemo:


Našim Ordenom Sv. Save III. stepena:


Generalnog Direktora Šuma dr. Milivoja l´asića; Načelnike Ministarstva
Šuma i Rudnika u Generalnoj Direkciji Šuma: Jovana Metlaša; Slavoljuba
lliča; Milorada, Jovanoviča; Jovana Gačića; Miodraga Stamenkovića; ....
sterijalnog savetnika: ZoUana Siencia i šefa Direkcije Šuma u Skoplju direk^
tora Jovana Jckića.


Našim Ordenom Sv. Savo iV. stepena:


Inspektore Ministarstva Suma i Rudnika u Generalnoj Direkciji Šuma:
Svelislava Radenkoviča; Jovana Simonovića; Sveiislava D. Tadorovića; Dušana
.. Popovića; Mihaila Ljašiinu; Vladimira Markovića; Vojislava Jovanoviča;
Miloša Jovanoviča; Manojla Divjaka; Radoslava Đermanovića; Slavka ?etroni=
jevića; Božidara Siamenkovića; Savu Vačetića; Anluna Ružica; Josifa Balenainspektore
Ministarstva Šuma u pensiji: Svetozara Ranifovića i Miloša Neškoviča.


Našim Ordenom Sv. Save V. sfcepena:


Okružne Šumare: Žarka Čajkanovića; Krisfivoja Dvajića; Dragoljuba Milo:´
vanovića; Josifa Borošića; Josifa Tirića; Vladistava Novakovića; Borisava Niko^
lica; Vladislava Koržcnskog; Dorđa Jelaču; Dragoljuba Petrovića; Mihaila ...^
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 61     <-- 61 -->        PDF

Službene vijesti. 253


kovića; Nenada Nikolića i Mihaila Braljincu: sckrctiint Ministarhh-a Surn^i i
Rudnika u Generalnoj Direkciji Suma Mihaila Sirnica i arhivara .\ikolu ....^
novića.


Nažim Ordenom Sv. Save III. stepena:


Dvorskog Savetnika Direktora ... Direkcije Suma u Ljubljani Josipa
Rasiiju i Višeg šumarskog Savetnika Antona Šivicu,
Našim Ordenom Sv. Save V. stepena:
Okružne Šumare Alojzija Rihferšića i Miroslava Hanzlovskog.
Našim Ordenom Sv. Save V. ^tepena:
Sekretara Šumarskog Inspektorata na Cetinju Aniuna Kalinića,


Našim Ordenom Sv. Save III stepena:


Kr. ministerijalnog sav etnika i šefa Šumar&kog odseka u Zagrebu Stevana
Petvoviča; Kr. ministerijalnog savctnika i Predstojnika Kr* Direkcije Šuma u
Zagrebu Dragutina Polačeka; Kr. šumarskog nadsavctntka i Predstojnika Kr.
Direkcije Šuma u Vinkovcima Petra Manojlovića; Kr. šumarskog nadsavetnika
I Predstojnika Kr. Direkcije Šuma na Sušaku Alfonza Kaudersu,


Našim Ordenom S\". Save IV. stepena:
Kr. šumarske nadsavetnike kod Kr. Direkcije Šuma u Zagrebu Emila
Kundvala i Iliju Slijepčevtća; Kr. šumarskog savetnilca i upravitelja Kr. šumske
Uprave u Karlovcu Pa ju Popovića; Kr. šumarskog nadzornika I, razreda u pen*
ziji Vilima Dojkovića; Kr. šumarskog savetnika kod Šumarskog Odseka u Za==
grebu Rudolfa Kolibasa; Kr. šumarskog savetnika i izve&titelja Kr. Županijske
ObLa^ti n Zagrebu Rudolfa Ernia; Kr. šumarske nadzornike: kod Šumskog Od;^
seka u Zagrebu 5rećlca Majera i Ivana Čeovića; Kr. šumarskog savetnika i Sefa
šumske Uprave u Novoj Gradiški Belu JelmanB* Kr. šumarskog savetnika kod
Kr. Direkcije Suma u Zagrebu Milana Marinovića; Šumarskog savetnika Slunja
ske Imovne Opštine u penziji Stjepana Frkića; Šumarskog nadsavetaika i upra^
vitelja Sumsko^Goepodarstvenog Ureda Imovne Opštine Brodske u Vinkovcima
Andriju Perusića; Šumarskog savetnika Imovne Opštine Đurđevačke Gustava
Laha; Šumarskog savetnika Imovne Opštine Brodske O škara A gica; Šumarskog
savetnika Imovne Opštine Ogulinske Andriju Čopa; Nadšumarnika i Sefa
Im^ovne Opštine Petrovaradinske Savu Milutinovića; Nadšumarnika i Šefa
Imovne Opštine II. Banske Jovana Lazića; Šumarskog savetnika i Šefa Imovne
Opštine Otočke Mihaila Devetu; Nadšumarnika Imovne Opštine Križevačke
Mirka Majera´ Nadš´umarnika Imovne Opštine Brodske Nikolu Abramoviča;
Šumarskog savetnika Vlastelinstva Biskupije Đakovačke Rudolfa Marakovića,.


Našim Ordenom Sv. Save V. stepena:


Kr, šumarskog na^dinžinjera kod Direkcije Šuma u Alnkovcima Stanka
Belinskog; Kr. šumarskog nadinžinjera kod Direkcije Šuma u Zagrebu Žarka
Miletiča; Kr. šumarskog inžinjera i Šefa Šumske .....^. u Novskoj J/´idoja
Mihalđića; Kr. Šumarskog nadzornika I. razreda kod Kr. Kotarske Oblasti u
Našicama Josipa Gvunwalda^mlađeg; Kr. šumarskog nadzornika II. razreda kod
Šumarskog Odseka u Zagrebu Josipa ^e^cnera; Kr. šumarske nadzornike II. raz^
reda Velimira Kereškenji^a^ kod Kr. Kotarske Oblasti u Sisku; Pera KovaČe^^
vica, kod Kr, Kotarske Oblasti u Slatini i Milana Pihlera, kod Kr. Kotarske
Oblasti u Požegi; Šumarske savetnike: kod Petrovaradinske Imovne Opštine
Borivoja Neškovića i Svefozara Radojčiča; Šumarnike: Mihovila Markić^, kod
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 62     <-- 62 -->        PDF

254 Službene vijesti.


Siunjskc Imov-ne Opštine; Antuna Tomljenovićn, kod Brodske Imovne Opštine;
Stjepana Ferenčića i Mi]u Budiselića kod Križevačke Imovne Opštine; Zlatka
Turkalja, kod Ogulinske Imovne Opštine; Vilka Vidmara i Milorada Sekulića
kod Gradiške Imovne Opštine, i Dušana Jasića kod IL Banske Imovne Opštine;
šumarskog nadinžinjera Đurđevačke Imovne Opštine Petra Skrljca; Jaroslava
3ugu šumara; Sumarsko>riičunar&kog nadsavetnika Križevačke Imovne Opštine
Tomu Bogojevića i nadoBcijuIa osmog činovnog razreda Imovne Opštine Brod^
ske Matu Medvedovića,


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika a za zasluge oko o.snivanja


Jugoslovcnskog Šumarskog Udruženja i za predam rad u njemu odlikujemo:
Našim Ordenom Sv. Save III. stepena:
Predsednika Jugoslovcnskog Šumarskog Udruženja Milana Tutkovića^


industrijalca, Fodpredsednika Jugoslovensko-g Šumarskog Udruženja Josipa
Lenarčiča, i člana L´pravnog Odbora Jugos´lovenskog Šumarskog Udruženja dr.
Aleksandre Ugrenovića, profesora na Šumarskom Fakultetu Univerziteta Za?
grebačkog.


Našim Ordenom Sv. Save IV. stepena:
Kr. šumarskog savetnika Kaju Gmbića,
Našim Ordeno^m Sv. Save V. stepena:
Kotarskog šumara Ivana Dražčića; šumara Stjepa Favličevtća^Supetara,


i kotarsko´g Šumara Alfreda RosUa.
NašimOrdenom Belog Orla V. stepena:
Ivu ćipika, inspektora Generalne Direkcije Šuma.
Našim Ordenom Sv. Save III. stepena:
Ministerijalnog savetnika i Direktora Kr. Direkcije Šuma u A2>atiiiu


.... Čmelika.


Našim Ordeno^m Sv. Save IV, stepena:
Šumarskog savetnika Vašu Radonjića.
Našim Ordenom Sv. Save V. stepena;
Šumarske nadinžinjere: Aleksandra Bogičevića; Vladimira Ciganovića i


Antona Berzenović^; Šumarske inžinjere: .odora Španovića; Marjana Jerhića
i Franju Asaja; Šumarsko^računarskog sa\^etnika Vladimira Arnovljevića; Su?
raar&ko?inžinjerskog pristava Đuru Milica i Šumarske oficijale: Proku Sekisa i
Ivana Klariča.


Našim Ordenom Sv. Save III. stepena:
Ministarskog Savetnika, vršioca dužnosti Direktora Direkcije Šuma u Sa?


rajevu Karla Karopa; ministarskog savjetnika u penziji Jovana Padežanina.
Našim Ordenom Sv. Save IV. stepen:
Šumarske nadsavjetnike: Franju Pšibika i Josu Radalovića; Vladinog taj?


nika Dra. Dimitrija Miloševića i nadšumarnika Pavla Bilića.
Našim Ordenom Sv. Save V, stepena:
Šumarske nadinžinjere: Romana Sarnavku; Stojka Bojica i Svetozara Ne?


dimovića; Sumarnlke: Milana Bajića; Milana Knežević^, Osmana Topčagića i
Jovana Meseiđića, Direktora Pomoćnih Ureda Direkcije Suma u Sarajevu Omera
Vajnerfa, Nadšumaca Ristu Čekrliju; Podšumare: Rista Dodera, Antona Se*
kulića i Andriju VukaUnovića,


. e o g . a , L decembra 1922. god.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Službene vij eati. 2 55


Na predlog Na.^eg Ministra Šunui i Rudnika a ... zasluge oko osnivanja


Jugoislovenskog Sumiirskog [jdvužvnja i za predani rad u njemu odlikujemo:
Našim Ordenom Svetog Save ili. stepena:
PrvotJ podpredsednika Jugoslovenskog Udruženja Miloša P. Ćhkoviće,


inspektora . Upravnika Zavoda za Inpregniranje u KruŠevcu.
Zlatnom Medaljom za revnosnu službu:
Dobrosava Sišmanovica, sekretara Generalne direkcije Suma Ministarstva


Šuma i Rudnika.
Našim Ordenom Svetog Save IV. reda:
Zvezdana Čebinca, inspektora Ministarstva Šuma i Rudnika Generalne
Direkcije Štima,
Našim Ordenom Svetog Save V. reda:
Jovana Kraljevića, sekretara i Vukotu Spasojeviča, pisara Ministarstva
Suma i Rudnil^a; Okružnog šumara Dragoljuba Blažeka i podšumare: Milenka
Šunjevarića; Petra Mimkovića i Aleksandra Košića.
Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika, a za zasluge oko osniA´anja
Šumarskog Lovačkog Muzeja u Aleksincu odlikujemo:
Našim Ordenom Svetog Save IV. reda:
Bozu Dragićevića, okružnog marvenog lekara u Aleksincu.
Naš Ministar Suma i Rudnika neka izvrši ovaj Ukaz.


U Beogradu, 4. januara 1923. god.


Imenovanja i unapređenja.


Ha ....... ..... ........ .... . ....... ..........:


.. ......... ........... . ..... ........ ....... .. ...... ........
-3.600 ... pa ... ......... ..... . ......... ....... ........., .........
11 .........^. ........ ....... .........


......., 11 ........ 1923,
Ha ....... Hanjer ........ .... . ....... ..........:
.. ......... .......... . ...... ........ ....... ... ...............


..... ............... ...... ....... ...... ......, ............ .....
........ ....... . .........>. ........ ........ . ........, — no .......
.......


.. ......... ........... . ..... ........ ....... . .......... ........
........ . ........ .... .........., ......... ..... ........ ....... ...
............... ..... ............... ...... ......., — no ....... .......


. ........, 11. ........ 1923.
Ha ....... ..... ........ .... . ....... ..........:
.. ........... ......... . ....... ........ ....... npii ......... ....


. ....... .. ........ ...... .. 2000 (... ......) ...... ..... ......, ...........
......... XL ........ ....... .... .........;


.. ........... ......... . ........... ........ ....... ... .........
.... . ....... .. ........ ...... .. 1600 (...... ...........) ...... ...........
......... ...... ......, ... ..... ..........


. ........, 11. ........ 1923.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

256 Službene vijesti.


:.<^ ....... Haiuer ........ .... . ....... ...........


.. ... ......... .............. . ....... ........ ....... ... Kp. Ko......
...... . ..... ...... ........., ... ......... ............... .....
........ ....... ... Kp. .......... ....... . ......., — no ....... ......;


.. ... ......... .............. . ....... ........ ....... ... Kp. Ko......
....... . ..... ...... TpyMMfia, ... ......... .............. .....´
........ ....... ... Kp. .......... ....... . ......., ~ no ....... ......;


.. Kp. [......... .......... . ..... ........ ....... ... Kp. ..........
....... . ....... ......... .............., ... ......... .......... .....
........ ....... ... Kp. ........ ....... . ....., ~´.0 ....... ......;


.. ... ......... .............. . ....... ........ ....... ... Kp. ..........
....... . ....... ...... J. ........, ... ......... ....................
........ ....... ... Kp. ........ ....... . ....., — no ....... ......;


.. ... ......... .............. . ....... ........ ....... .. ........
...... .. 2800 ...... ... Kp. ........ ....... . .......... ..... ....^
Kp, my.viapCKor ........... ....... ........ ....... .... Kp. ........ .......;


.. Kp. ......... .............. . ....... ........ ....... .. ........
...... .. 2800 ...... ... Kp. ........ ....... . ......... ........ .......^
Kp. ......... ........... ....... ........ ....... .... ... ........ ........


. ........, 11. ........ 1923.
Ha ....... ..... ........ .... . ....... ..........:
.. Kp. ......... ........... . ..... ........ ....... ... Kp. .........
.... .. ...... ..... ........, ......... ........... ..... ........ .......
. .......... Kp. ...... ...... . ........, — no ....... ......;
.. Kp. ......... ........ . ....... ........ ....... . ..........
Kp. ...... ...... . ....... ... ......... ........ ..... ........ ......:!
..... ......, .........>. Kp. ...... ...... . ... .... .. ........ ......;
.. Kp. ......... ....^.... . ....... ........ ....... . ..........
Kp. ...... ...... . ... .... .... ........., ... ......... ........, .....
........ ....... . .......... Kp. ...... ...... . ......, ~ no ....... ......;
.. Kp. ........-........... ........ . ....... ........ ....... . .^.........
Kp. ...... ....... . ........ ..... ......., ... ........-...........
........ ..... ....11... ....... . .......... Kp. ...... ..... . ......., —
no ....... ......;
.. Kp. ..1.....()-........... ........ . ....... .....´OM ....... . ..........
Kp. ...... ...... .-........ ........ ......, ....:1....~...........
........ ..... ........ ....... . .......... ........ ........ . .....-...../
...... ....... 1. ......, — no ....... ......; ;., , . .


.. Kp. ......... .....>... . ....... ........ ....... . ..........


Kp. ...... ...... . ...... ...... ......, ... ......... ........ ..... ..


...... ....... ... ......... .... . ......., — no ....... .......


......., 11 ........ 1923.


Ma ....... ..... ........ .... . ....... ...........:


.. ... ......... .............. . ..... ........ ....... ... Kp. .........


............ . .......... ........ ...... ......, ........-......... .....


...... ....... ........ ....... ... ..... Kp. ......... .............


. ........ 9, ........ 1923, -´ ^