DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 58     <-- 58 -->        PDF

250 Službene vijesti.


Službene vijesti.


Načela posiopanja pred občimi ttpravmmi oblastvi v Sloveaiji.


Prcdsedstvo pokrajinske uprave z& Slo\enijo v Ljubljani je dne 28. fcb^
ruarj-i t. 1. izdalo postopnik o načelili upravnega po&topanja pred občimi uprava
nimi oblastvi I. in IL sto-pnje v Sloveniji.


Postopnik je razglašeu v 25. številki Uradnega lista za Slovenijo, I. 1923.


Prvi del tega postopnika govori o upravnih oblastvib 1. ia IL stopnje ter


o načeiili oblastv´enega poslovanja in postopanja.
... del obravnava skupna načela za postopanjc v stvareb svobodncga
piCudarka in v stvareh, ki se tičejo strankinih pravie. Ta del razpada v 6 ..^
glavi) in sicet:


1. o udeležencih in strankab (udeleženc-, zakoniti zastopniki, pooblašecni
y.astopniki, prihod pred urad, viogc in izjavo udelczenccv, zapisniki in uradne
zabeležbe, skupni nastop udeležonccv. stranke in pravice strank);
2. o ugotovitvenem postopanju (uvedba in i:^vedba ugotovitvenei^a postom
panja, oficiozno postopanje, ustno in pismeno postopanje, nejasnost postopanja,
ugotovitev stanja stvari, listine, zaslisba prič, pritegnitev izvedenceA-, pristran
nost uradnih organov, izvedenccv in prič, ustna razprava pred oblastvom, za*
ključek in stroški postupanja, nedostatki postopanja);
3. o ohlastvenih odloebah (odloebe, rešitve in vmesne reš:tvc, razsodne,
posvedočbe. naredbe, obrazlo/itev rešitve, obvestitcv o rešitvab višjih oblastev,
pouk o pravnih sredstvih, i/vivšnost oblastnih rešltcv, nedo^statek obvezne moči,
odklonitev zaradi odloeenc stvari);
4. o prito/nem postopanju (instančni tek, pritožbe, pritožni roki, uradni
pretres došbh pritožb, razsodbe o pritožhah);
5. o izvršcvanju nadzorne oblasti (nadrcjenih oblastev nad podrejenimi
državnimi oblastvi);
0. o vroćanju viočitve udclcžence-m. sti-ankam in njih zastopnikom. ino^
stranim državnim zastopništvom . niisi državi in oblastvom, zavo>dom in po*
edincem v inostranstvu, vročanje vojaskim oscbam. vojaškim in civilnim oblast*
vom in zavodom, kraj vroeitve, redni, izredni dokaz ..očitye).
Trctji del vsebuje po´sebna načela za postopanje v stvarah, ki se tieejo
strankinih pravio (pojem stvari, ki se tieejo strankinih pravie, ugotovitev last*
nosti kot stranke in pritegnitev strank k po^stopanju, zastopstvo strank, ustno
postopanje, pravice, dolžnosti strank z ozirom .. postopanje, vpogled v sp´.se,
pritegnitev izvedencev, izpovedbe prič in izvidi izvedenccv, dogovori sti-ank,
razsodba, roki za izdajanje lozsodb, vročanje razsodb, pravica strank do prJ
tožbe, razsodba o pritožbah, oblika raz,sodb o pritožhah. pravomoćnost razsodb,
obnova postopanja. bistvcni nedostatki postopanja). /ng. .. 5.