DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jug<)bioA\ Šumarskog Uclru/eaja. 247


ČL 33.


i^orcd slučaja, navedenog u čl. ,^2. ovih pravila, mo/e raspustiti Podružinu
i Glavna skupština Udruženja — većinom glasova.
I za taj slućajf kao i :za slučaj eventualnog oblasnog raspusta Podružine,
važi glede inuovine cl. 30. Pratila Udruženja.


Cl 34.


Ovih pravila ne mogu menjati Podruzine, već samo staviti prcdlog ..
njihovu izmenu. odnosno nadopuno.


Čl 35,


Kvalifikovanim u smislu čl. 7., 12., 16., 24. i 26. ovih pravila smatra se
svaki šumarski stručnjak, koji je s uspehom svršio najvišu stručnu šumarsku
školu, sto je tada na teritoriju Kraljevine postojala, ili njoj jednaku ili od
nje viŠti stručnu šumarsku školu izvana, odnosno koji je položio ispit ZB.
samostalno vođenje šumskog gospodarstva.


ČL 36.


Ova pravila važe za sve Podruzine priA´remeno od ča^a, kud ih odobri
Glavna uprava, a definiti%´Tio odobriće ih Glavna godišnja skupština Udruženja.


Prihvaćeno na sedniei .1.... uprave J. Š. U. u Mariboru dne 28. jan. 1923„


Iskaz uplaćene članarine u mjesecu februaru 1923,


Redoviti članovi: Levaković Antun, Zagreb 50 D (za 1923.): Rihtar
Ćiril, Apatin 50 D (za J923.); Hekner Josip. Zagreb 50 D (30 D za 1922, 20 D
za 1923.); Rajković Đuro, Zagreb 25 D (za 1923.): Matonički Stjepan, Zagreb
55 D (5 D upisn., 50 L) članarine za 1923.); KoIibaŠ Rudolf, Zagreb 50 D (za
1923.); Gjurković Matija, Irig 50 D (/a 1923.); Smilaj Ivan, Kadovae ^. D (za
19230; Pctrovič Stevan, Zagreb 50 D fza 1923.): Petrović Oraociljub. Djcvdjelijc
50 D (za 1023.); Draženović Ivan, Nova^Gradiška 60 D (30 D 7.a VQ3., 30 Din
za 1922.): Ciganović Madimir, Apatin 50 D (30 D za 1922., 20 D za 1923.);
Banbulo.dć Petar, Turbe 50 D (za 1923.); Lazar .Tovanovič, Kraljevo 60 D (30 D
za 1922., 30 D za 1923.); Koneeni Jaro&lav, Priština 60 D (30 D za V)22., 30 D
za 1923.); Milovanović Dragutin, Užiec 80 D (30 D za 1922., 50 D za 1923.);
Miller Đuro, A^irovitica 50 D (za 1923.); Amidžić .^....... Sarajevo 50 D (za
1923.); Sablić Rudoif, Sušak 50 D (za 1923.): Koprivnik Vojko. Beograd
50 D (za 1923.); Pohl Eduard, Brod n. .. 55 D (5 D upi^n.. 50 D ...... za
1923.); Ljuština Mihajlo, Beograd 50 D (za 1923); Kušan Stjepan, SokoUiesRoga*
tiea 50 Đ (25 D za 1923., 25 D za 1924.); Teiar Đuro, Sarajevo 50 D (za 1923.);
Drtik Ivan, Lazić^Šljivošcvci 5 D (upisnina); Mareš Dragutin, Podravska^Mosla?
vina 5 D (upisnina); Ton Josip, G, Miholjac 5 D (upisnina); Tirich Josip, Pa?
račin 50 D (za 1923.); Jazarcvski Pavao, Kruševue 20 D (za 1923.): Flofman
Josip. Prokulje 30 D (za 1922.); Mc(]Iin Udalrih, Knin 50 D (35 D za g. ]921.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 56     <-- 56 -->        PDF

248 I/ Jugoslov. .^^unmrskog "Udruženja.


15 D za 1924.); HraniioviĆ Dane, Metlika 50 D (za g. 1923.); Nikić Stjepan.
.^...5 50 D (za g. 1923.); Oraščić Ivan, Split 55 D (5 D upisnine, 50 D za
g. 1923.); Šoo^: Curo, Križev^e 50 D (za g. 1923.); Laeh Gustav, Bjelovar 50 D
(za g. 1923.); ....... Ante, Ivanee 30 D (za g. 1923.); Waszner Josip, Sarajevo
50 D (/a g. 1923.; Turkalj Ivan, Drežnik 15 D (za g. 1923.); Dremil Oskar,
Dvor 50 D (za g. 1923.); Dumendžić Adolf, Osijek 50 D (35 D za g. 1923., 15 D
za g. 1924.); Gubenko Vasilije. Kištanje 55 D (5 D upisnine, 50 D za g. 1923.);
Hajde Josip, .. Dubica 50 D (za % 1923.); Belanović Sava, Sr. Mitrovica 50 D
(za g. 1923.); Sverko Ivan. Zagreb 55 D (50 D za g. 1923., 5 D upisn.): Uroić
Josip, Čazma 30 D (za g. 1922.); Vukomanovie Andrija, Pazario 50 D (za g,
1923.): Marković Radovan, .. Dubiea 50 D (za g. 1923.): Radošević Milan,
Zagreb 55 D (50 D za g. 1923., 5 D upisn.); Smiljanić Konstantin, Jasenak 50 I)
(za g. 1923.); Radošević \´., Vrhovine 50 D (za g. 1923.); Dereta Mihajlo,
Otočac 50 D (za g. 1923-); Cop ...., Kuljam 30 D (za g. 1923.); Schmid Ivan,
Gradačac 50 D (za 1923.); Krišković Lambert, D. Miboljac 50 D (za g. 1923.);
Dereta Mihajlo, Otočac 30 (za g. 1922.); Jošovec Adolf, Draganac 50 D (za g.
1923,): Schieber Osvald, .. Dubiea 25 D (za g. 1923.); Zastavniković Slavko,
Delnice 50 D (35 D za g. 1923´., 15 D za g. 1924.): Mikie Adam, Tovarnik 30 D
(za g. 1922.): Herak Emil, Ivanjska 60 D (30 D za g. 1922., 30 D za g. 1923.):
Pirkmaier F.. Tompojevei 30 D (za g. 1922.); Simunović Zivan, Sr. Mitrovica
50 D (za g. 1923.): Petrcn4ć Pavle, Sr. Mitrovica 50 D (za g. 1923.): Fischer
Makso, Novska 30 D (/a g. 1923.); Polak A\4imir, Sv. Ivan Zelina 50 D (za g.
1923.); Fuksa ...1..% Kopri\nica 50 D (za g. 1923.); Katić Krešimir, Fužine
30 D (za g. 1923.); Krčck. . ukovar 50 D (30 D za g. 1922., 20 D za g. 1923.);
Tomljenović Ante, Pleterniea 30 D (za g. 1922.); Tomljcnovie Ante, Pletcrnica
50 D (za g. 1*..); Ervaćanin MOoš, Jasenovac 50 D (za g. 1923.); Matić Jovan.
Morović 30 D (za g. 1922.); Bjego\de ....., Otočac 50 D (30 D za g. 1922.,
20 D za g. 1923.); Koprić Andrija, Ivanovosclo 50 D (za g. 1923.); Pićman Karlo,
Crni.lug 50 D (zu g. 1923.); Mrkonjić Đuro. Oštrelj 50 D (za g. 1923.); Šljivić
Dušan, Saraje\o 50 D (za g. 1923.); Czeisbcrgcr Ernest, \´inkovci 50 D (za g.
1923.): Vlaho^ić Ilija. Vinkovci 12 D 50 p (za g. 1923.); Kovaćić Horislav.
Mnkovci 50 D (/a g. g. 1923.); Marko\ić Ljubomir, .^ nkovei 50 D (za g. 1923.);
Duduković Milan, Dubica D 50 (za g. 1923.); Maksić Ratislav, .´. Gorica 50 D
(za g. 1923.); Maruzzi Ivan, Sušak 50 D (za g. 1923.); Knežević Gjuro, Pakrac
50 D (za g. 1923.); Serdar Stjepan, Sušak 50 D (za g. 1923.): Herman Josip,
Sušak 50 D (za g. 1923.); Ferenčić Stjepan, Čazma 60 D (30 D za 1922., 30 D
za 1923.); Turkalj Zlatko, Ogulin 50 D (za g. 1923.); Manojlović Petar, Vin=
kovci 50 D (za g. 1923.); Agić Oskar, Vinkovci 50 D (za g. 1923.); KovaćcvJĆ
Roko, Pisarovina 50 D {... g. 1923.); Kn^ačević I´ero, Slatina^ 50 D (za g. 1923.);
Paviić Ante, Ivanjska 50 (za g. 1923,); Jerbić Marijan, Apatin 50 D (za g. 1923.);
Rukavina Josip, Senj 50 D (za g. 1923.); Stivičević Nikola. Kostajnica 50 D
(za g. i92.x); dr. Langhoffer Aug., Zagreb 50 D (za g. 1923.): Sztchlo Julije,
Teslić 80 D (za g. 1922. 30 D i 50 D za g. 1923.); Ružičić Antun, Djakovo 50 D
(za g. 1923.); Rohr Petar, Nas´ce 50 D (za g. 1023.): Premužić Andrija. V. Go.
lica ^. D (27.50 D za g. 1923., 22.50 D za g. 1924.); HeJebrant Adolf. Pckupsko
50 D (za g. 1923.); Frković Ivan, Ott čuc 50 D (30 D za g. 1022.. 20 D za


g. 1923.): Šurić Stjepan, Zagreb 5(( 1) (za g. 1923.); Lohwaser\\li-rc50 D (za g. 1923.); Semiz Risto, Stolac 50 D (za g. 1923.); Majić Josip. .. Gra^


ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Iz Ju|^osIov. Sumarski>g Ud.x"u/ciija, 24^


diska 50 (za g. 1923.); ... / Marin, Dubrovnik 50 D (za g. 1923.); Asaj Friinjo,
Bezdan 50 D (za g. 1923,); Fopović Nikoh, Jrig 50 D (za g. 19230; Koiingtr
Rudolf, Vozuča 50 D (za g. 1923.); Grubić ...., Split 50 D (za ´g. ]923.j;
^Schreiber Lcopold. Drvar 50 D (za g. 1023,); Mescidžić Jovan. O.štrclj 50 D
(za g. 1923.1


Članovi pomagači: Ficko Dragutin, Zagreb 30 D (za g. 1923.);
FranciŠkO´Vić Stipo, ZaL^rcb 30 D (za g. 1923.); Žagar Bogosbiv, Zagreb 30 D
(za g. ]923.); Mikkušić Josip, Zagreb 30 D (za g. 1923.); DjuLbcgo^ić Fchun,
Zagreb 30 D (za g. 1923.); Opaoić Vojislav, Zagreb 30 D (za g. 1*..); Pod.
gorski Ivo, Zagreb 30 D (za g. ]923.); Horvat August, Zagreb 30 D (za g. 192:-).);
Bila Jovo, Zagreb 30 D (za g. 1923.); Čop .^......., Zagreb 30 D (za g. ]923.);
2agar Bogdan. Zagreb 30 D (za g. 1923.); Širjakov Aieksander, Beograd 25 D
(za g. 1923.); Vasiljev Aieksander, Beograd 25 D (za g. 1923.); Trifunović Dr:u
goljub, Beograd 25 D (za g. 1923.); Rrizgolin Dorde. Beograd 25 D (za g. 1923.);
Grigorijev Evgenije, Beograd 25 D (za g. 1923.); Jovanović Ilija, Beograd 25 D
(za g. 1923.); Krstić Ljubiša, Beograd 25 D (za g. 1923.): Stošić Mihajlo, ...^
^rad 25 D (za g. 1923.): Novović Marko, Beograd 25 D (za g. 1923.); Btljcckv
Nikola, BeO´grad 25 D (za g. 1923.); Kovalov Petar, Beograd 25 D (za g. 1923.);
Djoko´Vić Radovan, Beograd 25 D (za g. 1923.); Terešćenko Stevan, Beograd
25 D (za g. 1923.); Jovanović Tihomir, JBeograd 25 D (za g. 1923.); Golubović
Ljubivoj, Beograd 25 D (za g. 1923.); Konjuhov Vasibje, Beograd 25 D (za g.
1923.); Lozjanin Milorad, Grk 25 D (za g. 1923.).


Pretplata : Kotarski ured Gradačac 50 D (za g. 1922.); Gospodarstveni
ured imov. opć. Gjurgjcvačke, Bjelovar 50 D (za g. 1922.); »Slavlja« d. d. za
ind. drva, Vinkovci 100 D (za g. 1923.); Parna pilana Okućani (Narodna šum.
industr. d. d. Zagreb), Okućani 100 D fza g. 1923.); Kr. Šum. uprava C´akovac
100 D (za g. 1923,); Kot. šumarija ogulin&kc imovne općine, Ogulin lOO D (za


g. 1923.); Kot. šumarija ogulinske imovne općine, Plaški 100 D (za g. 1023.);
Kot. šumarija ogulinske imovne općine, Brinje 100 D (za g. 1923.); Kot. šuma*
rija ogulinske imovne općine, Drežnik lOO D (za g. 1923.); Kot šumarija ogu*
linskc imovne općine. Senj 100 D (za g. 1923.); Kot. šumarija ogulinske imo^me
općine, Mo´druš 100 D (za g. 1923.); Šumska uprava HamKumpanija 100 E) (za
g. 1923.); Šumska uprava Zmajevac kod Osijeka 100 D (za g. 1023.).
Ispravak . U broju trećem Šumarskog lista pod rubrikom »Uplaćana
Članarina<^ potkrala se pogreška, da je članarina plaćena samo za god. 1922. a
mora stajati za god. 1922. i 1923.