DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Iz Jug<)bioA\ Šumarskog Uclru/eaja. 247


ČL 33.


i^orcd slučaja, navedenog u čl. ,^2. ovih pravila, mo/e raspustiti Podružinu
i Glavna skupština Udruženja — većinom glasova.
I za taj slućajf kao i :za slučaj eventualnog oblasnog raspusta Podružine,
važi glede inuovine cl. 30. Pratila Udruženja.


Cl 34.


Ovih pravila ne mogu menjati Podruzine, već samo staviti prcdlog ..
njihovu izmenu. odnosno nadopuno.


Čl 35,


Kvalifikovanim u smislu čl. 7., 12., 16., 24. i 26. ovih pravila smatra se
svaki šumarski stručnjak, koji je s uspehom svršio najvišu stručnu šumarsku
školu, sto je tada na teritoriju Kraljevine postojala, ili njoj jednaku ili od
nje viŠti stručnu šumarsku školu izvana, odnosno koji je položio ispit ZB.
samostalno vođenje šumskog gospodarstva.


ČL 36.


Ova pravila važe za sve Podruzine priA´remeno od ča^a, kud ih odobri
Glavna uprava, a definiti%´Tio odobriće ih Glavna godišnja skupština Udruženja.


Prihvaćeno na sedniei .1.... uprave J. Š. U. u Mariboru dne 28. jan. 1923„


Iskaz uplaćene članarine u mjesecu februaru 1923,


Redoviti članovi: Levaković Antun, Zagreb 50 D (za 1923.): Rihtar
Ćiril, Apatin 50 D (za J923.); Hekner Josip. Zagreb 50 D (30 D za 1922, 20 D
za 1923.); Rajković Đuro, Zagreb 25 D (za 1923.): Matonički Stjepan, Zagreb
55 D (5 D upisn., 50 L) članarine za 1923.); KoIibaŠ Rudolf, Zagreb 50 D (za
1923.); Gjurković Matija, Irig 50 D (/a 1923.); Smilaj Ivan, Kadovae ^. D (za
19230; Pctrovič Stevan, Zagreb 50 D fza 1923.): Petrović Oraociljub. Djcvdjelijc
50 D (za 1023.); Draženović Ivan, Nova^Gradiška 60 D (30 D 7.a VQ3., 30 Din
za 1922.): Ciganović Madimir, Apatin 50 D (30 D za 1922., 20 D za 1923.);
Banbulo.dć Petar, Turbe 50 D (za 1923.); Lazar .Tovanovič, Kraljevo 60 D (30 D
za 1922., 30 D za 1923.); Koneeni Jaro&lav, Priština 60 D (30 D za V)22., 30 D
za 1923.); Milovanović Dragutin, Užiec 80 D (30 D za 1922., 50 D za 1923.);
Miller Đuro, A^irovitica 50 D (za 1923.); Amidžić .^....... Sarajevo 50 D (za
1923.); Sablić Rudoif, Sušak 50 D (za 1923.): Koprivnik Vojko. Beograd
50 D (za 1923.); Pohl Eduard, Brod n. .. 55 D (5 D upi^n.. 50 D ...... za
1923.); Ljuština Mihajlo, Beograd 50 D (za 1923); Kušan Stjepan, SokoUiesRoga*
tiea 50 Đ (25 D za 1923., 25 D za 1924.); Teiar Đuro, Sarajevo 50 D (za 1923.);
Drtik Ivan, Lazić^Šljivošcvci 5 D (upisnina); Mareš Dragutin, Podravska^Mosla?
vina 5 D (upisnina); Ton Josip, G, Miholjac 5 D (upisnina); Tirich Josip, Pa?
račin 50 D (za 1923.); Jazarcvski Pavao, Kruševue 20 D (za 1923.): Flofman
Josip. Prokulje 30 D (za 1922.); Mc(]Iin Udalrih, Knin 50 D (35 D za g. ]921.