DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Iz Jugosiov. šumarskog Udružeoja. 243


ĆL IL
Uprava E^odružine odgovorna je solidarno prema vlastima, n društvonim
poslovima:


a) Glavnoj upravi za sve one poslove, ^. koje je ova odgovorna Gla%TioJ
godišujoj skupštini Udruženja; prije svega za točno izvršivanje zadataka,
predviđenila izričito Pravilima Udruženja, te onih radova, koje joj Glavna
uprava ^naročito poveri;


b) Odboru Podružine za izvršenje svih odborskiia zaključaka;
c) Glavnom zboini Podružine za čitav svoj rad.


.. b) O d b o r P o d r u ž i . e.


či. a


Odbor Podružine stastoji se od Članova Uprave i izvesnog broja odboi>
nika iz raznih krajeva područja, po mogučnoeti zastupnika .... važnih granu
struke. Broj odbornika određuje Ustanovni zbor svake Podružine za sebe, ob^
ž:irom aa lokalne potrebe. Izmene u broju odbornika može doneti samo Glavni
z:bor pod zasebnom točkom dnevnog reda. Većina odbornika m^ora biti stručno
kvalifikovana (čl. 35. ov. prav.). PravO´ glasa uređeno je čL 6., 7. i 8. Prav.
Udruženja.


Svake godine odstupa ^/. svih odbornika; o tome, tko odstupa, odlučuje
kocka, ukoliko nisu pojedini odbornici dobrovoljno odstupili. Članovi odbora,
koji su otstupili, mogu biti ponovno birani.


. " " ČL 13. ^
´´
Odbor podružine sastaje se najmanje svaka tri meseca jednom na redovnu
odborsku sednicu, koja se ima vršiti po mogućnosti svaki puta u drugom
kraju teritorija.


Odborsku sednicu saziva Uprava ili predsednik Podružine poimence bar
osam dana pred sednicu, uz naznaku dnevnog reda sednice.


Pored dnevnog reda mora se među eventualijama raspraviti i o svim
inim pitanjima, koja pojedini odbornici Oi članovi iznesu, ako se tomu ne
proti4a većina Odbora.


Odbornici su dužni posećivati odborske sednice. Čim dobiju poziv, imaju
javiti tajniku, da li će na sednici učestvovati ili kojim su važnim razlozima
od toga zadržani.


Eventualne troškove, koji bi nastali Podrttžini zanemarenjem ove duž*
nosti, snose dotičai odbornici sami.


Odbornika, koji tri puta neopravdano izostane^ ili koji ne vrši svojih
dužnosti u redu i posle oponene. može Odbor isključiti i nadomestiti drugitn
(čl. 21. Prav. Udruž.).


Za predsednika i potpredsednika ne važi ovo zadnje* .


Ćl 14.


Odborskoj sednici predseda predsednik, a kad je on zadržan, stariji pot*
predsednik; ako su zadržani svi članovi predsednišfva, onda vodi sednicu naj*
stariji prisutni član Uprave.