DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 50     <-- 50 -->        PDF

242 Iz Jugoslov. Šumarskog Udruženja.


Ili: Organizacija (status) Fodružine,


a) U p . a .^ a P a d r u ž i n c.


ĆL 7.


iSa čelu Podružiae stoji Uprava, sastavljena od prcds&dnika, jednog ili


dva potpradscdnika, tajnika, blagajnika i dva do tri odbornika (cl .. Prav.


Udr-už.)-


Jedan član predsedn štva, tajnik, blagajnik i bar jedan odbornik moraju


stalno boraviti u mestu Podružlne.


Većina članova Uprave moraju biti kvalifikovani šumarski stručnjaci" (či.


35> ov. prav.).


Uprava se po potrebi .sastaje u sednice. ^akljucci tih sadnica valjani su,


ako su otvoreni većinom glasova i uz prisustvo bar jednog člana predsedništva,


tajnka i blagajnika ili njiho\-ih ovlaštenih zamenika. Kod jednake podele glas


i^ova prepušta se odluka Odboru Podružine.


ĆL 8.


Uprava, sa predsednikom na čelu, zastupa Podružinu prema vani te vrši


neposredna vodstvo, n&dzor i egzekutivu u svim radovima i zadacima, ....=^


janim u čL 4. ovih pravila, te izvršava sve zaključke podru/inskog Odbora i


Zbora Podružine.


Ona saziva sednice Odbora i Zborove Podružine te i^^rađuje za njih
dnevni red; dnevni red Zborova ima redovno predložiti Odboru na odobrenje.
Uprava sprema i dokončava predioge za Glavnu upravu i za Glavnu godišnju
skupštinu Udruženja.


ČL 9.


Tajnik Podružine vodi dnevni zapisnik (čL 5. ov, p.a.^) i svu prepisku
Fodružine, ukoliko ova ne spada u poslove blagajnika; on se brine za redovno
izvršivanje svih poslova i vodi inventar knjižnice; tajnik potpisuje svu svoju
prepisku uz predsednika ili potpredsednika. On xodi zapisnik sednica i Zbo?
rova te izveštava o detaljnom radu Podružine.


Blagajnik vodi blagajničke poslove, esidenciju članova, ostali inventar te
vodi i potpisuje uz predsednika iU potpredsednika svu prepisku u blagajnič?
kim pO´sIovima, On izveštava na sednicama i ZboroA´ima 0 stanju Članova i
sredstava te izrađuje nacrt budžeta. \´odi sve poslove, koji se tiču imovine
Udruženja, na području Podružine.


Blagajnik šalje svaki mesec do 5. narednog, a za decemncr do 10, janu^
ara Glavnoj upravi novčani blagajnički ostatak sa propisom glavnog blagajn.č^
kog dnevnika i iskazom priloga (čl. 44. i 45. Prav. Udruž.).


Tajniku i blagjniku predviđen je u budžetu mcsečna nagrada.


ĆL 10.


Osim potpisa, normiranih u čL 9. ovih pravila, mora svako rešenje Uprave
nositi i otisak žiga Podružine, opisaii.og u čL 3. ovih pravila.