DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja. 241


Čl 3.
Podružine nose naziv: Jugoslovensko Šuiuarsko Udruženje — Podružina
(mcsto), a imadu,se služit; jednakim žigom kao i Udi´uženje, .$ tim, napisom.


//. Dužnosti i prava Podružina.


ČL 4. , ´ " -^
Podružine su neposredni vršioei zadataka Udruženja; prema tomu imadu
da rade ne samo na pitanjima, koja budu pokretana sa strane Glavne uprave,
već da i sanae uzimaju inicijativu i raspravljaju pored lokalnih i sva pitanja
p-d opće važnosti, koja se tiču struke (čl. 31. Prav. Udruž.).


One dakle:


1. prikupljaju sve članove Udruženja na svome teritoriju i predlažu nove
prijavljene članove .1...10. upravi (čL IL Prav, Udruž.) te organizuju, vode
i nadziru njihov stručni i društveni rad u opsegu Pravila Udruženja i ovih
j>ravila;
2. prikupljaju sve redovne i izvanredne prihode Udruženja na svome teri^
toriju te ih po odbitku budžetom predviđenili suma Šalju svakog meseoa Glav:*
noj .....^ (čl. 44. i 45. Prav. Udmž., čL 9. ov. prav.);
.3. potiču, podupiru i posreduju u radu stručnih pododbora ili »Odseka rađate
(ćL 16. Prav. Udruž.);


4. rešavaju to-čnoi pravovremeno sve one radove i zadatke^, koji su precU
viđeni Pravilima Udruženja (ćI. 2„ 3. tč. a), c), e), f), h), i), j), čL 14, 16., 20.,
26.. 46. i 51.) i koje im naredi Glavna uprava (čL 13. Prav. Udruiž.);
5. rešavajO´ točno i pravovremeno sve predmete, što ih prime od lokalnih
vlasti, korporacija i interesenata, a koji su u vezi sa šumarstvom njihovog pod*
ručja; 6 svim važnijim reŠenjima izveštavaju Glavnu upravu;
6. ispituju, proučavaju, prate i pospešuju razvoj celokupnog šumarstva
(Šumskog gospodarstva, trgovine i industrije) na svomu području u vezi sa
šumarstvom Kraljevine te stavljaju predloge u svim pitanjima opće važnosti
(61. 15. i 34. Prav. Udruž.);
7. podupira šumarski prosvetni rad, organizuju pučka predavanja i poučne
ekskurzije i oglede na svome području;
8. zastupaju stručno ceiokupno Šumarstvo, odnosno Jugo-slovensko Šu#
marsko Udruženje u svim lokalnim pitanjima područja;
9. vrše sve one poslove, koje im Glavna uprava, na osnovi Pravca
Udruženja i ovih pravila, još posebice poveri.
Čl 5.


O svim doŠlim i reŠenim aktovima vode Podružine točan dnevni zapisnik,
a o novčanom prometu blagajničku knjigu. Osim toga imaju da vode inventar


o predmetima te izkaz knjiga i sL, koje imaju stalno u porabi,
ČL .:


Sredstva Podružina jesu:


a) budžetom pred%dđeni i odobreni iznosi;


b) posebna članarina Podružine, kako to Glavni Zbor zaključi i Glavna


uprava odobri;


c) knjižnica, koja stoji u porabi Podružine (čl. 44. Prav, Udruž.).