DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 48     <-- 48 -->        PDF

240 Iz Ju^oslov. Šumarskom Udruženja.


prostorov. Zastopu tuđi načelo, da naj se v krajih, kjer še ni davčnega katastra
in dakler ga še ne bo. davek raj on ir a in ropartira na sreze in obcinc.


G. Lang navaja, da v Brežicuh plačujejo danes 642% obč. doklad ter
da je še ražen tega bila vpeijana . vsak vagon lesa tlakarina 50 Din, ...
brezprimerno obremenjujc nasc šumarstvo.
. 5. točki dnevnoga reda poroča tajnik, da so na sestanku dne


30. decembra 1922 bili izvoljeni nastopiii odseki za prireditcv Glavne skupščinc:
1. finančni, 2. literarni. 3. prireditvcni, 4. stanovanjski in 5. ekskurzijski ter
končno centralni vodstvenl odbor. A´si ti odseki so so v doloćenem času kon?
stituirali in so pridno na dclu. Finančni odsek je že razposlal vabila za na*
biranje sredstev za fond, literarni pripravlja gradivo za okusno izlctno knjigo,
stanovanjski je že zagotovil potrebna stanovanja in vozila za dneve skupščinc.
Odbor pa je v sporazumu s prireditvenim in ekskurzijskim odsekom ter s
predsedstvom Slovenskega planinskega društva in Jugosl. zveze za tujski ...?
met že izdelal natančen program, kateri bo v izvlečku objavljen v aprilski šte^
viiki »Šumarskega lista«. \´ sporazumu z Gkivno upravo je določeno, da se bo
skupščina vršila v drich 24. do 30. avgusla 1923, Po tem času se bodo vršili
rnorda še .^kupinski izleli povabljenih gostov v razne kraje Slovenije. Omenja
da so ćlani Glavne uprave pokazali veliko zanimanje posebno za te izlete in
je želeti, da se čimveč takih izletov formira. FrijavUi jih je Upravi do konca
jiinija J923.
Odbor z odobrenjem \ zame ta referat na znanje in pooblasti Upravo, da
V istem pravcu deluje naprej.
Ker se k eventualijam niliče ne priglasi za bcsedo, predsednik zaključi
sejo ob l´S. uri. ´ Ing, Ružić.


Pravila


Podružina Jugoslovenskogf Šumarskog Udruženja.


1. Osnivanje Podružina.
Čl 1.


.. osnovu čl. J. tč. n. Pravila l´družcnja osniva Jugoslovensko Šumarsko


lidružcnje u svrhu izvršivanja svojih ciljeva po potrebi svoje Podružine.


Po čl. 30. Pravila Udruženja mogu se Podružine Udruženja o-brazovati na


teritoriju svake šumarske Direkcije, ako to većina članova dotičnog teritorija


izjavi. A^iše Direkcija ne mogu obrazovati jodnu Podružinu.


U jednoj Direkciji mogu se obrazovati naj\iše dve teritorijalno odeljene


Podružine, ako to zaključi Glavni zbor dotične Podružine sa 2/3 glasova i ako


sA^aka od ovih Podružina broji najmanje jednu stotinu redovnih članova.


Čl. 2.


Podružina se smatra osnovanom, kad Glavna uprava Udruženja na svo==
joj redovnoj sednici sa -/. glasova odobri dotični zaključak većine članova tc:^
ritorija odnosno Glavnog zbora Podružine, te čim policijska vlast dotičnog teri^
torija ova pravila potvrdi.