DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz Jugoslov. .šumarskog Udruženja. 239


njerjcv V bližnji priho(.{n(tsti v krajih in na mcytih. kjer b-odo imeli možnost v»c*
stranNkc dobre prakse tako. da bodo .´ sicer kratkem času J letu, skrajšanem
ravno vsled pomanjkanja kvalifieiranega oyebja na ta minimum, rno´i*!! i Ubpehora
položiti omenjeni izpit. i-


Nato poro´ča blagajnik o tekočih prejemkih in izdatkih. Nekaterim članom
je uprava poslala prošnjo, da se priglasijo za člane utemeljače ali dobrotvore.
Na okroi« sto domačih tvrdk je bil poklan p-oziv za oglašanje v listu, a brez
u^peha. — Prih-odnji štcvilki Šumarskega lista bodo priložene položnice za
plačilo članarine (5(1 Din) ter prosi, da članarino vsi elani takoj vplačajo,
... je tuđi v pra^.Lh pi´edpisano, da se mora članarino plaćati . pr\em četrt=
letju vsakega leta. Omcnja pritožbe nekatcrih članov, ki se jih je uvrstilo
proti njih volji .´ kategorijo pomagačeN´. ....... po pravilih i majo pravi eo,
da lahko postanejo redni elani. Odbor pooblašča upravo, da to zadevo resi


Sporazusnno z Olavno Upravo.
Odbor je nato odobri! poroeili tajnika in blagajnika .^ eeloti.
. eetrti točki dne^´nega reda 5>naše stališče napram nacrtu zakona o


neposrednih davkih« izvaja refeient ing. Lenarčič st. potem, ko je i:iredal pred^
^edstvo p-odprcdscdniku ing. Rustiji, da je naše stališče v giavnem zapopadeno
.´ že publicirani izjavi .^ »Šumarskem jjstu«. On ima zbranih več obširnih izjav
k temu predmetu, ki se pa vse pečajo bolj s tehnično stranjo tega projekta,
ne .´poštevajo pa celotnega efekta tega zakona na splošno narodno gospodara
stvo. Da ne prcmotrivajo finančnega efekta jim končno ni toliko zamerit´, ker
nimamo skoraj nobenih uradnih podatkov na razpolago. velika napaka pa je.
da s-o narodno^gospodarsko .>tran zanemarili. Predp^^goj v&akoga uspeha je, da
država pametno gospodari. fmamo dvoje vrsti državnih izdatkov, takšnih,
kjer se ne da nič redueiiati in takšnih, ki so spremenljivi; pri pr\ih se ne aa
Mediti (n. pr. odplačevanje dolgov), pri drugih pa se mora šteditl. Država
mora reflueirati uradništ^´o na potrebno mero ter ga dobro plačati. Kot načelnik
ilotičnega odseka je prejei poziv Glavne uprave, da naj do prihodnje seje izdela
končni elaborat o tem predmetu, kar bode storil vpoštcvajoč zgoraj omcnjena
načela.


Ing. Ružič povdarja, da jc polagati glavno \´ažno^t na zahtevo po čim prcjšjem
izc nače nju davkov. Danes je v tem oziru pri nas ravno na=
robe svet: bogati kraji in resnično premožni sloji ne piačajo skoraj nobenih
davkov. medtem ko revnejši kraji in pa podpore pt)trebni sloji nosijo .-sa
bremena. Sredstva, ki jih danes ima na razpolago naša, \ velikom delu po vojni
razdejana Kralje^ina, so manjša od sredstev, s katcrimi je razpolagala pred
vojno mala urejena kral]e\ina Srbija. Treba jc A´zeti le oba budžeta v roke
in reducirati ju na isto valutt)! Zahtevati nam jc torej čimprejšnjo izenačitev
davkov. .´ gospodarskom oziru bodo drugi, bolj ra/>´ajeni kraji oziroma ludi
panogc, zahtevali in dosegH poprave.


Ing. Lah opozarja, da je kmetijska družba že napravila iu odposlala svoje
rnnenje in zahtevala popolno preosnovo nacrta. Projektirano obdačenje sta=
novanjskih prosto rov na kmetih je .-.^.. ..1.1.., protikulturno in zdravstvu
škodljivo, ker se s tem kmeton^ onemogoea ......´1..... po .´.. stanovanjskih


^ Kako smo doznali, molbe su međutim b le .(.´.1... rešene, (Op. ur.)