DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

23S h Ju^oUov. Šumarskog Udruženja.


Zahvalu Zav(Kiu za šumske pokuse v Zagrebu za odstopljenc knjige se ..


vzeia na /nanjc. -- Odpovcd odbornikov gg. ing. Hržiča in F. Pctriča, ki vslcd


oddaljenuhti ne moreta prisostvovati odborovim scjam, se je vzeia na /.nanje.


Prošnja ^. prof. .^.....^... za pomoe pri ubiranju učne^a materijala za
.^tol´eo za uporabo šum na v^oučilisču v Zagrebu se je resila na ta način, da
Podružnica pismena povabi v.se v poštcv prihajajoče lesne industrije in obrti v
.Sloveniji, naj pošljejo omenjeni stolici modele, slike in popi.sc s\()jih produktov
nepv/sredno v Zagreb.


Na prošnjo se odstopi ^) starih koroških koledarjev Direkciji šum v
Ljubljani. — l*roSnjc podpregl. fin. ko^ntr, v p. Friderika ščitarja (govori slov.,
hrA-., nemško in italijansko) iz Maribora^Novavas, Livadna ulica št 3, za ...^
ikrbo kakšne službe odbor ne more pretresati, ker to po pravilih ne spada v
cielokrog Podružnice.


Nato .(..... tajnik o prošnji absolvcntoA^ visokošolcev. naj bi se Podruž<=
r.ica /av/cla za to, da se njih prošnje za namcstitev .´ državni službi hitreje ..^
sujejo. Bila je soglasno sprejeta nastopna resolucija, ki jo je potom Glavne
uprave predložiti Ministrstvu Sum in Rudnikov:


»Podružnica Ljubljana J. S. U. je na o-dborovf seji ^ dne 16, februarja 1923
V Ljubljani na prošnjo prizadetih elanov razmotrivala perece vprašanjc vclikega
pomanjkanja kvalificiranih šumarskih strokovnjakov v naši državi. Pridobivanje
usposobijenega upravnega osebja po-meni dancs ravno toliko kakor razvoj ..^
šega šumarstv´a in vsak državni izdatek v to svrhe se bo državi A^eČkratno .´..^
cal že v dohodkih, brez ozira na vzgojno in zaŠčitno delo.


Da se pridobivanje osebja kolikoi mogoee pospeši, je potrebno, da bi
državni! uprava poskrbela predvsem .. to. da se absolvirani šumarski inžinjerji
takoj nastavjjo na dobro urejenih ^elikih posest\´ih v prakso, da bi tako čimprej
zadO´:>tiii pogojem ze. polaganje praktičnega državnega izpita.


. tem o^iiru pa je odbor Podružnice xm žalost moral konstatirati, da se je
na 7... to merodajnih mestih doslej ravnalo ravno nasprotno tej nujni potrebi.
to je. da se naŠe Ministrstvo ni poskrbelo, da se z budžetom oimogoči absolven?
tom takojšen nastop prakse pri urejenih državnih šumskih upravah. Z druge
strani pa ležijo prošnje takih absolvento\´ — A^saj iz področja Po-družnice —
... pol leta in se več ... iMinistrstvu ^^um in Rudnikov ncrevšenel — S tem se
Škodujc ne le zgoraj omenjenim vitalnim interesom našega šumarstva, ker nam
preti za prihodnjost nevarnost še večjega pomanjkanja strokovnjakov posebno
"» drža\´ni službi, tcmveč Se mladim ab^´-oh-cntom A^zema veselje in se jih že-ne v
obup. —


A´sled teh škodljivih razmcr je odbor soglasno sklenil, potom Glavne uprave
predložiti Ministrstvu Šum in Kudnikov nastopno


RESOLUCrjO:


1. Podružnica Ljubljana Jugoslovcnskega Sumarskega Udruženja nujno na;=
prosa Ministrst\-o Sum in Rutlnilcov, da vložcne prošnje absoiventov šumarskih
iiržinjerjev rešuje hitno in da pro´silee nastavlja na takšnih šumskih upravah.
kjer jim bode omogoćeno dobiti čimholjšo prakso, potrebno za polaganje ....^tičnega
i/pita za samostojno vodstvo šumskcga gospodarstva;
2. Ministrstvo Sum in Rudnikov se nadalje naproša. da poskrbi za to. da
-se . budžetu osigura takošnje sprejelje v prakso vseh absloviranili šum. inži.