DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Iz. Jugoslov. .Šumarskog Udruženja/


sebna anketa pri Ministrstvu Sum in RudnikoV .- Beogradu, na kateri anketi so
s strani naše Podružnice sodelovali predsednik, tajnik in g. dr. Trstenjak, ter so-
si pridržali izdela\´a posebnega^ nacrta. jNaši elani se seje v. Zagrebu nišo mogli
udeležiti, ker nišo dobili v roke zakonskega nacrta in tuđi radi potnih s-troSkov.
Uprava pa je poslala za sejo pismeno izjavo naših clanov, ki je v splošnera bila
tuđi uvaževana. Naše stališče je znano ter gre med drugim, za tem, da se ohrani.
sistem V strokovnih stvareh neodvisnih referentov pri javaih oblastvih za splošni
nadzor Šum ter da bode Ministrstvo $um in Rudnikov v vseli šumarskih stvareh
najviŠje oblastvo v državi.


Sedaj pa je le vpraŠanje, ali naj pri tem brezpogojno vStrajamo .ali ne. Na
predlog predsednika se sklene, to vpraŠanje končno premotriti ob predložitvi
končnega nacrta, ki ga po naročilu .1.... uprave izdelujeta gg. prof. dr. Ugre?
no^´ić in ing, Ružić; želeti pa je, da se obe stališči zedinita.


Nadalje je v tem Času Ujorava zavzela stališČe v^ vprašanju organizacije
uradov za agrarne operacije, kakor Je bilo objavljeno .´ listu.


Uprava je dalje intervenirala pri Finančni delegaciji radi´nepravilnega ..^
Čina odmerjanja davkov za gozdna posestva v mariborskem in drugih okrajih,
ker se pri oblastvenem doh>čevanju čistega donosa šablonsko odreja postavka
stro^kov brez ozira na oddaljeno-st gozdov in na materijal s 30%! — O tem
vprašanju se je razvila debata in. se sklene, napra^^.ti posebno spo^menico, ka==
tera naj opozori merodajne činitelje posebno na nepravičnost pri odmerjanju


t. ZV. vojnega davka. Za podlago se vzame enostavno doKodek dotičnega dave*
nega leta, od katerega se odšteje nominalna vrednost dohodka iz leta 1914 in se
vsa ta diferenca računa kot vojni dobiček. Krivica leživ tem, da se razlika va=^
lute pri tem nikakor ne upošteva, katera pa je ogromna. N. pr. če je nekdo
imei leta 1914 10.000 . dohodka, v letu 1920 pa 90O.OOO ., plača sedaj t z. vojni
davek od 890.000 ., name&to, kakor bi bilo pravilno, le od 900.000 — lO.OOO krut
.. je lOO.OOO .!
Dalje je uprava zavzela stališče glede organizacije gozdarskih. sol in pred:^
ložila obširen referat Glavni upravi. Predviđena je dveletna šumarska šola, s
sprejemnimi pogoji za redne o-biskovalce nižja srednja ali popolna meščaaska
šola, za izredne (kmeeke) pa ljudska šola in sprejemni izpit, dalje se nadaljevalna
enoletna šumarska šola za tište absolvente, ki so-z uspehom končali su?,
marsko solo in najmanj dveletno prakso ter se želijo usposobiti za upravljanje
malih in srednjih šumskih posestev. G. Lang pozdravlja solucijo glede šumar?
skih šok je pa tuđi za osnivanje zimskih tečajev za ljudstvo v vseh važnejših
krajih. kakor je že z najboljŠimi uspehi izpeljano na Češkem; ugovarja pa ideji
nadaljevalnih šol, ker da so nepotrebne. Ing. Ružić omenja svoj širši predlog,
naj bi J. Š. U. izdelalo tuđi splošni nacrt zakona o šumarskem šolstvu, v katerem
naj bi se vpostevalo vse od najvišjih sol do ljudskih teČajev. O obeh predlogih
se je debata odložila do časa, ko priđe detaljni predlog do obravnave.


Tajnik poroča dalje, da je podružnićna uprava inter-\´enirala pri raznih
uglednih gospodarskih korporacijali, da se tuđi njo upošteva pri obravnaA´ah o
splošnih gospodarskih vprašanjih, na kar so prispeli zadovolji vi odi^´ovori.


Nadalje :>c jc .....^. zanimala za osnutek kazcnskega zakona, .- k(>Iikor
se nanaša na šurntirstvo. Zadeva se bode resila na prihodnji seji Glavne uprave.