DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

236 h Jugoslov. Šuinarsko_g Udružeuja.


D .. Ugrenovi ć iznosi nacrt o Pravilniku za redakcijoni odbor.
Nakon odulje rasprave skida se ovaj predmet na predlog ing. Marinovića
s dnevnog reda i odlaže za narednu sjednicu.
Ma r in o vi c iznosi pitanje lugarske izobrazbe povodom predstavke slo=
venačkih posjednika.
Zaključeno p-02>-ati Vili, sekciju, da na temelju dosadašnjih rasprava o
tom Drcdmetu stavi za narednu sjednicu konkretni predlog.


Konačno se povisuje cijena Agićevom Bilinstvua a 10 Din po komadu.


Pošto nije bilo više predmeta, zaključuje se sjednica u 12.30 p. p.


Zapisnik


IV. odhorove seje Podružnice Ljubljana . dne 16. II. 1923.
Prisotni gg.: ing. LenarČič st.. ing. Rustia, ing. Obereigner, ing. Putick, Lang.
ing. Pahernik, ing. Lah, ing. Travirka, ing. Božić, ing. Rudež, ing. Sonnbichler,
ing. Ziernfeid, ing. Ružić, ing. TavČar, ing. Odlasek, ing. Štrancer, ing. Sevnik.


Opvavičili so se gg.: ing. Urbas, vlad. sv. Detela, Goederer, ing. Šivic, Pet*
rie, Podiesnikj ing. HržiČ, Dolenc.
Predsednik ing. Lenarčič st. ugotovi sklepčnost, pozdravi prdsotne, otvori
sejo ob 14.30 in da besedo tajniku.


Zapisnik predliodne seje je bil odobren. Tajnik ing. Ružić poroča, da se
je vpoklic seje za nekaj dni 5;akasnil, ker je uprava bila zadržana z živahno de^
lavnostjo in je hotela priti pred odbor . izgotovljenimi predlogi.


Predvsem mora omeniti v vsakem ozir.u uspelo prireditcv seje Glavne
uprave V Mariboru v dneh 24.—2S. januarja t. 1. Ta seja je izA^šila veliko ..^
r^stnega dela. Sprejela je pravila Podružnice, ki smo jih že predložili Pokrajin:^
ski upravi v odobritev in ki bodo natisnjena v j>Sumarskem listu«. Obravnavalo
se je vprašanje novega šum^kega zakona in zakonskega nacrta o agrarni reformi
V šumah. Deputacija kmečkih šumskih posestnikov iz Pohorja (pod vodstvom g.
Podlesnika), ki je prO´Sila poinoči Udruženja .^ vprašanju otvodtve šumarske
sole V Mariboru ter za oimprejšnjo ublažitev agrarne reforme za kmečka gozdna
posestva, je napravila globok vtis, ter je dobila zagotovilo, da je stremljenje
Udruženja identično s stremljenjem teh vzornih naših kmetov. Tuđi prircditvena
in ekskurzijska stran te seje je kljub po^imnemu času uspela nad vse priĆako?
Tanje, za kar se je Uprava posameznim požrtvovalnim prirediteljem pismeno
zahvalila. (Pritrjevanje.)


Glavna uprava je potrdila tuđi pravila za fonde za drevesnice, za propao
gando in za skupščine ter je pristala na sklenjeno likvidacijo volila družbe »Sa^
va

Sestanek o vprašanju prireditve Glavne skupščine Udruženja v Ljubljani
se je vršii ob veliki udeležbi mteresentov dne 30. decembra pri Direkciji šum.
O tem podrobneje pri dotični točki dnevnega reda.


Ražen .\\ poelov pa je uprava v tem času resila vse tekoće posle, med
temi nekatere načelne važnosti. Za dne 2. januarja je Glavna uprava sklicala
.sejo I. Odseka rada v Zagreb, na kateri se je obravnavalo O´ nacrtu zakona o
šumab. O istem predmetu je_ v dneb od 9. do 18. decembra razpravljala že ..^
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 45     <-- 45 -->        PDF

Iz. Jugoslov. .Šumarskog Udruženja/


sebna anketa pri Ministrstvu Sum in RudnikoV .- Beogradu, na kateri anketi so
s strani naše Podružnice sodelovali predsednik, tajnik in g. dr. Trstenjak, ter so-
si pridržali izdela\´a posebnega^ nacrta. jNaši elani se seje v. Zagrebu nišo mogli
udeležiti, ker nišo dobili v roke zakonskega nacrta in tuđi radi potnih s-troSkov.
Uprava pa je poslala za sejo pismeno izjavo naših clanov, ki je v splošnera bila
tuđi uvaževana. Naše stališče je znano ter gre med drugim, za tem, da se ohrani.
sistem V strokovnih stvareh neodvisnih referentov pri javaih oblastvih za splošni
nadzor Šum ter da bode Ministrstvo $um in Rudnikov v vseli šumarskih stvareh
najviŠje oblastvo v državi.


Sedaj pa je le vpraŠanje, ali naj pri tem brezpogojno vStrajamo .ali ne. Na
predlog predsednika se sklene, to vpraŠanje končno premotriti ob predložitvi
končnega nacrta, ki ga po naročilu .1.... uprave izdelujeta gg. prof. dr. Ugre?
no^´ić in ing, Ružić; želeti pa je, da se obe stališči zedinita.


Nadalje je v tem Času Ujorava zavzela stališČe v^ vprašanju organizacije
uradov za agrarne operacije, kakor Je bilo objavljeno .´ listu.


Uprava je dalje intervenirala pri Finančni delegaciji radi´nepravilnega ..^
Čina odmerjanja davkov za gozdna posestva v mariborskem in drugih okrajih,
ker se pri oblastvenem doh>čevanju čistega donosa šablonsko odreja postavka
stro^kov brez ozira na oddaljeno-st gozdov in na materijal s 30%! — O tem
vprašanju se je razvila debata in. se sklene, napra^^.ti posebno spo^menico, ka==
tera naj opozori merodajne činitelje posebno na nepravičnost pri odmerjanju


t. ZV. vojnega davka. Za podlago se vzame enostavno doKodek dotičnega dave*
nega leta, od katerega se odšteje nominalna vrednost dohodka iz leta 1914 in se
vsa ta diferenca računa kot vojni dobiček. Krivica leživ tem, da se razlika va=^
lute pri tem nikakor ne upošteva, katera pa je ogromna. N. pr. če je nekdo
imei leta 1914 10.000 . dohodka, v letu 1920 pa 90O.OOO ., plača sedaj t z. vojni
davek od 890.000 ., name&to, kakor bi bilo pravilno, le od 900.000 — lO.OOO krut
.. je lOO.OOO .!
Dalje je uprava zavzela stališče glede organizacije gozdarskih. sol in pred:^
ložila obširen referat Glavni upravi. Predviđena je dveletna šumarska šola, s
sprejemnimi pogoji za redne o-biskovalce nižja srednja ali popolna meščaaska
šola, za izredne (kmeeke) pa ljudska šola in sprejemni izpit, dalje se nadaljevalna
enoletna šumarska šola za tište absolvente, ki so-z uspehom končali su?,
marsko solo in najmanj dveletno prakso ter se želijo usposobiti za upravljanje
malih in srednjih šumskih posestev. G. Lang pozdravlja solucijo glede šumar?
skih šok je pa tuđi za osnivanje zimskih tečajev za ljudstvo v vseh važnejših
krajih. kakor je že z najboljŠimi uspehi izpeljano na Češkem; ugovarja pa ideji
nadaljevalnih šol, ker da so nepotrebne. Ing. Ružić omenja svoj širši predlog,
naj bi J. Š. U. izdelalo tuđi splošni nacrt zakona o šumarskem šolstvu, v katerem
naj bi se vpostevalo vse od najvišjih sol do ljudskih teČajev. O obeh predlogih
se je debata odložila do časa, ko priđe detaljni predlog do obravnave.


Tajnik poroča dalje, da je podružnićna uprava inter-\´enirala pri raznih
uglednih gospodarskih korporacijali, da se tuđi njo upošteva pri obravnaA´ah o
splošnih gospodarskih vprašanjih, na kar so prispeli zadovolji vi odi^´ovori.


Nadalje :>c jc .....^. zanimala za osnutek kazcnskega zakona, .- k(>Iikor
se nanaša na šurntirstvo. Zadeva se bode resila na prihodnji seji Glavne uprave.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 46     <-- 46 -->        PDF

23S h Ju^oUov. Šumarskog Udruženja.


Zahvalu Zav(Kiu za šumske pokuse v Zagrebu za odstopljenc knjige se ..


vzeia na /nanjc. -- Odpovcd odbornikov gg. ing. Hržiča in F. Pctriča, ki vslcd


oddaljenuhti ne moreta prisostvovati odborovim scjam, se je vzeia na /.nanje.


Prošnja ^. prof. .^.....^... za pomoe pri ubiranju učne^a materijala za
.^tol´eo za uporabo šum na v^oučilisču v Zagrebu se je resila na ta način, da
Podružnica pismena povabi v.se v poštcv prihajajoče lesne industrije in obrti v
.Sloveniji, naj pošljejo omenjeni stolici modele, slike in popi.sc s\()jih produktov
nepv/sredno v Zagreb.


Na prošnjo se odstopi ^) starih koroških koledarjev Direkciji šum v
Ljubljani. — l*roSnjc podpregl. fin. ko^ntr, v p. Friderika ščitarja (govori slov.,
hrA-., nemško in italijansko) iz Maribora^Novavas, Livadna ulica št 3, za ...^
ikrbo kakšne službe odbor ne more pretresati, ker to po pravilih ne spada v
cielokrog Podružnice.


Nato .(..... tajnik o prošnji absolvcntoA^ visokošolcev. naj bi se Podruž<=
r.ica /av/cla za to, da se njih prošnje za namcstitev .´ državni službi hitreje ..^
sujejo. Bila je soglasno sprejeta nastopna resolucija, ki jo je potom Glavne
uprave predložiti Ministrstvu Sum in Rudnikov:


»Podružnica Ljubljana J. S. U. je na o-dborovf seji ^ dne 16, februarja 1923
V Ljubljani na prošnjo prizadetih elanov razmotrivala perece vprašanjc vclikega
pomanjkanja kvalificiranih šumarskih strokovnjakov v naši državi. Pridobivanje
usposobijenega upravnega osebja po-meni dancs ravno toliko kakor razvoj ..^
šega šumarstv´a in vsak državni izdatek v to svrhe se bo državi A^eČkratno .´..^
cal že v dohodkih, brez ozira na vzgojno in zaŠčitno delo.


Da se pridobivanje osebja kolikoi mogoee pospeši, je potrebno, da bi
državni! uprava poskrbela predvsem .. to. da se absolvirani šumarski inžinjerji
takoj nastavjjo na dobro urejenih ^elikih posest\´ih v prakso, da bi tako čimprej
zadO´:>tiii pogojem ze. polaganje praktičnega državnega izpita.


. tem o^iiru pa je odbor Podružnice xm žalost moral konstatirati, da se je
na 7... to merodajnih mestih doslej ravnalo ravno nasprotno tej nujni potrebi.
to je. da se naŠe Ministrstvo ni poskrbelo, da se z budžetom oimogoči absolven?
tom takojšen nastop prakse pri urejenih državnih šumskih upravah. Z druge
strani pa ležijo prošnje takih absolvento\´ — A^saj iz področja Po-družnice —
... pol leta in se več ... iMinistrstvu ^^um in Rudnikov ncrevšenel — S tem se
Škodujc ne le zgoraj omenjenim vitalnim interesom našega šumarstva, ker nam
preti za prihodnjost nevarnost še večjega pomanjkanja strokovnjakov posebno
"» drža\´ni službi, tcmveč Se mladim ab^´-oh-cntom A^zema veselje in se jih že-ne v
obup. —


A´sled teh škodljivih razmcr je odbor soglasno sklenil, potom Glavne uprave
predložiti Ministrstvu Šum in Kudnikov nastopno


RESOLUCrjO:


1. Podružnica Ljubljana Jugoslovcnskega Sumarskega Udruženja nujno na;=
prosa Ministrst\-o Sum in Rutlnilcov, da vložcne prošnje absoiventov šumarskih
iiržinjerjev rešuje hitno in da pro´silee nastavlja na takšnih šumskih upravah.
kjer jim bode omogoćeno dobiti čimholjšo prakso, potrebno za polaganje ....^tičnega
i/pita za samostojno vodstvo šumskcga gospodarstva;
2. Ministrstvo Sum in Rudnikov se nadalje naproša. da poskrbi za to. da
-se . budžetu osigura takošnje sprejelje v prakso vseh absloviranili šum. inži.


ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Iz Jugoslov. .šumarskog Udruženja. 239


njerjcv V bližnji priho(.{n(tsti v krajih in na mcytih. kjer b-odo imeli možnost v»c*
stranNkc dobre prakse tako. da bodo .´ sicer kratkem času J letu, skrajšanem
ravno vsled pomanjkanja kvalifieiranega oyebja na ta minimum, rno´i*!! i Ubpehora
položiti omenjeni izpit. i-


Nato poro´ča blagajnik o tekočih prejemkih in izdatkih. Nekaterim članom
je uprava poslala prošnjo, da se priglasijo za člane utemeljače ali dobrotvore.
Na okroi« sto domačih tvrdk je bil poklan p-oziv za oglašanje v listu, a brez
u^peha. — Prih-odnji štcvilki Šumarskega lista bodo priložene položnice za
plačilo članarine (5(1 Din) ter prosi, da članarino vsi elani takoj vplačajo,
... je tuđi v pra^.Lh pi´edpisano, da se mora članarino plaćati . pr\em četrt=
letju vsakega leta. Omcnja pritožbe nekatcrih članov, ki se jih je uvrstilo
proti njih volji .´ kategorijo pomagačeN´. ....... po pravilih i majo pravi eo,
da lahko postanejo redni elani. Odbor pooblašča upravo, da to zadevo resi


Sporazusnno z Olavno Upravo.
Odbor je nato odobri! poroeili tajnika in blagajnika .^ eeloti.
. eetrti točki dne^´nega reda 5>naše stališče napram nacrtu zakona o


neposrednih davkih« izvaja refeient ing. Lenarčič st. potem, ko je i:iredal pred^
^edstvo p-odprcdscdniku ing. Rustiji, da je naše stališče v giavnem zapopadeno
.´ že publicirani izjavi .^ »Šumarskem jjstu«. On ima zbranih več obširnih izjav
k temu predmetu, ki se pa vse pečajo bolj s tehnično stranjo tega projekta,
ne .´poštevajo pa celotnega efekta tega zakona na splošno narodno gospodara
stvo. Da ne prcmotrivajo finančnega efekta jim končno ni toliko zamerit´, ker
nimamo skoraj nobenih uradnih podatkov na razpolago. velika napaka pa je.
da s-o narodno^gospodarsko .>tran zanemarili. Predp^^goj v&akoga uspeha je, da
država pametno gospodari. fmamo dvoje vrsti državnih izdatkov, takšnih,
kjer se ne da nič redueiiati in takšnih, ki so spremenljivi; pri pr\ih se ne aa
Mediti (n. pr. odplačevanje dolgov), pri drugih pa se mora šteditl. Država
mora reflueirati uradništ^´o na potrebno mero ter ga dobro plačati. Kot načelnik
ilotičnega odseka je prejei poziv Glavne uprave, da naj do prihodnje seje izdela
končni elaborat o tem predmetu, kar bode storil vpoštcvajoč zgoraj omcnjena
načela.


Ing. Ružič povdarja, da jc polagati glavno \´ažno^t na zahtevo po čim prcjšjem
izc nače nju davkov. Danes je v tem oziru pri nas ravno na=
robe svet: bogati kraji in resnično premožni sloji ne piačajo skoraj nobenih
davkov. medtem ko revnejši kraji in pa podpore pt)trebni sloji nosijo .-sa
bremena. Sredstva, ki jih danes ima na razpolago naša, \ velikom delu po vojni
razdejana Kralje^ina, so manjša od sredstev, s katcrimi je razpolagala pred
vojno mala urejena kral]e\ina Srbija. Treba jc A´zeti le oba budžeta v roke
in reducirati ju na isto valutt)! Zahtevati nam jc torej čimprejšnjo izenačitev
davkov. .´ gospodarskom oziru bodo drugi, bolj ra/>´ajeni kraji oziroma ludi
panogc, zahtevali in dosegH poprave.


Ing. Lah opozarja, da je kmetijska družba že napravila iu odposlala svoje
rnnenje in zahtevala popolno preosnovo nacrta. Projektirano obdačenje sta=
novanjskih prosto rov na kmetih je .-.^.. ..1.1.., protikulturno in zdravstvu
škodljivo, ker se s tem kmeton^ onemogoea ......´1..... po .´.. stanovanjskih


^ Kako smo doznali, molbe su međutim b le .(.´.1... rešene, (Op. ur.)