DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 44     <-- 44 -->        PDF

236 h Jugoslov. Šuinarsko_g Udružeuja.


D .. Ugrenovi ć iznosi nacrt o Pravilniku za redakcijoni odbor.
Nakon odulje rasprave skida se ovaj predmet na predlog ing. Marinovića
s dnevnog reda i odlaže za narednu sjednicu.
Ma r in o vi c iznosi pitanje lugarske izobrazbe povodom predstavke slo=
venačkih posjednika.
Zaključeno p-02>-ati Vili, sekciju, da na temelju dosadašnjih rasprava o
tom Drcdmetu stavi za narednu sjednicu konkretni predlog.


Konačno se povisuje cijena Agićevom Bilinstvua a 10 Din po komadu.


Pošto nije bilo više predmeta, zaključuje se sjednica u 12.30 p. p.


Zapisnik


IV. odhorove seje Podružnice Ljubljana . dne 16. II. 1923.
Prisotni gg.: ing. LenarČič st.. ing. Rustia, ing. Obereigner, ing. Putick, Lang.
ing. Pahernik, ing. Lah, ing. Travirka, ing. Božić, ing. Rudež, ing. Sonnbichler,
ing. Ziernfeid, ing. Ružić, ing. TavČar, ing. Odlasek, ing. Štrancer, ing. Sevnik.


Opvavičili so se gg.: ing. Urbas, vlad. sv. Detela, Goederer, ing. Šivic, Pet*
rie, Podiesnikj ing. HržiČ, Dolenc.
Predsednik ing. Lenarčič st. ugotovi sklepčnost, pozdravi prdsotne, otvori
sejo ob 14.30 in da besedo tajniku.


Zapisnik predliodne seje je bil odobren. Tajnik ing. Ružić poroča, da se
je vpoklic seje za nekaj dni 5;akasnil, ker je uprava bila zadržana z živahno de^
lavnostjo in je hotela priti pred odbor . izgotovljenimi predlogi.


Predvsem mora omeniti v vsakem ozir.u uspelo prireditcv seje Glavne
uprave V Mariboru v dneh 24.—2S. januarja t. 1. Ta seja je izA^šila veliko ..^
r^stnega dela. Sprejela je pravila Podružnice, ki smo jih že predložili Pokrajin:^
ski upravi v odobritev in ki bodo natisnjena v j>Sumarskem listu«. Obravnavalo
se je vprašanje novega šum^kega zakona in zakonskega nacrta o agrarni reformi
V šumah. Deputacija kmečkih šumskih posestnikov iz Pohorja (pod vodstvom g.
Podlesnika), ki je prO´Sila poinoči Udruženja .^ vprašanju otvodtve šumarske
sole V Mariboru ter za oimprejšnjo ublažitev agrarne reforme za kmečka gozdna
posestva, je napravila globok vtis, ter je dobila zagotovilo, da je stremljenje
Udruženja identično s stremljenjem teh vzornih naših kmetov. Tuđi prircditvena
in ekskurzijska stran te seje je kljub po^imnemu času uspela nad vse priĆako?
Tanje, za kar se je Uprava posameznim požrtvovalnim prirediteljem pismeno
zahvalila. (Pritrjevanje.)


Glavna uprava je potrdila tuđi pravila za fonde za drevesnice, za propao
gando in za skupščine ter je pristala na sklenjeno likvidacijo volila družbe »Sa^
va

Sestanek o vprašanju prireditve Glavne skupščine Udruženja v Ljubljani
se je vršii ob veliki udeležbi mteresentov dne 30. decembra pri Direkciji šum.
O tem podrobneje pri dotični točki dnevnega reda.


Ražen .\\ poelov pa je uprava v tem času resila vse tekoće posle, med
temi nekatere načelne važnosti. Za dne 2. januarja je Glavna uprava sklicala
.sejo I. Odseka rada v Zagreb, na kateri se je obravnavalo O´ nacrtu zakona o
šumab. O istem predmetu je_ v dneb od 9. do 18. decembra razpravljala že ..^