DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 41     <-- 41 -->        PDF

Iz Jugoslov. Šumarskog- Udruženja.
233


Ruži ć konstatuje, da "je u projektu velik nerazmjer između kazno i
koristi, koja prollazi iz prekršaja. Administrativni po-stupak vrše upravne vla^:
sti, pa bi trebalo detaljno izraditi pitanje zapljene.


Ugrenovi ć predlaže, da se detaljna izrada nacrta prepusti užem od?


borUt pa bi se tek onda moglo debatovati.


Ćirko.vi c predlaže, da se izrada nacrta zakona povjeri gg. Ugrenoviću
i Ružicu uz savjet prav^nika; njihov elaborat da se umnoži i pošalje s\´ima Čia?
novima uprav, odbora; koji da dade svoje, mnijenje.


Udruženje će snositi troškove gg. Ružica i Ugrenovića prilikom njihovog


puta u Zagreb ili Ljubljanu na dogo\^or i sravnenje .svih nacrta.^


, Z a ro k predlaže: da se izradi do slijedeće sjednice, koja će biti koncem


marta ili početkom aprila u Beogradu, gdje je najpodesnije mjesto, da se mogu


saslušati i tamošnji stručnjaci.


Ruži ć upotpunjuje Cirkovićev predlog u toliko, da se zamo^ii Ministar


Šuma, da istodobno sazove i drugu anketu u Beogradu uz sudjelovanje svi b


članova upravnog odbora Udruženja, (mimo onih koji su već izabrani).


Predlaže,, da se najprije održi sjednica, a iza nje anketa.


Marinovi ć predlaže, da Ugrenović i Ružić šalju na uvid i ocjenu
pojedine dijelove, čiin oni budu gotovi,


Čmeli k upozoruje, da se odAdšc ne požuruje ova stvar, jer za valjanu


redakciju treba dovoljno ..-......


Cirkovi ć isto nalazi, da forsiranje sa strane MinistarstA^a nije umjesno,


jer ovaj zakon i onako ne će doći tako skoro u skupštinu u pretres.


Marinovi ć upozoruje, da je stanovita brzina rada ipak potrebna, jer


Ministarstvo treba neko vrijeme, da naš nacrt prouči i event. dopuni i izmijeni


prije, nego li ga dade pred parlamenat.


Ugrenovi ć stavlja predlog, da se Udruženje zauzme za to i da posre^


duje, da-še Ružić riješi redne dužnosti za vrijeme, dok sastavlja nacrt.


Pošto Ugrenović i Ružić izjavljuju spremnost, da izrade projekt, uzima


se to do znanja i zaključuje se, da slijedeća sjednica ima biti u Beogradu dru=


gom polovicom aprila.


Marinovi ć moli, da mu se elaborati privremeno doetave radi .....^


žanja.


Čmeli k predlaže, da čim bude koje poglavlje gotovo, da se dade u


Štampu.


Ugrenović´i Cirković su protiv toga predloga, jer je čitav zakon


jedna organička cjelina, pa bi se eventualno mogla ukazati potreba, da se kas^


nije vrše neke nadopune u prednjim glavama, što je oteščano, ako bi ove već


bile otštampane.


Čmeli k moli izrađivače, da obavijeste predsjedništvo, kad će predvidno
:biti gotovi, da se prema tome uzmogne taćno ustvrditi termin sjednice.


Prima se, Čime se zaključuje debata o šumskom zakonu.


Zatim se prelazi na raspravu o eventualijama.


Ruži ć referiše o danu, kad bi.se imao održati skupština J. Š. U. u Ljub^


Ijani.
i
Predlaže datum 26.—30. VIIL, jer je I, IX. ot^^orenj© velesajma, iza toga
bi se održale ekskurzije, za koje će trebati još izraditi tacan i detaljan raspored.