DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 40     <-- 40 -->        PDF

232
Iz JugosL Šumarskog Udruženja.


Kod prinudno g puta treba vlasniku šume o^sigurati i z v o´/ njegovih
produkata, preko" tuđeg zamijišta. Nalazi, da je osnova u to-m pogledu dobra
pa treba ovo iz nje reelpirati. _


I pitanje šumskih željeznica treba supsumirati pod šumski zakon i po
njemu postupati.
Gornja obrazlaganja se prihvaćaju u glavnom po predlogu sekcije.


IV, Dio.


a) U n a p r e đ i Y a n j e k u 11 u r e 11 a.
b) Šumski fond; popularizovanje šumarstva...
Ugrenovi ć razlaže, kako su za KraŠ stvoreni posebni zakoni, nu drži,


da to pitanje treba uvrstiti u šumski zakon, O´hzirom na velike Kraške površine
i opći značaj Krasa.
Kod poglavlja o Šumskom fondu ukazuje Ugrenović na njegovu važnost;


spominje anomaliju, da su se do sada šumske štete privodile drugoj 8.´´.&1 samo
ne u korist šume. , .
Prihvaća se po predlogu sekcije.


V= Dio. ´
^.


Šumska uprava.


" L gl a V a : ´


a) Uprava po kvalificiranim stručnjacima;


b) Prava i dužnosti šumskog osoblja.


II. g i a V a :
U.^ađenje šumske uprave.
Kod rasprave o šumarskom, osoblju Ugrenovi ć razlaže, da to pitanje
spada
u posebni zakon, pa o njemu sada ne će ni raspravljati.
Čmeli k je mnijenja, da za to pitanje treba izraditi poseban zakon, a
ovdje samo u principijelnim pitanjima zauzeti stanovište i razraditi.
Pošto su u ovom dijelu načelne razlike i/među slov. podružnice i ostalih,
ne upušta se odbor u rastavu, već će svaki izraditi naert za sebe.


VI. Kazneni dio.
Referišući o kazneno m dijelu izvada Ugrenović, da je ovaj dio naj==
loš´je obrađen; i to pitanje treba najpomnije pretresti,
Čmeli k pledira za to, da se kod kazna uzme obzir na vrijednost ošte=
ćenog objekta; kazne ne bi nikako smjele biti fiksne,
Ug r ...\.1 6 ; inaglašuje, da liberalni zako^nodavni dub ostavlja sucu
slobodan djelokrug.
. Naglasuje princip, da se privatna lica ne amiju zatvarat i radi admi^
nistrativnih prekršaja.


Ci .. . vi ć konstatuje, da će zapljena biti potrebna, stoga šum. 2;....
mtora biti u vozi sa kaznenim zakonom. Tamo će svakako biti predviđeno, što
treba učiniti, ako krivac ne može da plati, pa će se prema tim odredbama imati
stilizirati šum. zakon.