DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 38     <-- 38 -->        PDF

230 Iz Jugosiov. Šumarskog Udruženja.


te rasprave uavajn SL I i^i-cnovićcvu del-´ničija kao dobra; jedino je potrebno
restringirati u toliko, d-d trebu kazati, »ako je kultura nemoguća« a ne »ui^ro-*
/ena«.


Gospodarski momenti raspravit ec se u gO´spodarskom odjelu.
Kod rasprave o ponovnom pošumljenju navada Ružić , da je rok od tri
godine p-rekratak.
Cirković : Načelno je pitanje, da li pošumljenje mora da bude, a rok
to je sporedan detalj.


Govoreći o zaštitnim šumama navada Ugrenović , da nacrt u tO´Va
pravcu nije dobar. Relativnih zaštitnih šuma nema, treba napastiti razl.ku ..^
lativnih i apsolutiA^nih zaštitnih šuma.


Razvija se odulja debata o pojmu zaštitne i zabrambene šume.


Ugrenovi ć polaže važnost na riješenje policajne strane pitanja, sto
sve spada pod zaštitnu Šumu,


Ruži ć čita svoju def.ničiju zaštitne šume.


U g r o n o .´ i ć : Pojam pašnjaka na rubu .´egetaejjc spada n polieajnom
pogledu u poglavlje o zaštitnim šumama, a u gosp. smislu u gospodarski dio.
Definiciju će trebati definitivno izraditi.
Nastaje pitanje tko ima inicijativu u pogledu proglašenja zaštitnih šuma;


trebali to provesti .. officio ili prepustiti privatnoj inicijativi?


Ružić ; Sam karakter šume kaže. da je to zaštitna šuma, a za zabranu
treba to naročito proglasiti. Kod zaštitne šume je mjerodavan prirodni mo?
menat.


Roh r se sLiže s Ružićevom definicijom, jer karakter zaštitne šume sama
piiroda određuje. U privrednom planu treba to kcnstatovati i time je pitanje
riješeno.


Č:meiik predlaže, da o-kružni šumar ima da izvidi sa\´ teren i da prot
glasi sve Šume zaštitnima, koje su takovog karaktera, pa bi taj princip trebalo
unijeti u zakon.


Ružić ; Zaštitna šuma je pod zakonom već sama po sebi.


Prelazi se na raspravu o šum. ptržarevima.


L´grenovi ć govoreći o šumskim požarima obra/hižc potrebu, da se
Šuma osigura i vanjsko^m zonom od paleža, što je n. pr. u franc, zakonu ´izra^
ženo; drži, da je ta ustanova projekta dobra, pa se mora pridržat\ U prijaš^
njem zakonu toga nije bilo, pa je to bilo od štetnih posljcch´ca po šumu.


Ružić . NaglaŠuje važno-st zakonskog regulisanja pitanja o gašenju ..^
žara. Ako se radnika tjera silo m na gašenje treba mu dati otštetu; prema
starom zakonu nema na to prava.


Nastaje rasprava o pitanju, tkr^ da piati radniku otštetu, da li šum. vlasnik
ili da mu se ista dade iz javnopravnih razloga. Gašenje je u javnom interesu,
pa bi otštetu trebalo razdijeliti na državu i šumovlasnika.


Načelno se usvaja, da se otšteta dade, jer je to moderan i pravedan
princip. Nadalje treba u zakon uvrstiti i oStećivanja plinom uz ošteći\´anja od
zarc/.nika, koje je poznavao i stari zakon.