DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Iz Jugosiov, šumarskog Udruženja. 229


UgrenoA´ić : Mi smo to supivurnirali s gledišta g()S]x>dareiija- da budu
šume: 1. državne, 2. saraoupr. tijela, 3. javno´s.pravmh korporacija, 4. priv. prav?
nili korporacija i priv. fizičkih lica, Pitanje odgovornosti vlasnika i posjednika
prema šum. zakonu nije ovim projektom dovoljno određeno.


Prema bavarskom zakonu se kažnjavaju obojica. To bi načelo trebalo
prihvatiti i u našem zakonu i metnuti ga u kaznenu odgovornO´St.


II. Dio.
Propisi šum. redarstvene naravi.
1. glava : a) krčenje, b) pustošenje, c) pon-ovno pošumljenjc, d) zaštitne
šume.
2. glava : t) šumski plašt, b) požarevi, c) zarc/nici i biljne bolesti.
Razvija se rasprava o krčenju šuma.
R u ž i ć predlaže na prihvat svoj tekst.
Prihvaća se time, da se kasnije kod stilizacije uzme na to obzir. (Obzirom
.. podmaklo vrijeme zaklučuje se sjednica i nastavlja dwG 26, I. 1923. ob ^L^.
prijepodne.


Kod poglavja o haračenju šuma, razlaže UgrenoAMĆ , kako je to komplikovana
stvar, jer manjka jedinstvenost pojma. Polaže veliku važnost na to.
da se taj pojam precizira. Čuvanje produktivne snage tla je glavni kriterij.


DojkoA^i ć se slaže stime, da je tlo^ glavni kriterij pustošenja.


Mile.ti ć se ne slaže s tim tumačenjem, da bi jedini kriterij pustošenja
Šume bilo tlo. Suma se sastoji iz fla i drvne mase. Pustošiti šumu ;^nači pustom
siti i tlo i drvnu masu. Tlo je stabilniji faktor šumske produkcije, a drs^na
masa je slabiji, fluktualni; upravo radi toga trebalo hi taj slabiji faktor više
zaštititi i odredbe o haračenju prenijeti na drvnu masu.


Ruži ć se slaže s Miletičevim izvodima.


L e n a r č i ć drži, da je slabljenje produktivne snage tla, glavni uzrok
pustošenja šume.
Roh r drži ispravnom Ugrcnovičevu definiciju, nu daje ....^. i Miletiću.
Tlo se može i privremeno opustošiti, da bude prolazno neproduktivno,


nu kasnije se mozc popraA^ti i pošumiti. S druge strane, ako šumu pusiječem-o
nijesmo samo poharali tlo, nego i sastojinu. Drži, da bi trebalo i faktor drvn u
mas u zaštititi,


Čeovi ć razlaže, da je privredni plan garancija za drvnu ma^u, koja ne
spada pod poHcajne mjere, nego gospodarske.


D o j k o V i č drži, da Šumiu devastirati, znači odnijeti mogućnost, da je
opet stvorimo. Ono, što nosi šumu, a to je tlo. treba učiniti nosiocem ideje.
Stanje sječe ne može biti kriterij pustošenja. Pustošenje smije se vezati jedino


o tlo.
Mileti ć ostaje kod svog razlaganja, te j^rediažc, da se to pitanje ven^
tilira u Šuan. Listu, jer je od općeg značaja. On drži, da se baš prejakom ...?
redom, prebornom i oplodnom sječom može sastojina isharačiti,


Ruži ć svraća pozornost na m . a / n e doline, u kojima nije moguće
podići šumu nakon sječe stare sastojine. Sto više, on smatra i prevelike gole
sječe za haračenje, ako onaj koji ih vrši i znade, da ne može pravovremeno
dobiti sadnica. Svaki Čin koji onemogućuje pošumljenje tla, je haračenje. Nakon