DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 36     <-- 36 -->        PDF

228 iz Jugoslov, šumarskog Udruženja.


Čitaonica u Šumarskom domu.


šumarski krugovi u Zagrebu osjećali su već davno potrebu češćeg dodira
i izmjene misli tako međusobno kao i s društvenim članovima šumske trgovine
i industrije. Takovo je sastajanje bilo nemoguće sve dotle, dok je velika dvo:;
rana Šumarskog doma pripadala fakultetu.


Pošto je sada velika dvorana predana natrag društvu, sazvalo je pred=
sjedništvo udruženja zagrebaćke članove J. Š. U. na dogovor o načinu toga
sastajanja. Tu je odlučeno, da se osnuje Čitaonica, koja će listove i časopit>c,
što ih dobiva društvo u zamjenu, upotpuniti to staviti dnevno na raspolaganje
članovima.
l´z to će se održaA´ati tjedni sastanci, po mogućnosti i predavanja, ras^
piave itd.
Za pokriće režijskih troškova (inventar, podvorba, svjetlo, novine itd.)
ustanovljen je mjesečni prinos od 10 Din.
Do sada je upisano u čitaonicu oko 50 zagrebačkih članova J. Š. U.
Čitaoniea je otvorena dnevno od 14—22 sati.


Tako je udovoljeno jednoj davnoj potrebi; nadamo se, da će ovaj korak
udruženja mnogo učiniti na mcdusobno^m zbližavanju i upoznavanju članova,
kao temeljnom zahtjevu svakog zajedničkog rada.


Iz Jugoslov. šumarskog Udruženja.


Izvadak


iz Zapisnika 3. sjednice J. 5. I´, održane u Mariboru dne 25.—28. jan. 1923.


(Nastavak.)


Prelazi se na specijalnu debatu.


L Opći dio,


1. Pojam šume i šumskog zemljišta.
U gr e novi ć: Definicija šume je nešto novoga, jer u prijašnjim zako^
nima smatralo se šumom sve ono, što je u katastru kao šuma uneseno. Pojam
šume i kategorisanje spadalo je upće odredbe.
Produkcija drva .. mora biti kriterij za šume, jer ima 1 drugih proizvošume, koji su kadkada od veće važnosti, nego li je sama proizvodnja drva,
lao n. pr. smola, listinac, brst, ispasišta. Naročito ovo posljednje je od velike
AT.žnosti radi velike površine ispasišta.
Ruži ć čita i predlaže svoju definiciju.
Cirkovi ć pic´iiaže, da se spoje obe definicije, a sama stilizacija može


S(- obaviti i podlije.
Pri m a se.
Kod di´ui.;eJa^n(J=pravnih itočku.
točke:
privaino
. ;i z d i
^pravniho b a
korp
šum aoracija
pri
nemjećuje
mogu
Ružić.
supsumirati
da se
pod
šume
istu