DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 35     <-- 35 -->        PDF

BUješke. 227


ohnićajnaj politici. () tom je bilo dosta go\´ora u javnoj i stručnoj štampi, te
spominjemo samo: loš saobraćaj i nestašicu vagna. rdavu tarifainu pfjiitiku,
pravnu nesigurnost, tluktuaciju valute i nespretnu carinsku politiku. (> s^´cmu
tome je bilo opširno ^..´... u o^.)m listu pa upozorujemo na rad VI. .sekcije
J, Š, U-, koja je u tim pitanjima izradila opširne predstavke.


Nova gO´dina je počela pod dobrim auspicijima radi devah-acije valute,
koja konvenira izA^ozu. Samo što ta okolnost na drugoj strani diže cijene ž.\cx^
nim namirnicama, dakle proizvodne troškove.


Drža\´na bi uprava morala dobro proučiti i/nescne predloge te svoju pri^
A´rednu politiku tako udesiti, da so izvoz pospijeŠi te ot^vojimo još i nova tržišta
za veliko blago sA´ojilr šuma. Ing. Marinović.


Bilješke.


Gosp. Šumarski fakultet u Zagrebu.


Veo u više na^.´ata do sada iznosio se, kako je malen broj studenata na
8uma.rskom fakultetu razmjerno prema drugim fakultetima. Tome ima A´iše
rzuoka, a jedan od tih ee odmah biti jasan i iz dolje navedene statistike.


Ako pr(miotr.mo broj šttideriata, koji su se upisali na ovaj fakultet 1921/22
u I. semestur, te koliko je od ovih ostalo god. 1922123 u III. semestru, jasno
je odmah, da je broj up´sanih na početku studija već nakon, godine dana bio
/a 30% reduciran. Taj broj tečajem studija do .... semestra konstantno pada
samo u manjem razmjeru.


Tako je bilo upisano:


I. sem. III. sem. V. .´iem. \TL senr.
1921./22. 68 31 31 . 27


1922./23. 41 47 30 30


Da studenti bježe s ovo-g fakulteta već u prvoj godini, uzrok je među
in"ma opsežno i teško gradivo, koje sobom vuče i redovito pohađanje preda^
vanja. Ovo pak mnogima već radi materijalnih arcprilika pojedinaca nije mo:^
guće. Ak(J se još k tomu uoči državna. }X)moć studentima u formi stipendija
i to ove godine razmjerno prema prošloj godini, jasno je, da će upis na ovaj
fakultet i dalje iz godine u godinu opadati.


U prošh)j gocHni bilo je ukupno na ovom fakultetu 50 državnih štipen:=
dista, a ove godine reduciran je taj broj .. 14.


Obzirom na gore spomenuto, da je obi´gatan boravak slušača šumarskog
fakulteta u Zagrebu radi pohađanja predavanja i obligatnih ekskurzija, te da
preko 9()´.; ;ipsoi\´iranih šumarskih inžinjera stupa u th-žavnu službu, nema
opravdanja takova redukcija državne pomoći, koja će sobom ...-..) još veći
nazadak broja slušača ove važne privredne grane. —ić.