DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 27     <-- 27 -->        PDF

iitemmi pregled. 219


1 TB^´^^V^ 1*´tr*1 irVV ^ ..1.1/\*~1 " — ´ "


jLrfiicrarni pregieG«


Die Bestandesmassenaufnahiue mittels Probestamraen. . i s h c r i g c un d
. c u c G e s i c h t sp u n k t c. Napisao dr. A. L e v a k o v i ć , s\ ..1., profesor
u Zagrebu. N´ukladmi knji/ara U 4 I h. F r i c k , Wicn — Lcip/io 1^22. Djelce
u formi brošure sa ]02 stnmiec. Cijena za Jui(oslaviju okniglo29 Dm. Naru*
čuje bC putem bvake knjižare.


Pisac obraduje ovdje u glavnom ono isto, što je o pnmjernim stablima i


o ra/nim metodama za kubisanje sastojina obradio bio vee u Šumar, listu od
1<)20. godine, samo to čini ovdje u pribeno promijenjenom obliku, a u stvarnom
pogledu znatno dotjeranije i savršnije. I/nosi ovdje i neke poj:^iede, kojih se
u spomenutom godištu Šumar, iista nije dotakao te kojima ni u svojoj >.Den«
droraetriji« nije mogao dovoljno dati mjesta, pak se stoga u s>Dendromctnji/
no. nekim mjestima pozivlje na ovo djelce. Ono nastoji oko potpunot^ ra/ja^=
njenja nekih — barem, kako izgleda, dosad — otvorenih pitanja TKI polju nauke
o kubisanju sastojina i oko znatnijih promjena u izvedbi kubikueijonih poslova
obzirom na postignuće Sto veće točnosti, pa ga je stoga pisac objelodanio u
njemačkom jeziku, da bude pristupačnije što šiuem krugu šumarskih stručnjaka.
Mi ćemo se na to djelo u jednom od naicdnih brojeva potanje osvrnuti.
»Le sapin de Douglasc* (Pseudotsuga Douglasii) ParisA´crsiulles . Ins, rue
Champda^Garde 1923. Napisao p r o f. R o b e r t Fi i c k e 1. Primili smo od
pisc^, koji je — kako smo .-.. izvjestili — predsjednik »Lige zcmalia srcdo^
zemnog mora«, ovu zanimljiv´u monografiju, koja govori o poznatoj egzoti —
Pseudotsuga Douglasii — te donosimo ovdje ukratko njen prikaz. Njemi de^
taljnu ocjenu prepuštamo pozvanijem peiu.


Knjiga opsiže 62 stranice te obraduje ovaj materijal:


J. Ro d Pseudotsuga : njeno otkriće, nomenklatura, karakteri, v´i-^tc
i odlike. 11. . o n o g . a f i č k i prikaz Pseudotsuga Douglasii i
glauea : geografsko rasprostranjenje i regije, njene družice, bijolooija (/.?
korjenjivanje, priraštaj, dimenzije, starost, . ladanje naprama sA^jctlu fauUjr
govori o »temperamentu«], stanište), pogibli (studen, suša, vjetar, o/Ijcde,
divljač, nametnici), drvo, njegova svojstva i uporaba. III. P s e u d o t s u ;> a
Douglasi i u Evropi : Engleska, Belgija. Njemačka, Italija, Austrija, ^>vaj?
carska, ostale zemlje Evrope. 1.´^. Pseudotsuga Douglasii u F r a n ^
c u s k o j . V. Kultura : sabiranje sjemena, uzgajanje sadnica, osni.´^njc sa^^
stojina (sjetva, sadnja, odstojanje, čiste sastojine, mješovite sastojine), gospo^
darenje (proredi van je, kiaštrenjc, gospodarenje, pomlađivanje).
Interesantno je zagledati u dublje ekononiske i šumarsko^političkc razloge^
koji potiču pisca na to, da izdavanjem posebne brošure skrene pažnju ne .samo
stručne već i šire jaA´UOsti na uzgoj ove egzote. On se duhom vraća u godinu
I9I4. \´^eli da je Francuska — davno već prije rata — plaćala danak inostranstvu
t>m, što je od ovoga morala da povlači naročito čctinjavo građevno drvo.