DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 22     <-- 22 -->        PDF

214 Usttuiovijenje šumske takse.


NajnoA´ija povjest, kada su ta poduzeća postala naši O^biljai
konkurenti i u našoj "vlastito-j državi, najbolji je dokaz za njiho´ve
životne sposobnosti.


Prema tome ne smiju naši industrijski krugovi lomiti štap
nad režijom uopće, nego tražiti puta i načina, da se ona zavede
i kod nas kao viša etapa u razvoju našeg šumskog gazdinstva.


Koji su to putevi i načini i koji su uopće preduvjeti režijskog
gospodarenja, vidjet ćemo kasnije.
(Nastavit će se.)


Ing. Aifred Lohwasser (Busovača):


Ustanovljenje šumske takse.


Po Barthinoj formuli, koja se upotrebljuje i kod drža;vnih
Šumskih nadleštava kao podloga za kalkulaciju šumske takse kod
prodaje drveta na panju, poetoji slijedeći odnošaj:^


100 : p - (. + S) : D
dakle ie D --^ (. + S) . ; I


Ova formula temelji se dakle na predpostavci, da je poduzet==
nički dobitak ovisan o proizvodnim troškovima i šumskoj taksi.


" Ta formula za šumsku taksu glasi:


S ^ —5 . . . . . . : . . . V . II
1 + -^


100
Pošto je P´—T^D+S može se za poduzetnički dobitak usta=^
noviti i slijedeća formula:


D - —5— . .


Po toj formuli je dakle poduzetnički dobitak neodvisan od
proizvodnih troškova i šumske takse te zavisi jedino od ...^
dajpe cijene.


Za tu okolnost pisao je već u jednom prijašnjem broju ovoglista
profesor Vaselv (Sarajevo),


^ ^ Kod toi^-a. znači: S sun>sku taksu, D poduzetnički dol-vitak, P prodaj


nu


cijenu, . proizvodne troškove i p kamatnjak. -.
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Ustanovljenje šumske takse. 215


´ Ta farmula priznaje poduzetiiiku odnosno kupcu bez obzira
na udaljenost i položaj sume unaprijed stalan dobitak, koji za^
visi jedino od prociajne cijene dotičnog izrađenog sortirnenta
drveta na mjesitu prodaje. .


Ako dakle dva poAizetnika dobave na primjer jelovo^ ..^
risno drvo na jednu te istu željezničku stanicu te rasprodaju
tamo ovo dr.^O´ franko´ vagon, ta formula priznaj.^ ..^..... od
njih jedan te isti dobitak bez obzira na to, da jedan od ovih podu^
zetnika dobavlja drvo ilz udaljenosti od 1 km. a drugi od 10 km.


Ili drugi slučaj:


Dva poduzetnika dobave drvo iz iste sječine i to poduzetnik
A bukovo korisno´ drA^o i . javor ovo korisno drA^o., Ova formula
priznaje poduzetniku . unaprijed trostruki poduzetoički dobitak,
pošto je prodajna cijena javorovog korisnog drveta trostruka
prodajna cijena bukovog korisnog drveta.


To nije ispravno!


Poduzetnički je dobitak u užem smislu u prvom pogledu ..^
knada za rad i trtid ulo´žen u dotično poduzeće. Opseg ovog rada
nalazi svoj izražaj jedino u veličini proizvodnih troško\^a.


Poduizetnioki je dobitak s druge strane i naknada za-riziko^
koji je više ili manje uvijek skopčan s ovakim šumskim poduze?
ćem.


No pogibao, koja prijeti drvima i dovoznim sretstvima za:;
visi opet vd duljine i poteškoće puta, što ga mora prevaliti podu==
zetnik s drvetom, te nalazi pravednu mjeru u visini ]iroizA4>dnili
trO´škova i nema nikakove veze sa šumskom taksom.


S time nije mišljen kalov koji se u svakoj kalkulaciji posebno
stavlja u račun.
Ako p2 znači postotak, koji se poduzetniku priznaje, može
se ovaj odnošaj u kratko ovako naznačiti:


100 : p, - . : D
D ^ -.^ . . IV


100


i šumska taksa S -P — . (1 + ~^^) V


^ 100


Da poduzetnički dobitak u go-rnjem smislu participira na
šumskoj taksi, dakle na prodajnoj cijeni ddbra, kako to pokazuje
formula I, nije opravdano´. Šumska je taksa prodajna cijena za
jedno dobro, za stojeće drvo, koje sa prodajom prelazi u ....?


ništvo kupca odnosno podiFzetnika, ako je poduzetnik i kupac
Jedna te ista osoba.
Vlasnik nije dužan, da priznaje kupcu dobra unaprijed sta^
lan postotak na ....^.. vrijednosti stvari.


U širem smislu ra.zumijevaju se pod poduzetničkim dobit:^
kom i kamate uloženog kapitala, dakle kamati proizA^odnih tro:=
škova i šumske takse za ono neophodno potrebno vrijeme, koje
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 24     <-- 24 -->        PDF

216 Ustanovljenje Šumske takse.


mora da prolazi do unovčenja odnostio do mogućnosti unovčenja


izrađenog drA^eta. Ukamačanje tih kapitala dolazi u obzir samo


kod poslova većeg obujma, čija provedba zahtijeva dulje vreme^


na. Za najkraći rok može se smatrati rok od godine dana. I ve;^


like eksploatacijone firme u Bosni plaćaju šumsku ta;ksu godišnje.


Kao kamatnjak dolazi u obzir jedino onaj, koji je u općem


novčanom prometu do-zvoljen za pozajmljeni novac.


Ako se ovaj naznači sa pi iznaša poduzetnički dobitak:


D - -Pi-±^^ . + -^-S .... .. . . VI
100 100
i ako se metne Pi ~. .^ — P


, , \ D - -^- T + -^-S´ ..... VII
100 lOO
Pošto je P — . - S + D dakle i


S + S ^^^ 4-.


100 100


odnosno S(l" + -L^) = P —. (1 + -^-)


100^´ ^ 100 ^


iznaša šumska taksa S -= ~~-— [P — . (1 . 2—)] , VIII
1 -u ^!_ 100 ^-^


100,
u tim formulama znači .^ polugodišnji ili jednogodišnji uobičajeni
kamatnjak prema poprečnom trajanju rada i .^ onaj posto=
tak na proizvodnim troškovima, koji se poduzetniku priznaje
kao dobitak.


Visina P2 mijenja se prema potražbi (konkurenciji) i .^ ...^
ma prilikama novčanog trga, ali nikada ne može .^ biti jednako p.
Uporaba formule V dolari u´ obzir kod svih kratkotrajnih


prodaja na panju i formula VI! za obveze, koje dulje traju.
Polaganje šumske takse, za više godina unaprijed dogodiće


se samo iznimno.
V tom. je slučaju šumska taksa poprečna početna vrijednost
godišnje rente, ustanovljene po gornjoj formuli VilL na temelju
osnove za sječu i eventualnog rasporeda za investicije, podije=^
Ijene po broju godina.
Ta formula, ako Si znači ovu šumsku taksu, u trajanje eks^
ploatacije po godinama i .^ kamatnjak, glasi:


.-!^´-.. (1 -i- ..eL_)