DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4/1923 str. 21     <-- 21 -->        PDF

i:skoriŠtiLViinj(j -šuma u \"bi^tit<.)i ru/iji. 213


očituje se u tome, da svim silama i sretsfvima podupire osnivanje
i umnačenje privatnih šum. podui^eća.«


To će se postići samo na taj način, ako ih se liši bri,<4e oko
šum. ekspioataeije te uzmognu svu enerijiju i kapital posvetiti TUZ^
voju i proširenju svojih poduzeća i imovčenju prerađenog materi^;
jaia. Ako šumarstvo preuzme na sebe svu brigu oko rušenja, iz^
voza iz sječina, eventualno i iz šume te sve s tim. okopčane rad^
nje: gradnja i uzdržavanje biiraka, puteva, željeznica^ žicara,
vlaka, nabava i opskrba radništva, — onda se kupac oslobađa veli^
kog tereta, koji mu je držao vezan velik kapital, osoblje i vrijeme.
Kupujući samo izrađeno drvo i samo potrebne sortimente, uzima
i plaća ih onda, kada ih treba, te ne mora una]v.´ijed ulagati velike
vSvote i držati kroz dugo^ vremena uložene, snoseći sav, već naprijed
spomenuti riziko. Ne kupuje drvo po procjeni, već po mjeri
i imade ..... bazu kalkulacije; ta je baza to realnija još i zato,
stoje od vremena kupnje sirovina do unovčenja polupreradevina
neznatno kratak rok, uporedivši ga s onim, kada kupac sam iz?
radu i e šumu.


S^´e su to okohiosti, koje bezuvjetno govore za dijelenje eks?


\´idimo dakle, da je režijsko poslovanje korisno i s gledišta
konziunenata,u prvom redu za razvoj i napredak šum. industrije
i trgovine.


Tu su činjenicu priznali stručni trgovački krugovi svih na?
preclnih. zemalja; navađamo samo primjer iz najbližeg susjed?
stva, koje nam je po svojim stojbinskim i ekonomskim, prilikama
najbliže, a to je jugoistočni dio Madžarske.^ Organ udruženja
madž. šum. producenata, trgovaca i industrijalaca, Magvar Fake?
reskedo, koji je uvijek imao slobode, da .-ladi predbaci koju
nepovolnju odredbu i osudi za tu industriji štetnu politiku, ..^
pisao je u 2. broju 1911. godine: »Pogledajmo .^... šmska podu?
zeca, što se u ^zadaijih 20 godina nastala u Erdelju te su kupovala
drvO´ na pauju i prerađivala ga, pa ih možemo nazvati radi toga
»šumskim poduzećima« te uporedimo njihove uspjehe s uspje?
sima onih poduzeća, sto su .....^.1. — ako i skuplje — ali po
vlasniku šume izi-ađeno i na obde ili na pilane poistavljeno si^
rovo drvo, te ga onda prerađivala, radi čega ih nazivljemo indu^
strijskim podU:zećim;a i što vidimo? poslovni uspjesi šumskih
poduzeća su daleko nepovoljniji od industrijskih poduzeća, ali
ni izdaleka nisu u razmjeru s onim ogromnim kapitalom, poslomi rizikom, što su uloženi u ta poduzeća.«


IV . Šumarski list 1923. str. 90—95.