DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Službene vijesti. 1^5


a) vink. 4 % hrv. slav. zem. razieretnice lOlOG´—
bj vink. 4V2%, zem. vj. zaL hipot. banke 9700*—
cl na uložnici L hrv. šted, podružn. Karlovac broj 2105 16445*7.
cl) u priznanici 73 —
e) u gotovom u blagajni imovne općine 341´08


PredsjedniČtvo lug"arske mirovinske zaklade.


Predsjednik. Tajnik.
Broj 1479/923.


Predmet: Razdioba biljaka iz zemaljskog biljevišta.


OGLAS.


Iz zemaljskog biljevišta u Crikvenici i Senju razdijeliti će se besplatno
slijedeće biljke.


1.
Crikveničko bilje vi.ste:
2 godišnji crni bor 75.000
2 godišnji .-..... bor 50..
3 godišnji morski bor 25.000
2. Senjsko bilje v ište:
. godišnji crni bor 25.()
2 godišnji crni jasen 100.000
i godišnji mandule 4.365
2 godišnji orah 810
Prednost kod razdiobe biljaka imaju oni, koji će biljke saditi na krašk<3m
terenu.


Oni, koji na te biljke reflektiraju, neka svoje molbe odmah i izravno do=
stave kr. kotarskoj oblasti u Crikvenici naznaćiv vrst i broj biljaka, te kojim
riučinom i na koju postaju odnosno poštu žele. da im se biljke otpreme.


Šumarski odsjek Ministarstva Šuma i Rudnika u Zagrebu.


Osebne vijesti.


.. .......... L


no .^....... ...\´... . ..... ........


.... ..... ...... U ..........


Ha ....... ..... ^.i´iiHiLLTpa ..... . ..;..!.. .../........:


.. .......´´´.<). ............. . niecjo^i ........ ..;.... ... ........


....... ..... 1....].. ....... .......1....}.(.-[.. . >.]1....1[.. .... ......-
HOBMiia, ]:1..!!1..\[;1.>!.;:1 \]l. ....^.... .^../.^.. ii ........-. ..("-".....´´..<5...
..... .... .1..... .......;
.. ......... ............ . ...... ......^.. ....... ... ...............
.1........1..´.;. ...... ....... . ......... ........ ..........,
1-...1......1.1-;. VII- ........ ])...... .... Ib.ioBMC ........ ...... ......;


.. Kp. 1[....]).1.:.. ...-....... I. ..^.... . (*.....1 nimoBiiOM ....... ..
........ ......! .. 4.SCO ......, ... ............. ija .1..1.^......>. 1.´.´-.
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 64     <-- 64 -->        PDF

1^5 Službene vijesti.


Y i´i-m. ...... ......, imonoiaopa .. ..... ......... ......... .... .


.^-^..^^.... — no iioTpeCn (^......;


.. .......... ......... ......... . CO´O^OM ......... [)...... ...
................ ..... ...^.. Oinumne ........... . ....... ........ ......,
.....<.;.. ........... .. Toi ........! ....... ... ............... ..^..
...... ruuuijme ....<*.. . .......... — no ....... ......;


..1 kp- .1..<|..1". 1........]). .-... ......! ..^..... . .... K´p. IL1.\AI...
...... . ..... ......... JarpoBHfia, .]. ......... ........... .....
........ 11.:.[>{´.. ir .... K´p ..^..^ ...... . ..... ......... — .. .......


.. Kp. .. \iapi i^or .-1...!0]1.1... .... ....... ......Vnj.,iBe V .......... ..... ......., .,. ...^..^.... ........... ..-... -.....^....
....... .. .... ICp. ..^..... ynpaif v ..... — ... ........ ......


.. ... ijTVMJpi ijvr iiTi.i.jni(^po ^ ......^. .....^... ....... ... Kp. .........
..... . 3,irpfi)Y ........ ......, iqj. 1.!:"\]\....... ........ ncjoi ....?.)
1 [...... ... . 1......[.11?.1 sa TTomY]\rTBaBaiLf^ ..... . .*-..., — no .......


8. ...1.^1<1L.!1.. /itroior MUJIOBILOI ....... ... J .(_.....< iBenor ..^..
.^........... ...... ...... v AJuTi´OBumr ..... ........., * ........
1.. ...« . f^Hep.iTirir ....... ... i . ........´´ no ....... .......,


.. Jvp. 1...<.( ..-].......1-... ......^. . aei(.´ioM ...^.... ....... ...
Kp. .......]^ 1[1..> Y ]>iLn"i orruLMa ........ ........, ..- ...^.-.^^...-....ih[
nun ....´iiBd .( 101 pLjpf´Ui n ].... ... iI]yMi .. ...... . ........., —
no ....... ......;


´h up mysLKp. .........(^ .... v ....... ...... ....^., ... .....* ...-...........
auRTen^ja nn^r ........ pe7i:a ... [i´p. .......[. .... . ........, — no


ipi^nn ´ .\.. ´


.. ... in\iAuipao-nnainnei´..^............ ^]´... ...... ...... ....... ...... .... Bi´ie^a .^....,
........... nivMaj´daa acncTenai .... [...... .^..... . ........... ...-......


> ........, 29 ....... 19?3. ....
.. KOJiiiMjfTvainoi ......... .]>.. Iv.a.e ........ ...... ...... .
....... ...... ........, ^........ ......... 1...( .. ...... . .....-...;
.. ./........ .]´:>.´ uiact ....... .1..1.]^. ...... . ........... .....
......^., .urt D 1..|...1 ....... ..]^....´1. . ........
. ....]),! i\ 29. ...^... 1923 ...
.. .........\..... ....... .[\ \i,Lpa .* iBpie ..... .;^.1... .....^ .
Hnijini!i,\ ......... ........, ...... .......... .^.. . .......


. ........, 20. janvapii 3*)23. ...


.. ........ ni.urapa .... ..... .....^ ...... . ..... ........
ToflopoBHiia, ........ ...^.. . ........
. .)...[... 29. ]....]).. lOJ/ .\.
´jd ................ 4imoBimua . ..... ......... .... Iv.ao{-´ .......


IIlvMri´c V´ifj),iBP V ....[7 ..... .........^^., ...... ijiir-iBnoi. ........ m´ie!
Uice ]ll\4(iP Vjiparr ^ ....1).]!., u
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Službene vijesti,


na .1....1.1|...]1..(1. MTuioi-iiijiK.i .´ [v\\iv\ ...^... Map.t .... ...<"#^ .......*^
yifpa]!e . IIpnjoriuii>y ....... ......, ii\]i)imi IJMIPIIIMI [... iiiri>,t uui ......
LilyMi .. ...... V Hor.´iM Pi^ifiA — oi´Hi]im\ .^ IMMJHUH I !\ ,!,..


. .(.)1.<11,\ 29. [.ifp.ipi j´ij.;. .(.,1.


.. mviMapcKor ........., . ...... -^jfiuoBiiiti^i ........ ... .]) .[1\[.´..].
.... . 3ttrpe6y ..... .............., ......... ........^. iinor ^.......
....... u .......... Lp ........ ...... . ........´


.. .[). Ri\]s{dp(Kt)V liiLKjjjiejM V ....:1.\1 .........! .....^.. ir ..........
Kp. ..1.´.\. .]"!...13 ^ ......... ..... ......11., ... Jiivi^^apcicor iiK^iiii´-pa
..... ....... ... ............... ..... (..... ...... ....... . .......


.. Kp. njyAi,Lp( i.or ....^.1...[. . ....´!..1 4imoB(ro.M ....... . ..........
Kp. ....... ....,!.. . Kpar-iiy ...... .........., TV]I TiivM«^piKnr iauFaiii.epa
..... ........ ....... . ........<.... Kp. lTh\K]´´ :^´!ipn( . i .......


.. .^.. .. \1...´..-....4.....1:.. ...-.... . /IPICKJIVI ´.......^. [´.....} u
.´......... .]). 1.1..... ...»... ... >\.111.. ...... ......., .]>. .........lODKHitepCKor
npiK .... iKior ........ .;...... ir .........^. L´p. 1´ \-M´U0 ^"...-
Bf . KpaciioM. — ... -.......-.. no nfij]ioru! ( ...^...


......., 29. ....^^... 1923. ....


.. u[K .|^.\.1.1... .......... .... E´iarc . (..... ........ ....... ..
.0...1.0.: ...... .. 4.500 ...... ... Kp. ........ ....... . ......... .........
........ ......... ......... ..-... ........ ....... . .....1.....
......... ...... ....... .......^. . ........., — no noipcCir .1...,...


. ........, 29. janvapa t92S. ....


.. ....... .a.^er ........ .^.. ii ....... ..........:
.. ......... ......... . ...... ......... .....^..^ . ........... .....´
.^. ........ . ......, IIVOBTR^ ....... .................. ..... .......,
......... ..... ........ ....... TI .......... .... ......1.;
na ......! Lor ......... . .^...... ........^. ....... ... ...........-^...
..... ............... ...... ....... . .......... ...... .........^.,
.......... ..... ........ ....... .... ...... ........;
.. ......... ........ . ..... ........! ....... . .......... iioiap...
......... . ........, ...... ....... .......... ...... .........
......... ...... ........ ....... ... ............... ..... ncte .....^
..1]..1..;
.. .......... ........ . ..... ........ ........ ... ..( ........^...
^´.... ...... ........ .......... v ......... ..... .....^.., ......^.. ^.
........... ..... ....... . .......... .´.....],. ........ .... ...... Uu......
. .........;
.. ......... .......1.1>. ". ..^.... ........ ....... TI .......... Ko-
TapfKe ........ . ........ ...... ........ .-!...... ...... ..........^
......... ..... ........ ....... ... ........´´´^^^^^^ ..... Orjjmii´^Kft
....... ....... . ......., - no ....... ...^...;
.. ........-.^.^........ ........ . ......". ........ ....... .. .........
...... .. 2000 ...... !;.. ]^x.(^.op^.7.e.o. ..... ....1?. ......
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 66     <-- 66 -->        PDF

I3S Službene vijesti.


......... . ...... imv. .......... .......^., .......... ...........-..........
......... . .......;
. ........-..1.11.>...... ........ . ....... ........ ......... ..-´
....... ....... .. 2000 ...... ... ............... ..... ...............
...... OiiurniHC . ......... .... ....... ...11-......11., .......... ...........-
..1´......:.. ...^...... . .......;
.. ........-........... ........ . ....... ........ ....... ..´ ....1..0.
...... .. 2000 ...... ... ............... ..... .......... ......
....... . ......... .... ..... ......, .....]1..... ...^^"" .... 1..........
......... . .......;
. .. ........-........... ........ . ....... ........ ....... ca-ro..1.-
.0. ...... .. 2000 ....,.. .^.. ............... ..... 1. ...... ......
....... . ...... .... .... ....^., .......... ...........-......... .........
. .......;´
.. ......... . ........... ........ ...... .. ........ ......
.. 1.600 ...... ... ............... ..... .......])....... ...... ..
..... . ......... .....´ .......11., ......... .... ...... ........
. ........, 29. ....... 1923. ....


.. ............ . oci\[0-\[ ........ ....... .. ......... ...... .. ....
..1-1... ... ............... ..... ............... ...... ........ . .........
........ Kcpafsa, ............ ....... ........ ....... .... ......
........


. ........, 29. ....... 1923. ....


.. ... ......... .......... .... ..... . ...... .......:!\. ....... ..
........: ...... .. 4500 ...... ... Kp. ......... ........ . ....... ......
... -........, ... ......... .......... ..... ..... . ..... ........ .......
... .... Kp. ........ .......;


.. .., ......... .......... .... ..... . ...... ........ ....... ..
......... ...... .. 4.500 ...... ... Kp. ........ ....... . ........ ........
........^.., ... ......... .......... ..... ..... . ..... .........
....... 1:.. .... Kp. ........ ......-.;


.. ... ......... .......... . ...... ........ ....... .. ........
...... .. 4500 ...... ... Kp. ........ ....... . ....... .... ......, ...
.......... .......-... ..... ..... .... ........ ....... 1.. Kp. .........´........
. .......... — .. ........ ......;


..... ......... ...^^...... ..\.. ..... . ...... ........ ....... ...
Kp. .......... ....... . ......... ......... ......., ... ......... ..........
.... ..... ];.. .. .^........ ....... . .-....... ......, — no ........
.-.....;


.. .... ......... ........... ....-^. ..... . ...... ........ ....... .-.
......... ........ .. 3000 ....]"). ... ......... ....:.. ............ llly.v[a
. ....... . ....... ... ...... ......^^., ....... ......... .......... .....
........ ....... ....... ...... . .......;


.. ... ........ .......... ..... .....-. ..... ........´ ....... ..
...,...>.. ...... .. .3600 ...... ... ......... ............... ...-.... .....
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Mužbenc vijesti. 1 89


... |´a;jpe/j.i ...... ...........{^!^., ... U´p. .....^.... (»...... . ........^!^,
...... .........11., .... Kp K´oT;t]iCKo ("...... . ........: ........ ......,
... K]i 1"(..1´1.0 riOijcTU A´ *>i! ihiiif u fiim.j, . ..^. ...-......:^ ... .. Ko]<;
pLkc Or ,i . \ Miu ] oi´i liJiii ((I.II i .ijvtjii 1
11 . .....,. ii.i mt ,..1.,... ^i´( ...1(
1 (´...´1..:,.11>.;


.. ]:.. ...\.[)|´1.. 11.´..(´.0[.;..1..;|, . ........ ......... ..^..... ... Kp. 7KjnaimjeivP
.......] . ririijt´Ly ...... .......1*., i:p. ...... ... itanuoTiepeiuifU
...... ...-...... ....... ... L^p, ........ ........ . ........ — no noijicC-iH
1\....(*;


.. ... 1[().´">.|)-1[]1;1..!.. iiOHoluior ..´0.,1 . rifjBCTOM ..1.....).. [1.:..... .. ...[
..1.>... ....... 28.0 .]..]). ... llly.M;ip´´jvOr ......,;! .....-....-... JUy^[;i n
?: ...... . ....... ".... PaJKOBulia, .. ......... X. ........ ....... ...
ircTor ......;


.. ... .......<.. ......... . .(^...1.(^.... ........ ....... .. .........
...... .. 1600 ....... ... .]) ......´.. ....... . ]´...... ta ce´rniu´ieM .
...... .... MapMerniia, ... ......... .... Kp. .......^ ...;.^.1..


. .^...)..^, 2^, ....... ]i-ri. ....


. ...... Tpelio };.... ..1.´....(^ /.....^.... .... .......... .. .....-
BMfia. ....-....... .........: .
.. ...... T]iclie ..... ......... .... . ...... ........ A. .......-
Buhaj ...... ...... .... .........
. ........, 2. ........ 1923. ...


-ia ........ ...... ..... ..... (> .1[..).... ...... ...... . .......
...... ......., ........ .^......, urm [.... ......´^ ....... ...... . ........;


.. ..])...... ...... .... ..-.... .....^.. IITy}.icKo ...... . ...........
........ ....., ......... .r^]\lap. nr´TO ...´.-^ ....... .....-.. ....... . ..
30. .......;


.. .......-......... .......... . ..... ......... .... ..... .......
...... . .......^. ....... ´ ´>´^´^´^-^. ......-......... ......... ....
...... ....... ........ .....^^ . .........:


.. ................ ..-....... . ..... ...1........ Tpelif ...^. .......
!...\1:... ...... . ......] ..... ........ HojHlia, ................ .....-
..... .... ..... ....... llf^´-Mf^T.*^ ...... . ........;


.. ......... ..... KTVP ....... .....-.. ...... . ..... .......
...... ..........., ......... .... ..... ....... 11...^*.. ...... . ......,
— ... .....]1.. no ....(..1 .......


. ........, 2. ........ 1023. ....


.. .......-........ .......... ..... .......... .... ..... . ..:
. ........ Biyw(´KOJ ...... !....>... ......... ........., .....´~´.(´...
....1,..... ..... ...... .... .]|....;
. .....(.. ..]>... npu^jtr-u ..... JoHCHMOBMiia, ....... ........... .........
..... ..... .... ......;
. ...)...[.. ....... ........ ...... .......... ......, ........}.´´.
......... ..... ..... .... ......;
ŠUMARSKI LIST 3/1923 str. 68     <-- 68 -->        PDF

190 ::>lužbene vijesti.


. uu|´VA-uuj iny,\iihn| ....... ...... ..... ....^., ........^... ...mviuipa
Tjietie ..... ncie ^^.....;
j ........ ....... ...... .......... ..... .. ........, ...........
......... ..... ...... .... >´.]\...;
. ....;´.... ..)........ ...... ..... AtiMMa Kocnfia, jipiaipeaMCKor .........
..... . ... ]I;T<´ ......:
. 0iC[>y>i^Ho.j LuvAicstoj ...... .^^.... flparHiia ..........1^., ...........
......... ..... ....^. iicae ..:....:
. ..[)\.[1.. iina´i-j;nj .].[´...1 ....-.^.-..) ..... ........ ii ........ .....-
HOBHha, iT[»iiBpciieTLe PunuiviMJtpc -ri/´ho i.´iare ..(- ......;
. ...<-..] ...... KviuiiioBO ..... ....^., ............ ..........
..... iirhM . .´´1. J^iriviue: ,
. ........ .lly.^r^´.o,i ...... P;)iin;a ........ .^.^........., .....^-...^.
........;.^ T]s(´Ke VM^-^^ i^nrc ......;
. riv^^ici.oj .1....1. ...... ..... ........^., ........... .........
Tpt´uo ..... .... ......;
. ........ ........ ...... ......... ....... ..........., ..............
.......... ..... univc-^ JICIC .......;
. ........ ....... ...... .-....... ......... ..= ..........11., ...........!^
......... TpeLe ..... ..´.. .......:
. ......... 11....:.. y0pDEir ........ .... ..6........11., ...........
11......1..(1 T])eliG ...... .... ...;..;
. ....´.1... ..^..-... ..])...: ......... ........ .. ......., ...........
.-......... rpehe j;iia< . iicie ......; ii
. ...-....... ........ vnjijBir .....>..... ......... .........., iipiu-.jicMt^ii)!´
.......... Tpeiie ./.... .....´^ ...... . npiauTBHu.
... ........ .... . ....... ]1... ..^.... .... ..:...


. ......... ´J´). iaiiya]>a 192.. ....


Na piccllog N\Lsc^e i^Iinihtrti Suma i Rudnika postavljamo:


Za ŠTimarskog nacUa^ etnika . šestom činovnom razredu »izvan statusa«
kod Gospodarstvenog Ureda Imovne opštine Petrovaradinske u Mitrovici
Dušana Popovića, nadšumurnika sedmog cinovnog razreda iste imovne opštine.


U Beogradu, 2. februara 1923. god.


Na predlog Našeg Ministra Šuma i Rudnika resili smo i rešavamo:
da se uvaži ostavka na državnu službu ing. Herberi Schoeppl^a, šum. ko^;
mesara kod Direkcije Suma u Ljubljani, — po molbi.
U Beogradu. 20. januara 1923. god,


.......... c. p.


?^iiiimoTup [..... . ........
.., .. ...... .. ]).